TIMBERK FS6 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 38 из 48)

Языки: Русский
Страницы:48
Описание:Водонагреватель накопительный
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 38 из 48
38
www.timberk.com
±
¾·¸¹º´»²¼½¾¿À Á¼²¸»³´Â²±¸´À ùĹ¾·Å³²Ã·»²¼½
±²³³´µ¶
2.2. ½¿Á»¾Â·Ä» ¾ÉØÇÉ Ä»¾À¿¾»ÎɼÈÄ¿¾Ã Ë¿ Øø¿Á¿Õ ¸Ä¾»¼Ç» (¿Ä
Ë¿Æ·Í·· «minð Ç Ë¿Æ·Í·· «maxð) ·¼· ÂÃÐÀ·Ä» Ç¿ËÇÉ « ð, ØÄ¿Ö×
ÉÁ»¼·Ø·ÄÅ Ä»ÀË»¾ÃÄÉ¾É ÂÃξ»Áà Á¿Ê×.
2.3. ½¿Á»¾Â·Ä» ¾ÉØÇÉ Ä»¾À¿¾»ÎɼÈÄ¿¾Ã ˾¿Ä·Á Øø¿Á¿Õ ¸Ä¾»¼Ç· (¿Ä
Ë¿Æ·Í·· «maxð Ç Ë¿Æ·Í·· «minð) ·¼· ÂÃÐÀ·Ä» Ç¿ËÇÉ « ð, ØÄ¿Ö×
ÉÀ»ÂÅÔ·ÄÅ Ä»ÀË»¾ÃÄÉ¾É ÂÃξ»Áà Á¿Ê×.
2.4. Ï¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼Å ÃÁÄ¿ÀÃÄ·Ø»¸Ç· Ë¿ÊÊ»¾Ð·ÁÃ»Ä Ä»ÀË»¾ÃÄɾ×
Á¿Ê×. ã¿ÎÊà ĻÀË»¾ÃÄɾà Á¿Ê× ÁÂÉľ· Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼È Ê¿¸Ä·ÎûÄ
ɸÄÿÁ¼»ÂÂ¿Õ Ë¿¼ÅÆ¿ÁÃÄ»¼»À Ä»ÀË»¾ÃÄɾ×, ÂÃξ»Á ÃÁÄ¿ÀÃÄ·Ø»¸Ç·
Á×ǼÒØûĸÈ, ˾· ÌÄ¿À ·ÂÊ·ÇÃÄ¿¾ÂÃÈ ¼ÃÀË¿ØÇà « ð Âà Ëû¼·
É˾ÃÁ¼»Â·È Îø»Ä. ã¿ÎÊà ĻÀË»¾ÃÄɾà Á¿Ê× ÁÂÉľ· Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼È
˿·ÐÃ»Ä¸È Ê¿ ¿Ë¾»Ê»¼ò¿ο ɾ¿ÁÂÈ, ÂÃξ»Á ÃÁÄ¿ÀÃÄ·Ø»¸Ç·
ÁǼÒØûĸÈ, ˾· ÌÄ¿À ÆÃο¾Ã»Ä¸È ·ÂÊ·ÇÃÄ¿¾ÂÃÈ ¼ÃÀË¿ØÇà « ð ÂÃ
Ëû¼· É˾ÃÁ¼»Â·È.
²ÉÊбÉÊÆ!
Ï¿ Á¾»ÀÈ ÂÃξ»ÁÃÂ·È À¿Ð»Ä ÂÃØÃÄÅ ÇÃËÃÄÅ Á¿Êà ·Æ ¿ÄÁ»¾¸Ä·È
˾»Ê¿´¾Ã·Ļ¼Å¿ο ǼÃËÃÂÃ. áÆÖ»ÐÃÄÅ Ë¿ÊÄ»ÇÃÂ·È Á¿Ê×
»Á¿ÆÀ¿Ð¿ · »¼ÅÆÈ Ë¾»ËÈĸÄÁ¿ÁÃÄÅ ÌÄ¿ÀÉ, ÄÃÇ ÇÃÇ
Ö¼¿Ç·¾¿ÁÇà ǼÃËÃÂà À¿Ð»Ä ˾·Á»¸Ä· Ç ¾Ãƾ×ÁÉ ÁÂÉľ»Â»ο
¾»Æ»¾ÁÉþà (Á ¸¼ÉØû ÃÁþ·· ¿Ö¿¾ÉÊ¿Á÷È).
3. ÓÆÁ²¿ ¿´É¶Å¾ Ųպ²¼À¶.
