Daewoo DWB-050C скачать инструкцию по эксплуатации

Языки: Русский
Страницы:11
Описание:Кондиционер
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 1 из 11
åÖêõ èêÖÑéëíéêéÜçéëíà Ñãü èêÄÇàãúçéÉé àëèéãúáéÇÄçàü äéçÑàñàéçÖêÄ
1
èÓʇÎÛÈÒÚ‡, ‚˚ÔÓÎÌflÈÚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ËÌÒÚÛ͈ËË:
1.
ÑÎfl ‚Íβ˜ÂÌËfl ËÎË ‚˚Íβ˜eÌËfl aÔÔapaÚa ËcÔoθÁyÈÚe ÚoθÍo ÔepeÍβ˜aÚeθ peÊËÏo‚ pa·oÚ˚
aÔÔapaÚa, a ÌË ‚ ÍoeÏ cÎy˜ae Ìe ‚Íβ˜aÚeθ ocÌo‚Ìo„o ÔËÚaÌËfl Ë Ìe ‚Íβ˜aÚeθ ‚cÔoÏo„aÚeθÌo„o
ÔËÚaÌËfl.
2.
ç ÔpËÍÎeË‚aÈÚe ÔÓÒÚÓÓÌÌËı Ô‰ÏÂÚÓ‚ Í ÓÚ‚ÂÒÚ˲ ‚xo‰fl˘e„o ËÎË
‚˚xo‰fl˘e„o ‚oÁ‰yxa.
- ùÚÓ ÓÔ‡ÒÌÓ Ë ÏÓÊÂÚ Ôo‚Îe˜¸ ÔoÎoÏÍy ËÁ‰eÎËfl.
3.
Heo·xo‰ËÏo ˜acÚo oÚÍp˚‚aÚ¸ ‰‚epË Ë oÍÌa ‰Îfl Úo„o, ˜Úo·˚ ÔocÚyÔaÔ c‚eŒËÈ ‚oÁ‰yx c yÎˈ˚.
4.
CÚapaÈÚec¸ Ìe Ìaxo‰ËÚ¸cfl ‰o΄oe ‚peÏfl Ôo‰ ÔpflÏ˚Ï ÔoÚoÍoÏ xoÎo‰Ìo„o ‚oÁ‰yxa.
- ùÚÓ ÏoÊeÚ ÔÎoxo oÚpaÁËÚ¸cfl Ìa Ba¯eÏ Á‰opo‚¸e.
5.
ç ÌaÎË‚aÈÚe ‚Ó‰Û
‚ÌyÚp¸ ËÁ‰eÎËfl ‚o ‚peÏfl ˜ËÒÚÍË.
- ùÚÓ ÓÔ‡ÒÌÓ Ë ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÔoÎoÏÍe ËÁ‰eÎËfl.
- çËÍÓ„‰‡ Ì ËÒÔÓθÁÛÈÚ ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎË ËÎË Â‰ÍË ıËÏË͇Ú˚ ‰Îfl ˜ËcÚÍË ËÁ‰eÎËfl.
- B cÎy˜ae, ecÎË pe¯eÚÍa ‚oÁ‰yxoÁa·opÌËÍa Ë ÍopÔyc ËÁ‰eÎËfl Ìyʉa˛Úcfl ‚ ˜ËcÚÍe, ÔpoÚpËÚe Ëx
„y·ÍoÈ, cÏo˜eÌÌoÈ ‚ ÚeÔÎoÈ ‚o‰e (ÌËŒe 40°C).
6.
He ÔoÏe˘aÈÚe ÔocÚopoÌÌËx Ôpe‰ÏeÚo‚ Ôepe‰ pe¯eÚÍoÈ ‚oÁ‰yxoÁa·opÌËÍa.
- B cÎy˜ae, ecÎË ‚xo‰ÌoÈ / ‚˚xo‰ÌoÈ ‚oÁ‰yxo‚o‰˚ Áa·ÎoÍËpo‚aÌ˚ ÍaÍËÏË-ÎË·o ÔocÚopoÌÌËÏË
Ôpe‰ÏeÚaÏË, ˝Úo ÏoÊeÚ Ôo‚Îe˜¸ ÔoÎoÏÍy ËÁ‰eÎËfl.
7.
He ‚Íβ˜aÈÚe / ‚˚Íβ˜aeÈÚe ËÁ‰eÎËe ˜acÚo.
- ÖÒÎË ‚˚ ‚Íβ˜aeÚe / ‚˚Íβ˜aeÚe aÔÔapaÚ ˜a˘e, ˜eÏ 4-5 paÁ ‚ ˜ac, ˝Úo ÏoÊeÚ ‚˚Á‚aÚ¸
ÌeÔoÎa‰ÍË ‚ pa·oÚe ‰aÌÌo„o ÍỏˈËoÌepa.
8.
èocÎe ocÚaÌo‚ÍË aÔÔapaÚa ËÎË ÔocÎe Úo„o, ÍaÍ ÔpoËÁo¯eÎ c·oÈ ÔËÚaÌËfl ‚o ‚peÏfl pa·oÚ˚ aÔÔapaÚa,
Ôo‰oʉËÚe oÍoÎo 3 ÏËÌyÚ Ôepe‰ ‚Íβ˜eÌËeÏ ËÁ‰eÎËfl.
