TIMBERK FS6 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 37 из 48)

Языки: Русский
Страницы:48
Описание:Водонагреватель накопительный
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 37 из 48
37
www.timberk.com
±
¾·¸¹º´»²¼½¾¿À Á¼²¸»³´Â²±¸´À ùĹ¾·Å³²Ã·»²¼½
±²³³´µ¶
å¿Ö½ÂÀ¶Á¶ãÞÛ µ¾Ø¾×¶ÙÚ¸µ¶Á¸ÂÛ (ØÂÛ Ö¸ÚÞÞ F
S
5/F
S
6)
1. Ó½µÔ»´º¶´
1.1 ¹ÂÃØüà ¿ÄǾ¿ÕÄ» ¿Ê·Â ·Æ ǾÿÁ Á×´¿Êà ο¾ÈØ»Õ Á¿Ê×, ÆÃÄ»À
´º¾»´·ºÁ ¾»¹¶ ¸´µ¹Ïà ³´Ä´µ¶´· È´µ². ÔÄÁ¾º»ÃÏÁ¾÷
È´µ´¶¹Ë»ÁȹºÁÄÅ ¶¹Ï¶Õº й¸´Ä¶ÉºÅÂÉ È´µ´·. ʴ˵¹ ÃÐ ¾»¹¶¹ Ë´»ÉÏÁ·
È´µ² ÂÈ´½´µ¶´ ȲºÁ¾¹Áº È´µ¹, Öº´ ´Ð¶¹Ï¹Áº, Ϻ´ È´µ´¶¹Ë»ÁȹºÁÄÅ
¸´Ä¶´ÂºÅΠй¸´Ä¶ÃÄÂÉ È´µ´· à ¾»¹¶ Ȳ³´µ¹ Ë´»ÉÏÁ· È´µ² À´Ò¶´
й¾»²ºÅ.
4. ²º¿ÂÜݸ×Þ¸
éÄ¿Ö× Á×ǼÒØ·ÄÅ ¾ÃÖ¿ÄÃÒÓ·Õ Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼Å, Ë¿Á»¾Â·Ä» ¾ÉØÇÉ
Ä»¾À¿¾»ÎɼÈÄ¿¾Ã ˾¿Ä·Á Øø¿Á¿Õ ¸Ä¾»¼Ç· Ê¿ ÉË¿¾Ã · ɸÄÿÁ·Ä» ¿Ö»
ǼÃÁ·Ô· Á×ǼÒØÃÄ»¼È Á Ë¿¼¿Ð»Â·» «
OFF
ð. Ï¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼Å
˾»Ç¾ÃÄ·Ä ¸Á¿Ò ¾ÃÖ¿ÄÉ.
¶»Ç¿À»ÂÊÉ»Ä¸È Á¸»ÎÊà ¿ÄǼÒØÃÄÅ Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼Å ¿Ä ̼»Çľ·Ø»¸Ç¿Õ
¸»Ä·, »¸¼· Á× Â» ˼÷¾É»Ä» ·¸Ë¿¼ÅÆ¿ÁÃÄŠ˾·Ö¿¾ ÇÃÇ¿»-Ä¿ Á¾»ÀÈ.
ÒÇÊÐÆ̱ÉÊÆ:
±´ È»ÁÀÉ
´½²Ï¶´· »¹½´º² ¾»¹¶
Ë¿ÊÃØ· ´¿¼¿ÊÂ¿Õ Á¿Ê×
µ´ÄÒÁ¶
½²ºÅ ¼Âº¹¶´ÈÄÁ¶ È ¸´Ä´ÒÁ¶ÃÁ ×openØ ("´º¾»²º".)
1.2 ϸÄÃÁÅÄ» ̼»Çľ·Ø»¸ÇÉÒ Á·¼ÇÉ Á ¾¿Æ»ÄÇÉ, ˾· ÌÄ¿À Ê¿¼ÐÂÃ
й˴»ÁºÅÂÉ Ã¶µÃ¾¹º´»¶¹É ĹÀ¸´Ï¾¹ ¶¹ ÙÚÛ Ã ¸´µÂÈÁº¾¹ »¼Ï¾Ã
Ä»¾À¿¾»ÎɼÈÄ¿¾Ã, à Âà ʷ¸Ë¼»» Ë¿ÈÁ·Ä¸È ÆÂÃػ·» Á¾»À»Â·.
