TIMBERK FS6 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 23 из 48)

Языки: Русский
Страницы:48
Описание:Водонагреватель накопительный
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 23 из 48
1. ±²³´²µ ¶´·¸¹º²»¶µ
½¾¿¸·À Á·ÀÃÄ»¼Å¿ ¿ÆÂÃÇ¿À·ÄÅ¸È ¸ ¾ÉÇ¿Á¿Ê¸ÄÁ¿À Ë¿ ÌǸ˼ÉÃÄÃÍ··
Ë»¾»Ê ·¸Ë¿¼ÅÆ¿Á÷»À Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼È.
Ï ÊÿÀ ¾ÉÇ¿Á¿Ê¸ÄÁ» Ë¿ ÌǸ˼ÉÃÄÃÍ·· ¸¿Ê»¾Ð·Ä¸È ÁÃÐÂÃÈ
·ÂÑ¿¾ÀÃÍ·È, ÇøÃÒÓÃÈ¸È ÏÃÔ»Õ Ö»Æ¿Ëø¿¸Ä·, à ÄÃÇл
¾»Ç¿À»ÂÊÃÍ·· Ë¿ ˾ÃÁ·¼Å¿ÀÉ ·¸Ë¿¼ÅÆ¿ÁÃÂ·Ò Ë¾·Ö¿¾Ã · É´¿ÊÉ ÆÃ
·À. ¹¿´¾Ã·Ļ ¾ÉÇ¿Á¿Ê¸ÄÁ¿ Ë¿ ÌǸ˼ÉÃÄÃÍ·· ÁÀ»¸Ä» ¸ ÎþÃÂÄ·ÕÂ×À
Äü¿Â¿À, Çø¸¿Á×À ػǿÀ, Ë¿ Á¿ÆÀ¿Ð¿¸Ä·, ÇþĿÂÂ¿Õ Ç¿¾¿ÖÇ¿Õ ·
ÉËÃÇ¿Á¿ØÂ×À ÀÃÄ»¾·Ã¼¿À. Ï ÊÿÀ ¾ÉÇ¿Á¿Ê¸ÄÁ» Ë¿ ÌǸ˼ÉÃÄÃÍ··
¿Ë·¸×ÁÃÒÄ¸È ¾ÃÆÂ×» Á·Ê× Êÿο Ä·Ëà ɸľ¿Õ¸ÄÁÃ.
½¾·¿Ö¾»Ä»ÂÂ×Õ ÏÃÀ· Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼Å À¿Ð»Ä »¸Ç¿¼ÅÇ¿ ¿Ä¼·ØÃÄŸÈ
¿Ä ¿Ë·¸Ã¿ο Á ¾ÉÇ¿Á¿Ê¸ÄÁ», ØÄ¿ » Á¼·È»Ä Âà ¸Ë¿¸¿Ö×
·¸Ë¿¼ÅÆ¿ÁÃÂ·È · ÌǸ˼ÉÃÄÃÍ··.
ϲÙÚÛÜ ÝÜ¶Û ½¶ÜÞß¹à߶ßÙÚß¹àá á áÚ¹à¶âãäáá,
¹ßÞܶٲåáܹæ Ï Þ²ÚÚßÝ ¶âãßÏßÞ¹àÏÜ, ÚÜ Ïãçèé²èà Ϲܳ
ÏßêÝßÙÚÛ³ ¶ÜÙáÝßÏ á ¹áàâ²äáë, ãßà߶ÛÜ Ýßìâà
Ϲà¶Üé²àí¹æ. ÚÜßî³ßÞáÝß ½ßÚáݲàí, éàß êÞ¶²ÏÛë ¹ÝÛ¹ç,
ß¹à߶ßÙÚß¹àí á àå²àÜçíÚß¹àí æÏçæèà¹æ ï²ãà߶²Ýá,
ãßà߶ÛÜ ÚÜÏßêÝßÙÚß «Ï¹à¶ßáàíð Úá Ï ßÞáÚ ½¶ßÞâãà. ñàá
ï²ãàß¶Û ÞßçÙÜÚ âéáàÛϲàí éÜçßÏÜã, ãßà߶Ûë ê²áÚàܹܶßϲÚ
Ï Ú²ÞçÜÙ²åÜë ñã¹½çâ²à²äáá â¹à¶ßë¹àϲ. áêìßàßÏáàÜçí ÚÜ
ÚܹÜà ßàÏÜà¹àÏÜÚÚß¹àá Ï ¹çâé²Ü ½ß϶ÜÙÞÜÚáæ ½¶áî߶² áçá
Üìß ßàÞÜçíÚÛ³ é²¹àÜë Ïß Ï¶ÜÝæ ඲ڹ½ß¶àá¶ßÏãá, Ï
¶Üêâçíà²àÜ Úܽ¶²ÏáçíÚßë â¹à²ÚßÏãá, Ï ¶Üêâçíà²àÜ ãßçÜî²Úáë
Ú²½¶æÙÜÚáæ, ² à²ãÙÜ Ï ¹çâé²Ü, ܹçá ã²ã²æ-çáîß é²¹àí ½¶áî߶²
îÛç² áêÝÜÚÜÚ² áçá ÝßÞáïáäá¶ßϲڲ.
