TIMBERK FS6 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 27 из 48)

Языки: Русский
Страницы:48
Описание:Водонагреватель накопительный
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 27 из 48
±²³³´µ¶
27
www.timberk.com
±
¾·¸¹º´»²¼½¾¿À
Á¼²¸»³´Â²±¸´À ùĹ¾·Å³²Ã·»²¼½
4. ÄÒʳ±ÉÊÆ ²ÄÅÄɱÓÇƲ±ÏÆÔÕ
Úà ¾·¸. 3 ˾»Ê¸ÄÃÁ¼»Â¿ ɸľ¿Õ¸ÄÁ¿ Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼È ο¾·Æ¿ÂÄüÅ¿ο
Ä·ËÃ
Âà ˾·À»¾» ¸»¾··
FS...
, Âà ¾·¸. 4 ˾»Ê¸ÄÃÁ¼»Â¿ ɸľ¿Õ¸ÄÁ¿
Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼È Á»¾Ä·ÇüÅ¿ο Ä·Ëà Âà ˾·À»¾» ¸»¾··
FS..
.
·´¿¶È
FS2/FS6/FE2
1
2
3
4
5
17
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 - ç»ÁÃÈ Ç¿Àַ·¾¿ÁÃÂÂÃÈ ÆÃÓ·ÄÂÃÈ Ç¾×ÔÇÃ
2 - ÏÂÉľ»ÂÂ·Õ ¾»Æ»¾ÁÉþ
3 - ¹·¸Ä»Àà ˻¾»¼·Á¿Á (3 Ë»¾»¼·ÁÃ)
4 - Ï»¾´ÂÈÈ ØøÄÅ ËÃľÉÖÇà ÆÃÖ¿¾Ã ο¾ÈØ»Õ Á¿Ê×
5 - ÚÃξ»ÁÃÄ»¼ÅÂ×Õ Ì¼»À»ÂÄ
6 - ½¾ÃÁÃÈ Ç¿Àַ·¾¿ÁÃÂÂÃÈ ÆÃÓ·ÄÂÃÈ Ç¾×ÔÇÃ
7- à¾ÉÖÇà ĻÀË»¾ÃÄɾ¿ο ÊÃÄØ·ÇÃ
8 - ã¿Àַ·¾¿ÁÃÂÂ×Õ Ë»¾Ê¿´¾Ã·Ļ¼ÅÂ×Õ Ç¼ÃËà(ľ»ÖɻĸÈ
¿ÖÈÆÃÄ»¼ÅÂÃÈ É¸ÄÿÁÇà Âà ËÃľÉÖ¿Ç Ë¿ÊÃØ· ´¿¼¿ÊÂ¿Õ Á¿Ê×) ½¿Æ. ²
9 - ²Áþ·ÕÂ×Õ ¸¼·Á ·ÆÖ×Ä¿Ø¿ο ÊÃÁ¼»Â·È Á¿Ê× ( ˾· ¾ÃÖ¿Ä»
Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼È Á¿ÆÀ¿Ð¿ ¸¼ÃÖ¿» Ë¿ÊÄ»Ç÷» Á¿Ê× ·Æ ¿ÄÁ»¾¸Ä·È
ÃÁþ·Õ¿ο ¸¼·ÁÃ. ñÄ¿ ¿¾ÀüÅ¿)
10 - Ï´¿ÊÂ¿Õ ËÃľÉÖ¿Ç ¸ ¾Ã¸¸»ÇÃÄ»¼»À
11 - ½ÃľÉÖ¿Ç Á×´¿Êà ο¾ÈØ»Õ Á¿Ê×
12 - ½ÃľÉÖ¿Ç ¾»Æ»¾Á¿ο ¸¼·Áà Á¿Ê× (À¿Ð»Ä Ö×ÄÅ ·¸Ë¿¼ÅÆ¿ÁàʼÈ
¸¼·Áà Á¿Ê× Á À¿À»ÂÄ Ø·¸ÄÇ· ÁÂÉľ»ÂÂ»Õ Ë¿Á»¾´Â¿¸Ä· ¾»Æ»¾ÁÉþà ˾·
»Î¿ Ä»´Â·Ø»¸Ç¿À ¿Ö¸¼ÉзÁ÷· · ÆÃÀ»Â× Ã¿ÊÃ)
13 - êÃÓ·ÄÂ×Õ ÀÃη»Á×Õ ÃÂ¿Ê (˾· »Î¿ ¿Ä¸ÉĸÄÁ·· ¿ÄÁ»¾¸Ä·» Á×Ë¿¼ÂÈ»Ä
¾¿¼Å ¾»Æ»¾Á¿ο ¸¼·Áà Á¿Ê×)
14 - à»Ë¼¿·Æ¿¼ÈÍ·¿ÂÂ×Õ ¸¼¿Õ ·Æ ˻¿˿¼·É¾»ÄÃÂÃ
15 - Ï»ÔÂ·Õ Ê»Ç¿¾ÃÄ·ÁÂ×Õ Ç¿¾Ëɸ ·Æ »¾ÐÃÁ»ÒÓ»Õ ¸Äü· (¸»¾·È
FS6
)
·¼· ˼øÄÀø¸× (¸»¾··
FS
2
/FE2
)
16 - ¹»Ä»Á¿Õ ÔÂɾ ¸ ̼. Á·¼Ç¿Õ · âêß*
17 - ½É¼ÅÄ Ê·¸ÄÃÂÍ·¿Â¿ο É˾ÃÁ¼»Â·È (¸»¾·È
FS6
)
*Ï ÆÃÁ·¸·À¿¸Ä· ¿Ä Ëþķ· Ä¿Áþà âêß À¿Ð»Ä Ö×ÄÅ ¾Ã¸Ë¿¼¿Ð»Â¿ » Á ¸¿¸ÄÃÁ» ¸»Ä»Á¿Î¿ ÔÂɾÃ
¶·¸. 3
²
Образец
Мануал подходит для устройств