1.3. ÚÃÐÀ·Ä» Âà ¾ÉØÇÉ Ä»¾À¿¾»ÎɼÈÄ¿¾Ã · ÉÊ»¾Ð·ÁÃÕÄ» »ò Á Ļػ·»
»¸Ç¿¼ÅÇ·´ ¸»ÇÉÂÊ ·¼· ÂÃÐÀ·Ä» Âà Ç¿ËÇÉ «ON/OFFð Âà ½Þâ, ˾· ÌÄ¿À
Âà ʷ¸Ë¼»» Ë¿ÈÁ·Ä¸È ÆÂÃػ·» Ä»ÀË»¾ÃÄÉ¾× Á¿Ê× Á Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼»
· ÆÂÃػ·» ɸÄÿÁ¼»ÂÂ¿Õ Ä»ÀË»¾ÃÄÉ¾× Á¿Ê×.
½»¾Á¿» ÂÃÐÃÄ·» Âà Ç¿ËÇÉ «ON/OFFð, ÁǼÒØÃ»Ä¸È Ì¼»À»ÂÄ ÂÃξ»ÁÃ.
¹·¸Ä»Àà ɸÄÿÁ¼»Âà Âà ĻÀË»¾ÃÄÉ¾É 70 ó
C
, Ì»¾Î·È ÂÃξ»Áà 2 ÇÏÄ.
2.ѼÀ¾º²Ê½¾ À´ÅÇ´¿¾ÀÎ¿Æ º¾Ë¿´Ê¾ ʲ³Æ.
2.1. à»ÀË»¾ÃÄÉ¾É À¿Ð¿ ɸÄÿÁ·ÄÅ Á Ê·ÃËÃƿ» 35°¹-75°¹, ¸ ÔÃοÀ
1°¹.
ÒÇÊÐÆ̱ÉÊÆ:
½¾· ɸÄÿÁÇ» Ä»ÀË»¾ÃÄɾ×, Ê¿¸Ä·ÎÂÉÁ Ë¿Æ·Í·Ò ¿ËÄ·ÀüÅ¿ο
ÂÃξ»Áà « ð ( +58°¹ (+/- 2°¹), Ï× É¸¼×Ô·Ä» ÆÁÉÇ¿Á¿Õ ¸·ÎÂü (ʼÈ
»ǿĿ¾×´ À¿Ê»¼»Õ).
1.2. ϸÄÃÁÅÄ» ̼»Çľ·Ø»¸ÇÉÒ Á·¼ÇÉ Á ¾¿Æ»ÄÇÉ, ˾· ÌÄ¿À Ê¿¼ÐÂÃ
ÆÃο¾»ÄÅ¸È ·ÂÊ·ÇÃÄ¿¾ÂÃÈ ¼ÃÀË¿ØÇà Á âêß.
2. ²ºÑ¾Ú Ú¸·Þ¹¶ ¹¾â×¾ÖÁÞ.
2.1. Þ¼È Á×Ö¿¾Ã ¾»Ð·Àà À¿Ó¿¸Ä· ÂÃξ»Áà Á¿Ê× ÂÃÐÀ·Ä» ÂÃ
ǼÃÁ·Ô· Á×ǼÒØÃÄ»¼È. ½¾ÃÁÃÈ Ç¼ÃÁ·Ôà ¸¿¿ÄÁ»Ä¸ÄÁÉ»Ä ¸¾»Ê»Õ
À¿Ó¿¸Ä· «
NORMAL
ð (1200 ÏÄ), ¼»ÁÃÈ Ç¼ÃÁ·Ôà ¸¿¿ÄÁ»Ä¸ÄÁÉ»Ä
·ÆÇ¿Õ À¿Ó¿¸Ä· «
ENERGY
SAVE
ð (800 ÏÄ), ÊÁ» ǼÃÁ·Ô·, ÂÃÐÃÄ×»
¿Ê¿Á¾»À»Â¿, ¸¿¿ÄÁ»Ä¸ÄÁÉÒÄ Á׸¿Ç¿Õ À¿Ó¿¸Ä· «
EXPRESS
HEAT
ð
(2000 ÏÄ).
2.2. Þ¿Ë¿¼Â·Ä»¼Å¿ Á ÇÃÐÊ¿Õ Ç¼ÃÁ·Ô» Á×ǼÒØÃÄ»¼È Âô¿Ê·Ä¸È
·ÂÊ·ÇÃÄ¿¾, Ç¿Ä¿¾×Õ ¸Á»Ä·Ä¸È, »¸¼· ǼÃÁ·Ôà Âô¿Ê·Ä¸È Á ÂÃÐÃÄ¿À
Ë¿¼¿Ð»Â·· · ˾¿·¸´¿Ê·Ä ÂÃξ»Á Á¿Ê×.
3. ´ÖÁ¶×¾µ¿¶ Á¸¹½¸Ú¶ÁÀÚº ׶ÙÚ¸µ¶ µ¾Øº.