3.1. ÚÃÐÀ·Ä» Âà ¾ÉØÇÉ Ä»¾À¿¸ÄÃÄà »¸Ç¿¼ÅÇ¿ ¾ÃÆ, ØÄ¿Ö× Á×Ö¾ÃÄÅ
»¿Ö´¿Ê·ÀÉÒ À¿Ó¿¸ÄÅ ÂÃξ»ÁÃ
3.2. ½¾· Á×Ö¿¾» ·ÆÇ¿Õ À¿Ó¿¸Ä· ÂÃξ»Áà Âà Ëû¼· É˾ÃÁ¼»Â·È
ÆÃο¾ÃÒÄ¸È ·ÂÊ·ÇÃÄ¿¾× «energy saveð, à Âà ʷ¸Ë¼»» ¿Ä¿Ö¾ÃÐûĸÈ
·ÂÊ·ÇÃÄ¿¾ «
ð.
3.3. ½¾· Á×Ö¿¾» ¸¾»ÊÂ»Õ À¿Ó¿¸Ä· ÂÃξ»Áà Âà Ëû¼· É˾ÃÁ¼»Â·È
ÆÃο¾ÃÒÄ¸È ·ÂÊ·ÇÃÄ¿¾× « normal heat ð, à Âà ʷ¸Ë¼»» ¿Ä¿Ö¾ÃÐûĸÈ
·ÂÊ·ÇÃÄ¿¾ «
ð.
3.4. ½¾· Á×Ö¿¾» Á׸¿Ç¿Õ À¿Ó¿¸Ä· ÂÃξ»Áà Âà Ëû¼· É˾ÃÁ¼»Â·È
¿Ê¿Á¾»À»Â¿ ÆÃο¾ÃÒÄ¸È ·ÂÊ·ÇÃÄ¿¾× «energy saveð · «normal heatð,
à Âà ʷ¸Ë¼»» ¿Ä¿Ö¾ÃÐÃ»Ä¸È ·ÂÊ·ÇÃÄ¿¾
«
ð.
3.5.½¿¸¼» Á×Ö¿¾Ã ¾»Ð·Àà ÂÃξ»Áà ·ÂÊ·ÇÃÄ¿¾× « energy save ð ·
« normal heat ð ο¾ÈÄ Á Ļػ·» 10 À·ÂÉÄ, Ë¿¸¼» ػο ÎøÂÉÄ.
4. Ö¾¼À¿²Ï½¾ »¾¼²Ê
4.1. ½¾· ÁǼÒػ¿À Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼» ÂÃÐÀ·Ä» Ç¿ËÇÉ «modeð ¿Ê·Â
¾ÃÆ, Âà ʷ¸Ë¼»» ÆÃÀ·ÎÃ»Ä ÆÂÃػ·» Á¾»À»Â·.
4.2. ÚÃÐÀ·Ä» Âà Ç¿ËÇÉ « ð, ØÄ¿Ö× ÉÁ»¼·Ø·ÄÅ ÆÂÃػ·» Øø¿Á, ¸ ÔÃοÀ
1 Øø, ˾· ¿Ê¿ǾÃÄ¿À ÂÃÐÃÄ··.
4.3. ÚÃÐÀ·Ä» Âà Ç¿ËÇÉ «
ð, ØÄ¿Ö× ÉÁ»¼·Ø·ÄÅ ÆÂÃػ·» À·ÂÉÄ, ¸ ÔÃοÀ
1 À·ÂÉÄÃ, ˾· ¿Ê¿ǾÃÄ¿À ÂÃÐÃÄ··.
4.4. ã¿ÎÊà »¿Ö´¿Ê·À¿» ÆÂÃػ·» Á¾»À»Â· ÖÉÊ»Ä É¸ÄÿÁ¼»Â¿, »
ÂÃзÀÃÕÄ» Ç¿ËÇ·, ÆÂÃػ·» Á¾»À»Â· ÖÉÊ»Ä À·ÎÃÄÅ Á Ļػ·» 5
¸»ÇÉÂÊ, Ë¿¸¼» ػο Âøľ¿ÕÇà ÖÉÊ»Ä ÆÃÁ»¾Ô»ÂÃ, · ØÃ¸× ÂÃØÂÉÄ ¿Ä¸ØòÄ.
5. ѼÀ¾º²Ê½¾
À¾ÏÅ´¿¾.
5.1. ѼÀ¾º²Ê½¾ Ê¿´Å´º¶ À¾ÏÅ´¿¾ º¾ ʽµÔ»´º¶´ ʲ³²º¾Ë¿´Ê¾À´µÈ.
