TIMBERK FS6 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 36 из 48)

Языки: Русский
Страницы:48
Описание:Водонагреватель накопительный
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 36 из 48
±²³³´µ¶
36
www.timberk.com
±
¾·¸¹º´»²¼½¾¿À Á¼²¸»³´Â²±¸´À ùĹ¾·Å³²Ã·»²¼½
å¿Ö½ÂÀ¶Á¶ãÞÛ µ¾Ø¾×¶ÙÚ¸µ¶Á¸ÂÛ (ØÂÛ Ö¸ÚÞÞ F
S
1/F
S
2)
1.1 ¹ÂÃØüà ¿ÄǾ¿ÕÄ» ¿Ê·Â ·Æ ǾÿÁ Á×´¿Êà ο¾ÈØ»Õ Á¿Ê×, ÆÃÄ»À
´º¾»´·ºÁ
Ǿà˿ÊÃØ· ´¿¼¿ÊÂ¿Õ Á¿Ê×
. ÔÄÁ¾º»ÃÏÁ¾÷
È´µ´¶¹Ë»ÁȹºÁÄÅ ¶¹Ï¶Õº й¸´Ä¶ÉºÅÂÉ È´µ´·. ʴ˵¹ ÃÐ
ǾÃÂà ο¾ÈØ»Õ
Á¿Ê×
ÂÈ´½´µ¶´ ȲºÁ¾¹Áº È´µ¹, Öº´ ´Ð¶¹Ï¹Áº, Ϻ´ È´µ´¶¹Ë»ÁȹºÁÄÅ
¸´Ä¶´ÂºÅΠй¸´Ä¶ÃÄÂÉ È´µ´· à ¾»¹¶
Á×´¿Êà ο¾ÈØ»Õ Á¿Ê×
À´Ò¶´
й¾»²ºÅ.
ÒÇÊÐÆ̱ÉÊÆ:
±´ È»ÁÀÉ ´½²Ï¶´· »¹½´º²
Ǿà˿ÊÃØ· ´¿¼¿ÊÂ¿Õ Á¿Ê×
µ´ÄÒÁ¶
½²ºÅ ¼Âº¹¶´ÈÄÁ¶ È ¸´Ä´ÒÁ¶ÃÁ ×openØ ("´º¾»²º".)
1.Ó½µÔ»´º¶´
ÒÇÊÐÆ̱ÉÊÆ:
½¾· ɸÄÿÁÇ» Ä»ÀË»¾ÃÄɾ×, Ê¿¸Ä·ÎÂÉÁ Ë¿Æ·Í·Ò ¿ËÄ·ÀüÅ¿ο
ÂÃξ»Áà « ð ( +58°¹ (+/- 2°¹), Ï× É¸¼×Ô·Ä» ÆÁÉÇ¿Á¿Õ ¸·ÎÂü (ʼÈ
»ǿĿ¾×´ À¿Ê»¼»Õ).
3. ÓÆÁ²¿ ¿´É¶Å¾ Ųպ²¼À¶.
3.1.ÚÃÐÀ·Ä» Âà ¾ÉØÇÉ Ä»¾À¿¸ÄÃÄà »¸Ç¿¼ÅÇ¿ ¾ÃÆ, ØÄ¿Ö× Á×Ö¾ÃÄÅ
»¿Ö´¿Ê·ÀÉÒ À¿Ó¿¸ÄÅ ÂÃξ»ÁÃ.
3.2. ½¾· Á×Ö¿¾» ·ÆÇ¿Õ À¿Ó¿¸Ä· ÂÃξ»Áà ÆÃο¾ÃÒÄ¸È ·ÂÊ·ÇÃÄ¿¾×
«energy saveð, ˾· Á×Ö¿¾» ¸¾»ÊÂ»Õ À¿Ó¿¸Ä· ÂÃξ»Áà ÆÃο¾ÃÒĸÈ
·ÂÊ·ÇÃÄ¿¾× «normal heatð, ˾· Á×Ö¿¾» Á׸¿Ç¿Õ À¿Ó¿¸Ä· ÂÃξ»ÁÃ
¿Ê¿Á¾»À»Â¿ ÆÃο¾ÃÒĸÈ
·ÂÊ·ÇÃÄ¿¾× «energy saveð · «normal heatð.
3.3. ½¿¸¼» Á×Ö¿¾Ã ¾»Ð·Àà ÂÃξ»Áà ·ÂÊ·ÇÃÄ¿¾× «energy saveð ·
«normal heatð ο¾ÈÄ Á Ļػ·» 10 À·ÂÉÄ, Ë¿¸¼» ػο ÎøÂÉÄ.
4. ÓƽµÔ»´º¶´.
