TIMBERK FS6 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 39 из 48)

Языки: Русский
Страницы:48
Описание:Водонагреватель накопительный
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 39 из 48
39
www.timberk.com
±
¾·¸¹º´»²¼½¾¿À
Á¼²¸»³´Â²±¸´À ùĹ¾·Å³²Ã·»²¼½
±²³³´µ¶
6. Úκ½Â¶È º²»º²Ë² º¾Ë¿´Ê¾
½¾· ÃÇÄ·ÁÃÍ·· ÊÃÂÂ¿Õ ÑÉÂÇÍ·· ÂÃξ»Á Á¿Ê× Á Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼» ÖÉÊ»Ä
˾¿·ÆÁ¿Ê·ÄÅ¸È Ä¿¼ÅÇ¿ Á ¿ØÂ×» Øø×, Á Ë»¾·¿Ê ¸ 23:00 Øø¿Á Ê¿ 06:00
Øø¿Á. Ï ¿¸ÄüÅÂ×» ØÃ¸× ÂÃξ»Á ÖÉÊ»Ä Â»Á¿ÆÀ¿Ð»Â.
6.1. ÚÃÐÀ·Ä» Ç¿ËÇÉ «modeð ÊÁà ¾ÃÆÃ, ØÄ¿Ö× ÃÇÄ·Á·¾¿ÁÃÄÅ ÑÉÂÇÍ·Ò
¿Ø¿ο ÂÃξ»ÁÃ, ˾· ÌÄ¿À Âà ʷ¸Ë¼»» ÖÉÊ»Ä Î¿¾»ÄÅ ·ÂÊ·ÇÃÄ¿¾ «
ð.
6.2. ÚÃÐÀ·Ä» Ç¿ËÇÉ «modeð »Óò ÊÁà ¾ÃÆÃ, ØÄ¿Ö× ¿ÄǼÒØ·ÄÅ ÑÉÂÇÍ·Ò
¿Ø¿ο ÂÃξ»ÁÃ, ˾· ÌÄ¿À ·ÂÊ·ÇÃÄ¿¾
«
ð Âà ʷ¸Ë¼»» Ë¿Îø»Ä.
7. Úκ½Â¶È À¾ÏÅ´¿¾ ¶ º²»º²Ë² ¿´É¶Å¾.
ïÉÂÇÍ·È ÄÃÕÀ»¾Ã · ÑÉÂÇÍ·È Â¿Ø¿ο ¾»Ð·Àà À¿ÎÉÄ Ö×ÄÅ
ÃÇÄ·Á·¾¿ÁÃÂ× ¿Ê¿Á¾»À»Â¿. Þ¼È ÌĿο »¿Ö´¿Ê·À¿ ÂÃÐÃÄÅ Ç¿ËÇÉ
«timer𠻸ǿ¼ÅÇ¿ ¾ÃÆ, Ë¿Çà ¿Ê¿Á¾»À»Â¿ » Ë¿ÈÁÈÄ¸È ·ÂÊ·ÇÃÄ¿¾×
ÄÃÕÀ»¾Ã · ¿Ø¿ο ¾»Ð·ÀÃ.
8. Ûµ²½¶¿²Ê½¾ Ǿº´µ¶ ÎÇ¿¾Êµ´º¶È
8.1. ÚÃÐÀ·Ä» · ÉÊ»¾Ð·ÁÃÕÄ» Ç¿ËÇÉ « mode ð Âà Ëû¼· É˾ÃÁ¼»Â·È
Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼È, Á Ļػ·» 3 ¸»ÇÉÂÊ, ØÄ¿Ö× ÆÃÖ¼¿Ç·¾¿ÁÃÄÅ Ç¿ËÇ·
É˾ÃÁ¼»Â·È, ˾· ÌÄ¿À Âà ʷ¸Ë¼»» ÆÃο¾·Ä¸È ·ÂÊ·ÇÃÄ¿¾ «
ð.
8.2. ½¿ÁÄ¿¾Â¿ ÂÃÐÀ·Ä» · ÉÊ»¾Ð·ÁÃÕÄ» Ç¿ËÇÉ «modeð Âà Ëû¼·
É˾ÃÁ¼»Â·È Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼È, Á Ļػ·» 3 ¸»ÇÉÂÊ, ØÄ¿Ö×
¾ÃÆÖ¼¿Ç·¾¿ÁÃÄÅ Ç¿ËÇ· É˾ÃÁ¼»Â·È, ˾· ÌÄ¿À ·ÂÊ·ÇÃÄ¿¾ « ð ÂÃ
Ê·¸Ë¼»» Ë¿Îø»Ä.
9. ÓƽµÔ»´º¶´.
