TIMBERK FS6 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 41 из 48)

Языки: Русский
Страницы:48
Описание:Водонагреватель накопительный
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 41 из 48
41
www.timberk.com
±
¾·¸¹º´»²¼½¾¿À Á¼²¸»³´Â²±¸´À ùĹ¾·Å³²Ã·»²¼½
±²³³´µ¶
1
1
. ´ÏÊÔÊà±éÊÕ
½¿ ¿Ç¿ÂØ÷· ¸¾¿Çà ¸¼ÉÐÖ× Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼Å ¸¼»ÊÉ»Ä
ÉÄ·¼·Æ·¾¿ÁÃÄÅ. ½¿Ê¾¿ÖÂÉÒ ·ÂÑ¿¾ÀÃÍ·Ò Ë¿ ÉÄ·¼·ÆÃÍ··
Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼È Ï× À¿Ð»Ä» Ë¿¼ÉØ·ÄÅ É Ë¾»Ê¸ÄÃÁ·Ä»¼È À»¸Ä¿ο
¿¾ÎÃÂà Á¼Ã¸Ä·.
¹¾¿Ç ¸¼ÉÐÖ× ÂÃÇ¿Ë·Ä»¼Å¿ο ̼»Çľ·Ø»¸Ç¿Î¿ Á¿Ê¿ÂÃξ»ÁÃÄ»¼È
- 10 ¼»Ä.
N
L
¶·¸.19
¶»¼» 1
¶»¼» 2
¶»¼» 3
ÚÃξ»ÁÃÄ»¼ÅÂ×Õ
̼»À»ÂÄ 1
ÚÃξ»ÁÃÄ»¼ÅÂ×Õ
̼»À»ÂÄ 2
o
ÞÃÄØ·Ç
t
á¸Ë¿¼Â·Ä»¼ÅÂ×Õ Ö¼¿Ç
î¼¿Ç É˾ÃÁ¼»Â·È
o
(˾¿Î¾ÃÀÀÃÄ¿¾, Ç¿Âľ.
t
· Ä.Ê.)
໾À¿Á×ǼÒØÃÄ»¼Å
1
0. åÔÆÎÏÇÊÌÆ³Î±Õ ÒÇÊÉéÊÒʱÔêÉ±Õ ³ÍÆб
¶·¸.18
ÒÇÊÐÆ̱ÉÊÆ:
½¾¿·ÆÁ¿Ê·Ä»¼Å ·À»»Ä ˾ÃÁ¿ Á¿¸·ÄÅ Á ɸľ¿Õ¸ÄÁ¿ ˾·Ö¿¾Ã ¼ÒÖ×»
·ÆÀ»Â»Â·È, ɼÉØÔÃÒÓ·» »Î¿ Ä»´Â·Ø»¸Ç·» · ·Â×» ´Ã¾ÃÇÄ»¾·¸Ä·Ç·.
ÞÃÂÂ×» ·ÆÀ»Â»Â·È À¿ÎÉÄ Ö×ÄÅ Á»¸»Â× Ö»Æ Ë¾»ÊÉ˾»ÐÊ»Â·È ·
˾»ÊÁþ·Ä»¼Å¿ο ÉÁ»Ê¿À¼»Â·È ˿ľ»Ö·Ä»¼»Õ.
½¾¿·ÆÁ¿Ê·Ä»¼Å » »¸»Ä ¿ÄÁ»Ä¸ÄÁ»Â¿¸Ä· Æà ·ÆÀ»Â»Â·»
̼»Çľ¿¸´»À× ·ÆÊ»¼·È, Ç¿Ä¿¾¿» À¿Ð»Ä Ö×ÄÅ Á×Ë¿¼Â»Â¿ Ö»Æ
ÉÁ»Ê¿À¼»Â·È ˿ľ»Ö·Ä»¼È.
ÅÂÛ Ö¸ÚÞÞ
FS1/FS2
ÅÂÛ Ö¸ÚÞÞ
FS
5
/FS
6
/FE1/FE2
Термовыключатель
Выключатель
мощности
Образец
Мануал подходит для устройств