ÚÃÐÀ·Ä» Âà ¾ÉØÇÉ Ä»¾À¿¾»ÎɼÈÄ¿¾Ã · ÉÊ»¾Ð·ÁÃÕÄ» »ò Á Ļػ·»
»¸Ç¿¼ÅÇ·´ ¸»ÇÉÂÊ, ØÄ¿Ö× ¿ÄǼÒØ·ÄŠ˾·Ö¿¾, ˾· ÌÄ¿À ·ÂÊ·ÇÃÄ¿¾Â×»
¼ÃÀË¿ØÇ· Ë¿ÎøÂÉÄ, à ˿ʸÁ»ÄÇà ¾ÉØÇ· Ä»¾À¿¾»ÎɼÈÄ¿¾Ã
ÖÉÊ»Ä Î¿¾»ÄÅ.
²ÉÊбÉÊÆ!
Ï¿ Á¾»ÀÈ ÂÃξ»ÁÃÂ·È À¿Ð»Ä ÂÃØÃÄÅ ÇÃËÃÄÅ Á¿Êà ·Æ ¿ÄÁ»¾¸Ä·È
˾»Ê¿´¾Ã·Ļ¼Å¿ο ǼÃËÃÂÃ. áÆÖ»ÐÃÄÅ Ë¿ÊÄ»ÇÃÂ·È Á¿Ê×
»Á¿ÆÀ¿Ð¿ · »¼ÅÆÈ Ë¾»ËÈĸÄÁ¿ÁÃÄÅ ÌÄ¿ÀÉ, ÄÃÇ ÇÃÇ
Ö¼¿Ç·¾¿ÁÇà ǼÃËÃÂà À¿Ð»Ä ˾·Á»¸Ä· Ç ¾Ãƾ×ÁÉ ÁÂÉľ»Â»ο
¾»Æ»¾ÁÉþà (Á ¸¼ÉØû ÃÁþ·· ¿Ö¿¾ÉÊ¿Á÷È)
å¿Ö½ÂÀ¶Á¶ãÞÛ µ¾Ø¾×¶ÙÚ¸µ¶Á¸ÂÛ (ØÂÛ Ö¸ÚÞÞ FE1/FE2)
1.1 ¹ÂÃØüà ¿ÄǾ¿ÕÄ» ¿Ê·Â ·Æ ǾÿÁ Á×´¿Êà ο¾ÈØ»Õ Á¿Ê×, ÆÃÄ»À
´º¾»´·ºÁ
Ǿà˿ÊÃØ· ´¿¼¿ÊÂ¿Õ Á¿Ê×
. ÔÄÁ¾º»ÃÏÁ¾÷
È´µ´¶¹Ë»ÁȹºÁÄÅ ¶¹Ï¶Õº й¸´Ä¶ÉºÅÂÉ È´µ´·. ʴ˵¹ ÃÐ
ǾÃÂÃ
ο¾ÈØ»Õ Á¿Ê×
ÂÈ´½´µ¶´ ȲºÁ¾¹Áº È´µ¹, Öº´ ´Ð¶¹Ï¹Áº, Ϻ´
È´µ´¶¹Ë»ÁȹºÁÄÅ ¸´Ä¶´ÂºÅΠй¸´Ä¶ÃÄÂÉ È´µ´· à ¾»¹¶
Á×´¿ÊÃ
ο¾ÈØ»Õ Á¿Ê×
À´Ò¶´ й¾»²ºÅ.
ÒÇÊÐÆ̱ÉÊÆ:
±´ È»ÁÀÉ ´½²Ï¶´· »¹½´º²
Ǿà˿ÊÃØ· ´¿¼¿ÊÂ¿Õ Á¿Ê×
µ´ÄÒÁ¶
½²ºÅ ¼Âº¹¶´ÈÄÁ¶ È ¸´Ä´ÒÁ¶ÃÁ ×openØ ("´º¾»²º".)
1.2 ϸÄÃÁÅÄ» ̼»Çľ·Ø»¸ÇÉÒ Á·¼ÇÉ Á ¾¿Æ»ÄÇÉ, ˾· ÌÄ¿À Ê¿¼ÐÂÃ
й˴»ÁºÅÂÉ Ã¶µÃ¾¹º´»¶¹É ĹÀ¸´Ï¾¹
Âà âêß · ˿ʸÁ»ÄÇà ¾ÉØÇ·
Ä»ËÀ¿¾»ÎɼÈÄ¿¾Ã.