ÚÃÐÀ·Ä» Âà ¾ÉØÇÉ Ä»¾À¿¾»ÎɼÈÄ¿¾Ã · ÉÊ»¾Ð·ÁÃÕÄ» »ò Á Ļػ·»
»¸Ç¿¼ÅÇ·´ ¸»ÇÉÂÊ ·¼· ÂÃÐÀ·Ä» Âà Ç¿ËÇÉ «ON/OFFð Âà ½Þâ, ØÄ¿Ö×
¿ÄǼÒØ·ÄŠ˾·Ö¿¾, ˾· ÌÄ¿À ·ÂÊ·ÇÃÄ¿¾Â×» ¼ÃÀË¿ØÇ· Ë¿ÎøÂÉÄ, Ã
˿ʸÁ»ÄÇà ¾ÉØÇ· Ä»¾À¿¾»ÎɼÈÄ¿¾Ã
ÖÉÊ»Ä Î¿¾»ÄÅ.
8. Ä˳ԴÈʲ±ÉÊÆ
¶·¸. 1
5
¶·¸. 1
7
¶·¸. 1
6
1. ½¾¿Á»¾ÈÕÄ» ̼»Çľ·Ø»¸Ç·» Á·¼ÇÉ · ¾¿Æ»ÄÇÉ ÇÃÇ À¿Ð¿ ØÃÓ». Þ¿¼Ð»Â
Ö×ÄÅ ¿Ö»¸Ë»Ø»Â ÂÃÊòÐÂ×Õ Ì¼»Çľ·Ø»¸Ç·Õ Ç¿ÂÄÃÇÄ, à ÄÃÇл ˾ÃÁ·¼Å¿»
ÆÃÆ»À¼»Â·». Ï·¼Çà · ¾¿Æ»ÄÇà » Ê¿¼ÐÂ× Ø¾»ÆÀ»¾Â¿ ÂÃξ»ÁûĸÈ.
2. ܸ¼· Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼Å » ·¸Ë¿¼ÅÆÉ»Ä¸È Ë¾¿Ê¿¼Ð·Ä»¼Å¿» Á¾»ÀÈ,
¿¸¿Ö»Â¿ Á ¾»Î·¿Âô ¸ ·ÆÇ¿Õ Ä»ÀË»¾ÃÄɾ¿Õ Á¿ÆÊÉ´Ã (·л 0óC), ʼÈ
˾»Ê¿ÄÁ¾ÃÓ»Â·È Ë¿Á¾»ÐÊ»Â·È Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼È (Ë¿ ˾·Ø·Â» ÆÃÀ»¾Æ÷È
Á¿Ê× Á¿ ÁÂÉľ»Â»À ÖÃÇ»), Á¿ÊÉ ·Æ ÂÃξ»ÁÃÄ»¼È ¸¼»ÊÉ»Ä ¸¼·ÄÅ.
3. éÄ¿Ö× ¿Ö»¸Ë»Ø·ÄÅ ÂÃÊòÐÂÉÒ ¾ÃÖ¿ÄÉ Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼È Á Ļػ·»
ʼ·Ä»¼Å¿ο Á¾»À»Â·, ¾»Ç¿À»ÂÊÉ»Ä¸È Ë»¾·¿Ê·Ø»¸Ç· Ø·¸Ä·ÄÅ ÁÂÉľ»Â·Õ
ÖÃÇ · ÉÖ·¾ÃÄÅ ¿Ä¼¿Ð»Â·È Âà ̼»Çľ·Ø»¸Ç·´ ÂÃξ»ÁÃÄ»¼ÅÂ×´ ̼»À»ÂÄô
Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼È, à ÄÃÇл ˾¿Á»¾ÈÄÅ ¸¿¸Ä¿È·» ÀÃη»Á¿Î¿ ÿÊÃ, ØÄ¿Ö×
¸Á¿»Á¾»À»Â¿ ÆÃÀ»Â·ÄÅ »Î¿ Âà ¿Á×Õ.
²ÉÊбÉÊÆ!
½¾¿·ÆÁ¿Ê·Ä»¼Å ˾»Ê¿¸ÄÃÁ¼È»Ä ÉÁ»¼·Ø»ÂÂÉÒ ÎþÃÂÄ·Ò ÂÃ
¿ÄÊ»¼ÅÂ×» Ç¿À˿»ÂÄ× Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼È ˾· ɸ¼¿Á··
¸Á¿»Á¾»À»Â¿ο · ˾ÃÁ·¼Å¿ο ˾¿Á»Ê»Â·È Ë»¾·¿Ê·Ø»¸Ç¿Î¿
Ä»´Â·Ø»¸Ç¿Î¿ ¿Ö¸¼ÉзÁÃÂ·È Ë¾·Ö¿¾Ã ¸Ë»Í·Ã¼·¸ÄÃÀ·
ÃÁÄ¿¾·Æ¿ÁÃÂ¿ο ¸»¾Á·¸Â¿Î¿ ͻ¾à (¸À. ÎþÃÂÄ·ÕÂ×Õ Äü¿Â).
