TIMBERK FS6 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 42 из 48)

Языки: Русский
Страницы:48
Описание:Водонагреватель накопительный
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 42 из 48
±²³³´µ¶
42
www.timberk.com
±
¾·¸¹º´»²¼½¾¿À Á¼²¸»³´Â²±¸´À ùĹ¾·Å³²Ã·»²¼½
1
2
. ¶´·¸¹º²»¶µ ¸ À¼¹Á¶·¶Â²»¶¶
ÊáظÂÞ¸ Ö¾¾Áµ¸ÁÖÁµÀ¸Á ØÞÚ¸¿ÁÞµ¸ EEC 89/336, ¿¶Ö¶Ü⸼ÖÛ ß¸¿-
ÁÚ¾¹¶Ù×ÞÁ×¾Ù¾ ¾Ñ¾ÚÀؾµ¶×ÞÛ
ìþÃÂÄ·¾É»Ä¸È ֻƿÄÇÃÆÂÃÈ ¾ÃÖ¿Äà ·ÆÊ»¼·È Á ¸¿¿ÄÁ»Ä¸ÄÁ·· ¸¿ ¸¾¿ÇÃÀ·,
ÉÇÃÆÃÂÂ×À· Á ÎþÃÂÄ·Õ¿À Äü¿Â». ßÖÈÆÃÄ»¼Å¿ ¿ÆÂÃÇ¿ÀÅÄ»¸Å ¸
ɸ¼¿Á·ÈÀ· ÎþÃÂÄ·· · ľ»ÖÉÕÄ» ¿Ä ˾¿ÊÃÁÍà ˾ÃÁ·¼Å¿ο · Ø»Äǿο
ÆÃË¿¼Â»Â·È ÎþÃÂÄ·Õ¿ο Äü¿ÂÃ.
Ó¶Ú¶×Á޼׺¼ Á¶Â¾× µÂ¾·¸× µ À½¶¿¾µ¿À ÞáظÂÞÛ
T
imberk ¸Â·ÀÃ»Ä ¸ ¸»ÖÈ ¼ÒÖÉÒ ¿ÄÁ»Ä¸ÄÁ»Â¿¸ÄÅ Æà Á¿ÆÀ¿ÐÂ×Õ Á¾»Ê,
˾ÈÀ¿ ·¼· Ç¿¸Á»Â¿ Âû¸»ÂÂ×Õ Ë¾¿ÊÉÇÍ·»Õ Timberk ¼ÒÊÈÀ, Ê¿ÀÃÔ-
·À зÁ¿ÄÂ×À, ·ÀÉÓ»¸ÄÁÉ Á ¸¼ÉØû, »¸¼· ÌÄ¿ ˾¿·Æ¿Ô¼¿ Á ¾»ÆɼÅÄÃÄ»
Ͼµ¶Ú Ö¸ÚÁÞäÞãÞÚ¾µ¶× ׶ Á¸ÚÚÞÁ¾ÚÞÞ Ç¾ÖÖÞÞ ¾Úٶ׾¹ ½¾ Ö¸ÚÁÞ-
äÞ¿¶ãÞÞ:
¾»Î. ÷ ¶ß¹¹
RU.0001.11AB71
½¶ßÞâãäáá ßßß «ß½àáݲàܹàð.
ïÃÇÄ·Ø»¸Ç·Õ Ãʾ»¸: 123308, Î. Ý¿¸ÇÁÃ, ɼ. Ý»Á·Ƿ, Ê. 3, Ç¿¾Ë. 1, ¿Ñ.
