TIMBERK FS6 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 34 из 48)

Языки: Русский
Страницы:48
Описание:Водонагреватель накопительный
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 34 из 48
±²³³´µ¶
34
www.timberk.com
±
¾·¸¹º´»²¼½¾¿À Á¼²¸»³´Â²±¸´À ùĹ¾·Å³²Ã·»²¼½
Ҷ׸Âà À½Ú¶µÂ¸×ÞÛ (ØÂÛ Ö¸ÚÞÞ FE1
/FE
2)
1
2
4
5
3
¶·¸. 12
1. Ê×ØÞ¿¶Á¾Ú ׶ÙÚ¸µ¶ «heating»
êÃο¾Ã»Ä¸È ˾· ÁǼÒػ·· ÂÃξ»Áà ˾·Ö¿¾Ã.
2. Ê×ØÞ¿¶Á¾Úº «energy save»
êÃο¾ÃÒÄ¸È Ë¾· Á×Ö¿¾» ·ÆÇ¿Õ
À¿Ó¿¸Ä· ÂÃξ»Áà (800 ÏÄ).
3. Ê×ØÞ¿¶Á¾Úº «normal heat»
êÃο¾ÃÒÄ¸È Ë¾· Á×Ö¿¾» ¸¾»Ê»Õ
À¿Ó¿¸Ä· ÂÃξ»Áà (1200 ÏÄ)
4. Ê×ØÞ¿¶Á¾Ú׺¸
¶¹½¾Ý¿Þ Á¸¹½¸Ú¶ÁÀÚº
ßÄ¿Ö¾ÃÐÃÒÄ Ä»ÇÉÓÉÒ ·¼· ɸÄÿÁ¼»ÂÂÉÒ Ä»ÀË»¾ÃÄÉ¾× Á¿Ê×
5. ÇÀÝ¿¶ Á¸Ú¹¾Ú¸ÙÀÂÛÁ¾Ú¶
á¸Ë¿¼ÅÆÉ»Ä¸È Ê¼È ÁǼÒػ·È/¿ÄǼÒØ»Â·È Ë¾·Ö¿¾Ã, ɸÄÿÁÇ·
л¼Ã»À¿Õ Ä»ÀË»¾ÃÄÉ¾× ÂÃξ»ÁÃ, à ÄÃÇл Á×Ö¿¾Ã ·ÆÇ¿Õ À¿Ó¿¸Ä·
ÂÃξ»Áà «energy saveð (800 ÏÄ), ¸¾»ÊÂ»Õ À¿Ó¿¸Ä· ÂÃξ»Áà «normal
heatð (1200 ÏÄ), Á׸¿Ç¿Õ À¿Ó¿¸Ä· ÂÃξ»Áà «express heatð (2000 ÏÄ).
¶ÉØÇà Ļ¾À¿¾»ÎɼÈÄ¿¾Ã ˾· ÂÃÐÃÄ·· ÄÃÇл Á×Ë¿¼ÂÈ»Ä ÑÉÂÇÍ·Ò
Ç¿ËÇ· «
ON/OFF
ð.
Ҷ׸Âà À½Ú¶µÂ¸×ÞÛ (ØÂÛ Ö¸ÚÞÞ F
S
5/F
S
6)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
2
10
11
12
13
14
15
11
1. Ê×ØÞ¿¶ãÞÛ á׶ݸ×ÞÛ µÚ¸¹¸×Þ
2. Ê×ØÞ¿¶Á¾Ú ¶¿ÁÞµ¶ãÞÞ äÀ׿ãÞÞ Á¶¼¹¸Ú¶
êÃο¾Ã»Ä¸È ˾· ÃÇÄ·ÁÃÍ·· ÑÉÂÇÍ·· ÄÃÕÀ»¾Ã Âà ÁǼÒػ·»/
¿ÄǼÒػ·» Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼È.
3. Ê×ØÞ¿¶Á¾Úº «energy save»
êÃο¾ÃÒÄ¸È Ë¾· Á×Ö¿¾» ·ÆÇ¿Õ
À¿Ó¿¸Ä· ÂÃξ»Áà (800 ÏÄ).
4. Ê×ØÞ¿¶Á¾Ú Á¸¹½¸Ú¶ÁÀÚº µ¾Øº µ µ¾Ø¾×¶ÙÚ¸µ¶Á¸Â¸
5. Î×¾½¿¶ «mode»
á¸Ë¿¼ÅÆÉ»Ä¸È Ê¼È É¸ÄÿÁÇ· ÆÂÃØ»Â·Õ Á¾»À»Â· · ÄÃÕÀ»¾Ã, à ÄÃÇл
Ö¼¿Ç·¾¿ÁÇ· Ëû¼· É˾ÃÁ¼»Â·È.
6. Ê×ØÞ¿¶Á¾Ú ¶¿ÁÞµ¶ãÞÞ äÀ׿ãÞÞ ×¾Ý×¾Ù¾ ׶ÙÚ¸µ¶
7. Ê×ØÞ¿¶Á¾Ú ¹¾â×¾ÖÁÞ ×¶ÙÚ¸µ¶
8. Î×¾½¿¶ «timer»
á¸Ë¿¼ÅÆÉ»Ä¸È Ê¼È ÃÇÄ·ÁÃÍ·· ÑÉÂÇÍ·· ÄÃÕÀ»¾Ã · ÑÉÂÇÍ·· ¿Ø¿ο
ÂÃξ»ÁÃ.
9. ÇÀÝ¿¶ Á¸Ú¹¾Ú¸ÙÀÂÛÁ¾Ú¶
á¸Ë¿¼ÅÆÉ»Ä¸È Ê¼È ÁǼÒػ·È/¿ÄǼÒØ»Â·È Ë¾·Ö¿¾Ã, ɸÄÿÁÇ·
л¼Ã»À¿Õ Ä»ÀË»¾ÃÄÉ¾× ÂÃξ»ÁÃ, à ÄÃÇл Á×Ö¿¾Ã ·ÆÇ¿Õ À¿Ó¿¸Ä·
ÂÃξ»Áà «energy saveð (800 ÏÄ), ¸¾»ÊÂ»Õ À¿Ó¿¸Ä· ÂÃξ»Áà «normal
heatð (1200 ÏÄ), Á׸¿Ç¿Õ À¿Ó¿¸Ä· ÂÃξ»Áà «express heatð (2000 ÏÄ).
¶ÉØÇà Ļ¾À¿¾»ÎɼÈÄ¿¾Ã ˾· ÂÃÐÃÄ·· ÄÃÇл Á×Ë¿¼ÂÈ»Ä ÑÉÂÇÍ·Ò
Ç¿ËÇ· «
ON/OFF
ð.
¶·¸. 13
Образец
Мануал подходит для устройств