´µ¶·¶¸¹º¼ ½¾¿À½¶Á¸ÂÃ!
î¼ÃοÊþ·À Ïø Æà ÉÊÃØÂ×Õ Á×Ö¿¾. Ï× Ë¾·¿Ö¾»¼· ̼»Çľ·Ø»¸Ç·Õ
ÂÃÇ¿Ë·Ä»¼ÅÂ×Õ Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼Å àimberk. ß ˾¿¸¼ÉÐ·Ä ÏÃÀ Ê¿¼Î¿.
ñ¼»Çľ·Ø»¸Ç·» ÂÃÇ¿Ë·Ä»¼ÅÂ×» Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼· àimberk Ë¿ÊοĿÁÈÄ
Ö¿¼ÅÔ¿» Ç¿¼·Ø»¸ÄÁ¿ ο¾ÈØ»Õ Á¿Ê× · ÖÉÊÉÄ Ë¿ÊÊ»¾Ð·ÁÃÄÅ ÆÃÊÃÂÂÉÒ
Ä»ÀË»¾ÃÄÉ¾É ÃÁÄ¿ÀÃÄ·Ø»¸Ç·. ß· ·Ê»Ã¼Å¿ Ë¿Ê´¿ÊÈÄ Ê¼È ¸ÂÃÖл·È
ο¾ÈØ»Õ Á¿Ê¿Õ ÆÃο¾¿ÊÂ×´ Ê¿À¿Á, Ç¿ÄÄ»ÊлÕ, ÖÃÂÅ · ˾¿Ø·´
·ÂÊ·Á·ÊÉüÅÂ×´ Ö×Ä¿Á×´ Ë¿À»Ó»Â·Õ.
³ÄÅÆÇȱÉÊÆ
ÏÃÐÂÃÈ ·ÂÑ¿¾ÀÃÍ·È
.....................................................................................
Ý»¾× ˾»Ê¿¸Ä¿¾¿Ð¿¸Ä·
...........................................................................
¶ÃÖ¿Ø·» ´Ã¾ÃÇÄ»¾·¸Ä·Ç·
.............................................................................
໴·ػ¸Ç·» ´Ã¾ÃÇÄ»¾·¸Ä·Ç·
...............................................................
.....
¶ÃÆÀ»¾Â×» ´Ã¾ÃÇÄ»¾·¸Ä·Ç·
.............................................................
.....
.....
ßË·¸Ã·» Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼È
.......................................................................
ã¿À˼»ÇÄ Ë¿¸ÄÃÁÇ·
.........................................................................................
â¸ÄÿÁÇà Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼È
..................................................................
.
....
Ý»¸Ä¿Ë¿¼¿Ð»Â·»
.................................................................................
.....
......
¹Ë¿¸¿Ö× À¿ÂÄÃÐà Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼È
.............................................
......
....
Ý¿ÂÄÃÐ Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼È
...............................................................
.....
.......
½¿ÊǼÒػ·» Ç Á¿Ê¿Ë¾¿Á¿ÊÂ¿Õ ÀÃη¸Ä¾Ã¼·
...........................
......
.....
½¿ÊǼÒػ·» Ç Ì¼»Çľ·Ø»¸Ç¿Õ ¸»Ä·
............................................
......
.....
âêß (ɸľ¿Õ¸ÄÁ¿ ÆÃÓ·Ä¿ο ¿ÄǼÒػ·È)
.................................
......
......
â˾ÃÁ¼»Â·»
Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼»À
.....................................................
..
........
½Ã»¼Å É˾ÃÁ¼»Â·È (Ê¼È ¸»¾··
FS2
)
............
..
.....
...................
................
...
½Ã»¼Å É˾ÃÁ¼»Â·È (Ê¼È ¸»¾··
FS1
)
..............
..
....................
.
...............
.....
½Ã»¼Å É˾ÃÁ¼»Â·È (Ê¼È ¸»¾··
FE1/FE2
)
..............................
..........
........
½Ã»¼Å É˾ÃÁ¼»Â·È (Ê¼È ¸»¾··
FS
5
/FS
6)
................................
..........
......