323; è¾·Ê·Ø»¸Ç·Õ Ãʾ»¸: 115162, Î. Ý¿¸ÇÁÃ, ½ÃÁ¼Ã ²Âʾ»»Áà ɼ., Ê¿À
÷28, Ç¿¾Ëɸ 4, Ä»¼. +7 495 6044266, ÑÃǸ +7 495 6044266
ß¾Îà˿ ¸»¾Ä·Ñ·ÇÃÍ·· À¿Ð»Ä ¿Ö¿Á¼ÈÄÅ¸È »Ð»Î¿Ê¿. ½¾· ¿Ä¸ÉĸÄÁ··
Ç¿Ë·· ¿Á¿Î¿ ¸»¾Ä·Ñ·ÇÃÄà Á Ç¿¾¿ÖÇ», ¸Ë¾ÃÔ·ÁÃÕÄ» Ç¿Ë·Ò É Ë¾¿ÊÃÁÍÃ
Ͼµ¶Ú Ö¾¾Áµ¸ÁÖÁµÀ¸Á ÁڸѾµ¶×ÞÛ¹ ×¾Ú¹¶Á޵׺ë ؾ¿À¹¸×Á¾µ:
ìß¹à P Ýñã 60335-2-35-2000
ìß¹à P 51318.14.1-2006 ¾.4
ìß¹à P 51318.14.2-2006 p.5,7
ìß¹à P 51317.3.3-2008
ìß¹à P 51317.3.2-2006 p.6,7
ì Ö¸ÚÁÞäÞ¿¶Á¶:
RU C-IL.AB71.B.00051
¹»¾Ä·Ñ·ÇÃÄ ¿Ö¿Á¼È»Ä¸È »Ð»Î¿Ê¿. ½¾· ¿Ä¸ÉĸÄÁ·· Ç¿Ë·· ¿Á¿Î¿
¸»¾Ä·Ñ·ÇÃÄà Á Ç¿¾¿ÖÇ», ¸Ë¾ÃÔ·ÁÃÕÄ» Ç¿Ë·Ò É Ë¾¿ÊÃÁÍÃ
³Ú¾¿ ظ¼ÖÁµÞÛ:
¸ 09.02.2012 Ê¿ 08.02.2015
»¸¿Ö¼ÒÊ»Â·È Ë¾ÃÁ·¼ · ɸ¼¿Á·Õ ÌǸ˼ÉÃÄÃÍ··, ɸÄÿÁÇ· ·ÆÊ»¼·È,
ÉÀ×Ô¼»ÂÂ×´ ·¼· »¿¸Ä¿¾¿ÐÂ×´ ʻոÄÁ·Õ ˿ľ»Ö·Ä»¼È ·¼· ľ»ÄÅ·´ ¼·Í.
* Æ·¾¾¿² ǹÅÈ» É¿»½ ´ÊDz¾²¾¿ à ±ÃµÊ´ ±¹ ±Ç²¾¹À º³¹´ÊùĴ»²¼µ, º³¹Ä·ÃË·,
º³¹´Êùı»Ã²¾¾¹Å¹ Ì´¼´·¼· ´\´¼´ ´Çº¹³»²³· à ÍÎ ´\´¼´ ±»³·¾¿ ÏÐÑ.
Ò¸»È·¼½¾ÈÓ ´¾Ì¹³Ç·Ë´µ Ô¿ ǹղ»² º¹¼È´»½ ´Ê ±¹Ä²³Õ·¾´µ IJÀ±»ÃÈÓֲŹ ¾·
ǹDz¾» º³¹Ä·Õ´ ±²³»´Ì´¸·»· ±¹¹»Ã²»±»Ã´µ, · »·¸Õ² ´Ê Ä·¾¾¿× Á»´¸²»¸´,
¸¹»¹³¹À Ç·³¸´³È²»±µ Ⱥ·¸¹Ã¸· ´ÊIJ¼´µ Ĺ Ä·»¿ º¹±¼²ÄÈÓÖ²À º³¹Ä·Õ´
Ä´±»³´É½Ó»¹³¹Ç ¾· »²³³´»¹³´´ ÍÎ ´¼´ ±»³·¾ ÏÐÑ.
±
áÙ¾Á¾µÞÁ¸ÂÃ:
«
à·ÀÖ»¾Ç ³¿ÉÀ ³·ÃÄ·ÂÎ ñË˼û¸·¸ ã¿ÀË÷ð ³ÃÀøλ¾ ¸Ä¾·Ä, 10,
ñÕ¼ÃÄ, áƾ÷¼Å 88000
×
»¼»Ñ¿Â/ÑÃǸ +972-8-637-88-311
±
¹½¾ÚÁíÚ
*
:
ÙÙÙ «Ðµ¶Å¾ÀвÅز¿ÀÍ
²Ê¾»¸: ¶ï, 111024, Î. Ý¿¸ÇÁÃ, ɼ. 5-È ãÃÖ»¼ÅÂÃÈ, Ê.2î, ¸Ä¾. 1
Ä»¼»Ñ¿Â: +7 499 653 7356
Ø
¿ Á¿Ë¾¿¸ÃÀ ¸»¾Á·¸Â¿Õ Ë¿ÊÊ»¾ÐÇ· · ÇÃØ»¸ÄÁà ˾·¿Ö¾»Ä»Â¿ο
Ä¿Áþà ˾¿¸ÅÖà ¿Ö¾ÃÓÃÄÅ¸È Ë¿ Ä»¼»Ñ¿ÂÉ:
+
7 (495) 6275285
Образец
Мануал подходит для устройств