- EcÎË ‚˚ ‚Íβ˜ËÚe ËÁ‰eÎËe pa̸¯e, ˜eÏ ˜epeÁ 3 ÏËÌyÚ˚, Ïo„yÚ ‚oÁÌËÍÌyÚ¸ ÌeÔoÎa‰ÍË ‚ pa·oÚe
‰aÌÌo„o ÍỏˈËoÌepa.
9.
EcÎË ‚a¯ ÍỏˈËoÌep pa·oÚaeÚ ·eÁ ‚oÁ‰y¯Ìo„o ÙËθÚpa, Ô˚θ Ìe y‰aÎfleÚcfl ËÁ ÔocÚyÔa˛˘e„o
‚oÁ‰yxa Ë ocaʉaeÚcfl ‚ÌyÚpË ËÁ‰eÎËfl, ˜Úo ÏoÊeÚ Ôo‚Îe˜¸ ÔoÎoÏÍy ËÁ‰eÎËfl.
- ç Á‡·˚‚‡ÈÚ ÛÒÚ‡Ìo‚ËÚ¸ ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚È ÙËθÚ.
10.
ÇÓÁ‰Û¯Ì˚È ÙËθÚ Ìeo·xo‰ËÏo ˜ËÒÚËÚ¸ ÍaÍ ÏËÌËÏyÏ paÁ ‚ ‰‚e Ìe‰eÎË.
11.
Bo ‚peÏfl ˜ËcÚÍË ËÁ‰eÎËfl Ìe Áa·˚‚aÈÚe ‚˚Íβ˜aÚ¸ aÔÔapaÚ.
- TaÍÊe oÚÍβ˜aÈÚe ËÁ‰eÎËe oÚ ceÚË ÔepeÏeÌÌo„o ÚoÍa.
12.
HËÍo„‰a Ìe xpaÌËÚe ·eÌÁËÌ ËÎË ‰py„Ëe ÔoŒapooÔacÌ˚e ÊˉÍocÚË pfl‰oÏ c ÍỏˈËoÌepoÏ.
- ùÚÓ Ó˜Â̸ ÓÔ‡ÒÌÓ.
13.
ç ÔpËÏeÌflÈÚe cÎ˯ÍoÏ ·oθ¯y˛ cËÎy Í ËÁ‰eÎ˲.
- ùÚo ÏoÊeÚ ÔpË‚ecÚË Í Ôo‚peʉeÌ˲ ËÁ‰eÎËfl.
14.
ìcÚaÌo‚ËÚe ÊeÎaeÏy˛ ÚeÏÔepaÚypy.
- ìcÚaÌo‚Ía cÎ˯ÍoÏ ÌËÁÍoÈ ÚeÏÔepaÚyp˚ cooÚ‚eÚcÚ‚eÌÌo y‚e΢˂aeÚ ÔoÚpe·ÎfleÏy˛ Ïo˘ÌocÚ¸.
15.
èo‰‰epÊË‚aÈÚe ‚ ÍoÏÌaÚe ÍoÏÙopÚÌy˛ ÚeÏÔepaÚypy.
- CÎe‰ËÚe Áa ÚeÏ, ˜Úo·˚ ÔpËcyÚcÚ‚y˛˘Ëe ‚ ÔoÏe˘eÌËË Ìe Ôo‰‚ep„aÎËc¸ ÔocÚoflÌÌoÏy ‚oÁ‰eÈcڂ˲
ÌaÔpa‚ÎeÌÌo„o ‚oÁ‰y¯Ìo„o ÔoÚoÍa, oco·eÌÌo ‚o ‚peÏfl cÌa ËÎË ·oÎeÁÌË.
16.
èpË oÚÍβ˜eÌËË ËÁ‰eÎËfl oÚ ceÚË ÔepeÏeÌÌo„o ÚoÍa Ìe ÚflÌËÚe Áa ¯Ìyp ÔËÚaÌËfl.
- èo‚peʉeÌËe ¯Ìypa ÔËÚaÌËfl ÏoÊeÚ ÔpË‚ecÚË Í y‰apy ˝ÎeÍÚp˘ecÍËÏ ÚoÍoÏ.
17.
ÑaÌÌ˚È ÍỏËoÌep ‰oÎÊeÌ ˝ÍcÔÎyaÚËpo‚aÚ¸cfl ÔpË ÚeÏÔepaÚype Ìa yÎˈe 20°C (ÏËÌËÏyÏ) - 43°C
(ÏaÍcËÏyÏ) Ë ÔpË ÍoÏÌaÚÌoÈ ÚeÏÔepaÚype 20°C (ÏËÌËÏyÏ) - 32°C (ÏaÍcËÏyÏ).
18.
ÑaÌÌoe ËÁ‰eÎËe Ìe ‰oÎÊÌo ˝ÍcÔÎyaÚËpo‚aÚ¸cfl ÏaÎe̸ÍËÏË ‰eÚ¸ÏË ËÎË ·oθÌ˚ÏË Î˛‰¸ÏË ·eÁ
Ìa‰ÎeÊa˘e„o Ìa‰Áopa.
19.CÎe‰ËÚe Áa ÚeÏ, ˜Úo·˚ ‰aÌÌ˚È aÔÔapaÚ Ìe ËcÔoθÁo‚aÎcfl ‰eÚ¸ÏË ‚ Ía˜ecÚ‚e Ë„py¯ÍË.
Образец