1.3. ÚÃÐÀ·Ä» Âà ¾ÉØÇÉ Ä»¾À¿¾»ÎɼÈÄ¿¾Ã · ÉÊ»¾Ð·ÁÃÕÄ» »ò Á
Ļػ·» »¸Ç¿¼ÅÇ·´ ¸»ÇÉÂÊ, ˾· ÌÄ¿À Âà »ǿĿ¾¿» Á¾»ÀÈ ÂÃØÂÉÄ
À·ÎÃÄÅ ·ÂÊ·ÇÃÄ¿¾Â×» ¼ÃÀË¿ØÇ·, Ë¿ÇÃÆ×ÁÃÈ É¸ÄÿÁ¼»ÂÂÉÒ
Ä»ÀË»¾ÃÄÉ¾× ÂÃξ»Áà Á¿Ê×, Ë¿¸¼» ػο ·ÂÊ·ÇÃÄ¿¾Â×» ¼ÃÀË¿ØÇ·
ÖÉÊÉÄ Ë¿ÇÃÆ×ÁÃÄÅ Ä»ÀË»¾ÃÄÉ¾É Á¿Ê× Á Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼».
2. ѼÀ¾º²Ê½¾ À´ÅÇ´¿¾ÀÎ¿Æ º¾Ë¿´Ê¾ ʲ³Æ.
2.1. à»ÀË»¾ÃÄÉ¾É Á¿Ê× Á Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼» À¿Ð¿ ɸÄÿÁ·ÄÅ Á
Ê·ÃËÃƿ» ¿Ä +5
º
C Ê¿ +75
º
C.
2.2. ½¿Á¿¾ÃØ·ÁÃÈ ¾ÉØÇÉ Ä»¾À¿¾»ÎɼÈÄ¿¾Ã Ë¿ Øø¿Á¿Õ ¸Ä¾»¼Ç» (¿Ä
Ë¿Æ·Í·· «minð Ç Ë¿Æ·Í·· «maxð), Á× ÉÁ»¼·Ø·ÁûĻ Ä»ÀË»¾ÃÄɾÉ
ÂÃξ»Áà Á¿Ê×, ˾· ÌÄ¿À Ç¿¼·Ø»¸ÄÁ¿ ·ÂÊ·ÇÃÄ¿¾Â×´ ¼ÃÀË¿Ø»Ç ÂÃ
Ëû¼· É˾ÃÁ¼»Â·È ÉÁ»¼·Ø·ÁûĸÈ.
2.3. ½¿Á¿¾ÃØ·ÁÃÈ ¾ÉØÇÉ Ä»¾À¿¾»ÎɼÈÄ¿¾Ã ˾¿Ä·Á Øø¿Á¿Õ ¸Ä¾»¼Ç·
(¿Ä Ë¿Æ·Í·· «maxð Ç Ë¿Æ·Í·· «minð), Á× ÉÀ»ÂÅÔûĻ Ä»ÀË»¾ÃÄɾÉ
ÂÃξ»Áà Á¿Ê×, ˾· ÌÄ¿À Ç¿¼·Ø»¸ÄÁ¿ ·ÂÊ·ÇÃÄ¿¾Â×´ ¼ÃÀË¿Ø»Ç ÂÃ
Ëû¼· É˾ÃÁ¼»Â·È ÉÀ»ÂÅÔûĸÈ.
2.4. Ï¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼Å ÃÁÄ¿ÀÃÄ·Ø»¸Ç· Ë¿ÊÊ»¾Ð·ÁÃ»Ä Ä»ÀË»¾ÃÄɾ×
Á¿Ê×. ã¿ÎÊà ĻÀË»¾ÃÄɾà Á¿Ê× ÁÂÉľ· Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼È Ê¿¸Ä·ÎûÄ
ɸÄÿÁ¼»ÂÂ¿Õ Ë¿¼ÅÆ¿ÁÃÄ»¼»À Ä»ÀË»¾ÃÄɾ×, ÂÃξ»Á
ÃÁÄ¿ÀÃÄ·Ø»¸Ç· Á×ǼÒØûĸÈ, ˾· ÌÄ¿À ·ÂÊ·ÇÃÄ¿¾ÂÃÈ ¼ÃÀË¿ØÇÃ
«heatingð Âà Ëû¼· É˾ÃÁ¼»Â·È Îø»Ä. ã¿ÎÊà ĻÀË»¾ÃÄɾà Á¿Ê×
ÁÂÉľ· Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼È ˿·ÐÃ»Ä¸È Ê¿ ¿Ë¾»Ê»¼ò¿ο ɾ¿ÁÂÈ,
ÂÃξ»Á ÃÁÄ¿ÀÃÄ·Ø»¸Ç· ÁǼÒØûĸÈ, ˾· ÌÄ¿À ÆÃο¾Ã»Ä¸È
·ÂÊ·ÇÃÄ¿¾ÂÃÈ ¼ÃÀË¿ØÇà «heatingð Âà Ëû¼· É˾ÃÁ¼»Â·È.
1.Ó½µÔ»´º¶´
Образец
Мануал подходит для устройств