TIMBERK FS6 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 30 из 48)

Языки: Русский
Страницы:48
Описание:Водонагреватель накопительный
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 30 из 48
30
www.timberk.com
±
¾·¸¹º´»²¼½¾¿À Á¼²¸»³´Â²±¸´À ùĹ¾·Å³²Ã·»²¼½
1
6*
10*
11*
12
9
8
7*
5*
4*
3
2
¹Ë¿¸¿Ö À¿ÂÄÃÐà Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼È Ê¼È Â»¸Ç¿¼ÅÇ·´ Ä¿Ø»Ç Ë¿Ä¾»Ö¼»Â·È
Âà ˾·À»¾» ¸»¾··
FE
....
˾»Ê¸ÄÃÁ¼»Â Âà ¾·¸.
6
.
Ͽʿ˾¿Á¿ÊÂÃÈ ÀÃη¸Ä¾Ã¼Å
FE1/FS1/FS5
FE2/FS2/FS
6
¶·¸.
6
1.
·¸¹¸»¼½ ¾¿ÀÁ  ÃÄÅ
2.
¹
Ƽ¿¹ÇÁ¼»È¿¿É½ »¼Ê¼¿ÈËÁ¸»È¹¸ÌÍ
3.
ã¿Àַ·¾¿ÁÃÂÂ×Õ
ÎÁ¸Ê¼ÏÁȿǹ¸ÌͿɽ ÐÌÈÎÈ¿
4.
ã
ÁÈ¿
Á´¿ÊÃ
ϼ̼ʿ¼½ »¼ÊÉ *
5.
¹
ƸÂǹ¸ÌÍ *
6.
Þ
À¾¸»ÈÑ ¿ÈÂÈÊÐÈ
*
7.
ßĸ»ØÂ¿Õ Ç¾Ã Á¿Ê¿Ë¾¿Á¿ÊÂ¿Õ ÀÃη¸Ä¾Ã¼·
8.
¹¼·ÁÂÃÈ
¹ÁÀÒÐÈ
9.
Ï¿Ê¿
ÎÁ¼»¼Ê¿ÈÑ ÆÈËǹÁÈÌÍ
10.
Ï
È¿¿È
*
11.
à
Á¼½¿ÇÐ*
12.
ÝÃη»Á×Õ Ã¿Ê- ËÃľÉÖ¿Ç Ê¼È ¸¼·Áà Á¿Ê×
* » Á´¿Ê·Ä Á Ç¿À˼»ÇÄ Ë¿¸ÄÃÁÇ·
Образец
Мануал подходит для устройств