½É¼ÅÄ Ê·¸ÄÃÂÍ·¿Â¿ο É˾ÃÁ¼»Â·È (½Þâ) (Ê¼È ¸»¾··
FS5/FS6)
....
ñǸ˼ÉÃÄÃÍ·È Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼È (Ê¼È ¸»¾··
FE1/FE2)
.......................
ñǸ˼ÉÃÄÃÍ·È Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼È (Ê¼È ¸»¾··
FS1/FS2)
.......................
ñǸ˼ÉÃÄÃÍ·È Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼È (Ê¼È ¸»¾··
FS5/FS6)
....
......
.............
ßÖ¸¼ÉзÁ÷»
....................................................................................
..
............
â¸Ä¾Ã»·» »·¸Ë¾ÃÁ¿¸Ä»Õ
...........................................................
...
........
ã¿Ê× ¿Ô·Ö¿Ç
.........................................................................................
......
......
ñ¼»Çľ·Ø»¸ÇÃÈ Ë¾·Âͷ˷üÅÂÃÈ ¸´»ÀÃ
.....................................
...
.........
âÄ·¼·ÆÃÍ·È
..............................................................................................
..
.........
áÂÑ¿¾ÀÃÍ·È ¿ ¸»¾Ä·Ñ·ÇÃÍ··
............................................................
..
......
1.
2.
3
.
4.
5.
6.
7.
8
.
9.
10.
11.
12.
23
23
24
25
26
27
29
29
29
29
31
31
32
33
33
3
3
3
3
3
4
3
4
3
5
3
6
3
6
3
7
39
40
40
41
41
42
2. º¼¹½ ¾¹¼¿¸ÀÁ¸¹¸³´¸ÀÁ¶
½¾· ·¸Ë¿¼ÅÆ¿Á÷· Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼È, »¿Ö´¿Ê·À¿ ¸¿Ö¼ÒÊÃÄÅ ¾ÈÊ
À»¾ ˾»Ê¿¸Ä¿¾¿Ð¿¸Ä·. ڻ˾ÃÁ·¼ÅÂÃÈ ÌǸ˼ÉÃÄÃÍ·È Á ¸·¼É
·Î¿¾·¾¿ÁÃÂ·È À»¾ ˾»Ê¿¸Ä¿¾¿Ð¿¸Ä· À¿Ð»Ä ˾·Á»¸Ä· Ç
˾·Ø·Â»Â·Ò Á¾»Êà ÆÊ¿¾¿ÁÅÒ Ë¿¼ÅÆ¿ÁÃÄ»¼È · ʾÉη´ ¼ÒÊ»Õ, à ÄÃÇл
Âû¸»Â·È ÉÓ»¾Öà ·´ ·ÀÉÓ»¸ÄÁÉ.
1. çÒÖ¿Õ Ì¼»Çľ¿Ë¾·Ö¿¾ Ê¿¼Ð»Â Âô¿Ê·ÄÅ¸È Ë¿Ê ÂÃÖ¼Òʻ·»À Á¿
Á¾»ÀÈ »Î¿ ÌǸ˼ÉÃÄÃÍ··, ¿¸¿Ö»Â¿, »¸¼· »˿ÊüòÇÉ ¿Ä »ο Âô¿ÊÈĸÈ
ʻķ. Ï·ÀÃÄ»¼Å¿ ¸¼»Ê·Ä» Æà ĻÀ, ØÄ¿Ö× Ê»Ä· » ˾·Çøü·¸Å Ç
˾·Ö¿¾É.
2. ½»¾»Ê ɸÄÿÁÇ¿Õ Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼È, » Ë¿ÊǼÒØÃÈ »Î¿ Ç
̼»Çľ¿¸»Ä·, ˾¿Á»¾ÅÄ» · ÉֻʷĻ¸Å, ØÄ¿ ¸»Ä»ÁÃÈ ¾¿Æ»ÄÇà ʼÈ
Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼È ·À»»Ä Ç¿ÂÄÃÇÄ ÆÃÆ»À¼»Â·È · ˾ÃÁ·¼Å¿ ÆÃÆ»À¼»ÂÃ.
½¾· ¿Ä¸ÉĸÄÁ·· ÆÃÆ»À¼ÈÒӻο Ç¿ÂÄɾà Á ÁÃÔ»Õ Ì¼»Çľ¿¸»Ä·
ÌǸ˼ÉÃÄÃÍ·È Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼È ¿ËøÂÃ Ê¼È Ð·Æ·.
±²³³´µ¶
23
www.timberk.com
±
¾·¸¹º´»²¼½¾¿À Á¼²¸»³´Â²±¸´À ùĹ¾·Å³²Ã·»²¼½
Образец
Мануал подходит для устройств