3.1. à»ÀË»¾ÃÄÉ¾É Á¿Ê× Á Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼» À¿Ð¿ ɸÄÿÁ·ÄÅ Á
Ê·ÃËÃƿ» ¿Ä +5 ó
C
Ê¿ +75ó
C
.
3.2. ½¿Á¿¾ÃØ·ÁÃÈ ¾ÉØÇÉ Ä»¾À¿¾»ÎɼÈÄ¿¾Ã Ë¿ Øø¿Á¿Õ ¸Ä¾»¼Ç», Á×
ÉÁ»¼·Ø·ÁûĻ Ä»ÀË»¾ÃÄÉ¾É ÂÃξ»Áà Á¿Ê×.
3.3. ½¿Á¿¾ÃØ·ÁÃÈ ¾ÉØÇÉ Ä»¾À¿¾»ÎɼÈÄ¿¾Ã ˾¿Ä·Á Øø¿Á¿Õ ¸Ä¾»¼Ç·,
Á× ÉÀ»ÂÅÔûĻ Ä»ÀË»¾ÃÄÉ¾É ÂÃξ»Áà Á¿Ê×
3.4. Ï¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼Å ÃÁÄ¿ÀÃÄ·Ø»¸Ç· Ë¿ÊÊ»¾Ð·ÁÃ»Ä Ä»ÀË»¾ÃÄɾ×
Á¿Ê×. ã¿ÎÊà ĻÀË»¾ÃÄɾà Á¿Ê× ÁÂÉľ· Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼È Ê¿¸Ä·ÎûÄ
ɸÄÿÁ¼»ÂÂ¿Õ Ë¿¼ÅÆ¿ÁÃÄ»¼»À Ä»ÀË»¾ÃÄɾ×, ÂÃξ»Á
ÃÁÄ¿ÀÃÄ·Ø»¸Ç· Á×ǼÒØûĸÈ, ˾· ÌÄ¿À ·ÂÊ·ÇÃÄ¿¾ Á ÂÃÐÃÄ¿Õ
ǼÃÁ·Ô» Á×ǼÒØÃÄ»¼È Îø»Ä. ã¿ÎÊà ĻÀË»¾ÃÄɾà Á¿Ê× ÁÂÉľ·
Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼È ˿·ÐÃ»Ä¸È Ê¿ ¿Ë¾»Ê»¼ò¿ο ɾ¿ÁÂÈ, ÂÃξ»Á
ÃÁÄ¿ÀÃÄ·Ø»¸Ç· ÁǼÒØûĸÈ, ˾· ÌÄ¿À ·ÂÊ·ÇÃÄ¿¾ Á ÂÃÐÃÄ¿Õ
ǼÃÁ·Ô» Á×ǼÒØÃÄ»¼È ÆÃο¾Ã»Ä¸È.
3.5. â¸ÄÿÁ·Á ¾ÉØÇÉ Ä»¾À¿¾»ÎɼÈÄ¿¾Ã Á Ë¿¼¿Ð»Â·· «
Optimum
ð, Á×
Á×Ö»¾·Ä» ¾»Ð·À, Ç¿Ä¿¾×Õ ¸¿¿ÄÁ»Ä¸ÄÁÉ»Ä Â÷ֿ¼»» Ç¿ÀÑ¿¾Ä¿Õ
Ä»ÀË»¾ÃÄɾ» ÂÃξ»Áà Á¿Ê× Á Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼» (+580¹ (ö20¹)), Ã
ÄÃÇл Â÷ֿ¼»» ÌÑÑ»ÇÄ·Á¿ÀÉ ¾»Ð·ÀÉ ¾Ã¸´¿Êà ̼»Çľ¿Ì»¾Î··.
²ÉÊбÉÊÆ!
Ï¿ Á¾»ÀÈ ÂÃξ»ÁÃÂ·È À¿Ð»Ä ÂÃØÃÄÅ ÇÃËÃÄÅ Á¿Êà ·Æ ¿ÄÁ»¾¸Ä·È
˾»Ê¿´¾Ã·Ļ¼Å¿ο ǼÃËÃÂÃ. áÆÖ»ÐÃÄÅ Ë¿ÊÄ»ÇÃÂ·È Á¿Ê×
»Á¿ÆÀ¿Ð¿ · »¼ÅÆÈ Ë¾»ËÈĸÄÁ¿ÁÃÄÅ ÌÄ¿ÀÉ, ÄÃÇ ÇÃÇ
Ö¼¿Ç·¾¿ÁÇà ǼÃËÃÂà À¿Ð»Ä ˾·Á»¸Ä· Ç ¾Ãƾ×ÁÉ ÁÂÉľ»Â»ο
¾»Æ»¾ÁÉþà (Á ¸¼ÉØû ÃÁþ·· ¿Ö¿¾ÉÊ¿Á÷È)
Образец
Мануал подходит для устройств