5.1.1. ½¾· ÁǼÒػ¿À Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼» ÂÃÐÀ·Ä» Ç¿ËÇÉ «modeð ÊÁÃ
¾ÃÆÃ, Âà ʷ¸Ë¼»» ÆÃÀ·ÎÃ»Ä ÆÂÃػ·» Á¾»À»Â· [00:00].
5.1.2. ¹ Ë¿À¿ÓÅÒ Ç¿ËÇ· « ð · Ç¿ËÇ· « ð ɸÄÿÁ·Ä» л¼Ã»À¿»
Á¾»ÀÈ ÁǼÒØ»Â·È Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼È (¸À. Ë.4.2., 4.3.).
5.1.3. ã¿ÎÊà »¿Ö´¿Ê·À¿» ÆÂÃػ·» Á¾»À»Â· ÖÉÊ»Ä É¸ÄÿÁ¼»Â¿, »
ÂÃзÀÃÕÄ» Ç¿ËÇ·, ÆÂÃػ·» Á¾»À»Â· ÖÉÊ»Ä À·ÎÃÄÅ Á Ļػ·» 5
¸»ÇÉÂÊ, Ë¿¸¼» ػο Âøľ¿ÕÇà ÖÉÊ»Ä ÆÃÁ»¾Ô»ÂÃ.
5.2. ѼÀ¾º²Ê½¾ Ê¿´Å´º¶ À¾ÏÅ´¿¾ º¾ ÊƽµÔ»´º¶´ ʲ³²º¾Ë¿´Ê¾À´µÈ.
5.2.1. ½¾· ÁǼÒػ¿À Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼» ÂÃÐÀ·Ä» Ç¿ËÇÉ «modeð ľ·
¾ÃÆÃ, Âà ʷ¸Ë¼»» ÆÃÀ·ÎÃ»Ä ÆÂÃػ·» Á¾»À»Â· [00:00].
5.2.2. ¹ Ë¿À¿ÓÅÒ Ç¿ËÇ· « ð · Ç¿ËÇ· « ð ɸÄÿÁ·Ä» л¼Ã»À¿»
Á¾»ÀÈ Á×ǼÒØ»Â·È Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼È (¸À. Ë.4.2., 4.3.).
5.2.3. ã¿ÎÊà »¿Ö´¿Ê·À¿» ÆÂÃػ·» Á¾»À»Â· ÖÉÊ»Ä É¸ÄÿÁ¼»Â¿, »
ÂÃзÀÃÕÄ» Ç¿ËÇ·, ÆÂÃػ·» Á¾»À»Â· ÖÉÊ»Ä À·ÎÃÄÅ Á Ļػ·» 5
¸»ÇÉÂÊ, Ë¿¸¼» ػο Âøľ¿ÕÇà ÖÉÊ»Ä ÆÃÁ»¾Ô»ÂÃ.
5.3. ×½À¶Ê¾Â¶È Øκ½Â¶¶ À¾ÏÅ´¿¾.
½¾· ÁǼÒػ¿À Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼» ÂÃÐÀ·Ä» Ç¿ËÇÉ «timerð ¿Ê·Â ¾ÃÆ,
Âà ʷ¸Ë¼»» ÆÃο¾·Ä¸È ·ÂÊ·ÇÃÄ¿¾ «
ð · ¸¼¿Á¿ «TIMERð Ë¿Ê ÆÂÃػ·»À
Á¾»À»Â·, Ë¿¸¼» ػο ÑÉÂÇÍ·È ÄÃÕÀ»¾Ã Âà ÁǼÒػ·»/Á×ǼÒػ·»
Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼È ÖÉÊ»Ä ÃÇÄ·Á·¾¿ÁÃÂÃ, à ÂÃξ»Á Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼È
(»¸¼· Ö×¼ ÁǼÒØ»Â) ¿ÄǼÒطĸÈ.
5.4. ÙÀ½µÔ»´º¶´ Øκ½Â¶¶ À¾ÏÅ´¿¾.
ÚÃÐÀ·Ä» Ç¿ËÇÉ «timerð »Óò 3 ¾ÃÆÃ, Âà ʷ¸Ë¼»» Ë¿ÎÃ¸Â»Ä ·ÂÊ·ÇÃÄ¿¾
« ð · ¸¼¿Á¿ «TIMERð Ë¿Ê ÆÂÃػ·»À Á¾»À»Â·, Ë¿¸¼» ػο ÑÉÂÇÍ·È
ÄÃÕÀ»¾Ã Âà ÁǼÒػ·»/Á×ǼÒػ·» Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼È ÖÉÊ»Ä
¿ÄǼÒØ»ÂÃ.
Образец
Мануал подходит для устройств