4. ½¾¿Ñ·¼ÃÇÄ·Ø»¸Ç·» ¾ÃÖ¿Ä× Ê¿¼ÐÂ× Ë¾¿·ÆÁ¿Ê·Ä¸È ˾· ¸Ä¾¿Î¿À
¸¿Ö¼Òʻ·· ·Â¸Ä¾ÉÇÍ·· Ë¿ ÌǸ˼ÉÃÄÃÍ·· · Ä»´Â·Ç· ֻƿËø¿¸Ä·.
5. Ï¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼Å ¿¸ÂÃӻ Ļ¾À¿Á×ǼÒØÃÄ»¼»À, Ç¿Ä¿¾×Õ Ë¾»Ç¾ÃÄ·Ä
Ë¿ÊÃØÉ Ì¼»Çľ¿Ì»¾Î·· Ç àñÚÉ, ˾· Ë»¾»Î¾»Á» Á¿Ê× ·¼· »» ¿Ä¸ÉĸÄÁ·· Á
Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼». ܸ¼· Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼Å ÁǼÒػ Á ¸»ÄÅ, ¿ » ˾¿·¸´¿Ê·Ä
ÂÃξ»Á Á¿Ê× · » ο¾·Ä ·ÂÊ·ÇÃÄ¿¾ÂÃÈ ¼ÃÀËÃ, ÆÂÃØ·Ä ¿ÄǼÒØ·¼¸È ·¼· »
Ö×¼ ÁǼÒػ Ļ¾À¿Á×ǼÒØÃÄ»¼Å. Þ¼È Á¿ÆÁ¾ÃÄà Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼È Á
¾ÃÖ¿Ø»» ¸¿¸Ä¿È·» »¿Ö´¿Ê·À¿:
- ¿ÄǼÒØ·ÄÅ Ë·Ä÷» ¿Ä ̼»Çľ¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼È, ¸ÂÈÄÅ ÂÃǼÃÊÇÉ
Ö¿Ç¿Á¿Õ/·ÐÂ»Õ Ç¾×ÔÇ· Ê¼È Î¿¾·Æ¿ÂÄüÅ¿ο/Á»¾Ä·ÇüÅ¿ο
Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼È ¸¿¿ÄÁ»Ä¸ÄÁ»Â¿;
- Ê¼È Î¿¾·Æ¿ÂÄüÅÂ×´ Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼»Õ ¸»¾·· FS2/FS6
/FE2
: ÂÃÐÃÄÅ Ê¿
Ó»¼ØÇà Ç¿ËÇÉ, ¾Ã¸Ë¿¼¿Ð»ÂÂÉÒ Ë¿ Í»ÂÄ¾É Ä»¾À¿Á×ǼÒØÃÄ»¼È, Ç¿Ä¿¾×Õ
Âô¿Ê·Ä¸È ¾ÈÊ¿À ¸ àñÚ¿À (·À»»Ä ǾÉμÉÒ Ñ¿¾ÀÉ), ¾·¸.
16
;
- Ê¼È Á»¾Ä·ÇüÅÂ×´ Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼»Õ ¸»¾·· FS1/FS5
/FE1
: ¿ÄǾÉÄ·ÄÅ ÎÃÕÇÉ
Ǿ»Ë¼»Â·È Ä»¾À¿Á×ǼÒØÃÄ»¼È, ÆÃǾ»Ë¼»Â¿ο Âà ѼÃÂÍ» àñÚÃ,
Ë»¾»Á»¾ÂÉÄÅ Ä»¾À¿Á×ǼÒØÃÄ»¼Å · ÂÃÐÃÄÅ Ê¿ Ó»¼ØÇà Ç¿ËÇÉ,
¾Ã¸Ë¿¼¿Ð»ÂÂÉÒ Ë¿ Í»ÂÄ¾É Ä»¾À¿Á×ǼÒØÃÄ»¼È;
¾·¸.1
7
;
-
»¸¼· Ç¿ËÇà » ÂÃзÀÃ»Ä¸È · Â»Ä Ó»¼ØÇÃ, Ä¿ Ë¿Ê¿ÐÊÃÄÅ Ë¿ÇÃ
Ä»¾À¿Á×ǼÒØÃÄ»¼Å ¿¸Ä×Â»Ä Ê¿ · ·¸´¿ÊÂ¿Õ Ä»ÀË»¾ÃÄɾ×.
Образец
Мануал подходит для устройств