Braun SI-6561 TexStyle 5 520 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 29 из 70)

Языки: Русский
Страницы:70
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 29 из 70
29
Våra produkter är framtagna för att uppfylla
högsta krav när det gäller kvalitet, funktion och
design. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd
med ditt nya Braun FreeStyle strykjärn.
Vikti
gt:
Om stryksulan är försedd med ett
klistermärke måste det tas av innan du börjar
stryka.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Viktiga säkerhetsföreskrifter
Innan du börjar att använda strykjärnet,
läs igenom bruksanvisningen noggrant.
Behåll bruksanvisningen under hela
strykjärnets livstid.
Kontrollera att spänningen i vägguttaget
stämmer överens med den spänning
som anges på strykjärnet. Anslut endast
strykjärnet till växelström.
Varning: På grund av ångstrykjärnets
höga prestanda bör du försäkra dig om att
spänningen i kontakten är tillräckligt hög.
Vänligen kontakta ditt lokala el-bolag för
att försäkra dig om att spänningen inte är
högre än 0,32 Ohm.
Dra ur kontakten ur vägguttaget innan
du fyller på vatten och försäkra dig om
att ångknappen (3) är inställd i det lägsta
läget (ånga av). Dra alltid i kontakten,
inte i sladden. Sladden får aldrig komma
i kontakt med heta föremål eller med
stryksulan.
Doppa aldrig strykjärnet i vatten eller i andra
vätskor.
När du tar en paus i strykningen ska du
alltid placera strykjärnet i upprätt läge på
högkant och kontrollera att det är placerat
på en stabil yta.
Strykjärnet får inte lämnas obevakat
medan kontakten är ansluten till väggut-
tag.
Placera alltid strykjärnet i upprätt läge
när du tar en paus i strykningen. Dra alltid
ur kontakten om du lämnar rummet, även
om det bara är för en kort stund.
Dra aldrig ut ångknappen (3) medan du
stryker.
Denna produkt är inte menad att
användas av barn eller personer med
reducerad fyskisk eller mental kapacitet
utan övervakning av en person som är
ansvarig för deras säkerhet.
Förvara strykjärnet utom räckhåll för barn.
Elektriska strykjärn når höga temperaturer
när de används och het ånga kan förorsaka
brännskador.
Strykjärnet får inte användas om man har
tappat det, om det finns synliga tecken på
skada eller om det läcker. Kontrollera
regelbundet att sladden inte är skadad.
Om strykjärnet är trasigt (inklusive
sladden), sluta att använda strykjärnet och
lämna in det till en auktoriserad Braun-
serviceverkstad för reparation. Felaktiga
eller okvalificerade reparationer kan
orsaka olyckor och skada användaren.
Braun elektriska produkter uppfyller
gällande säkerhetsföreskrifter.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A Beskrivning
1
Munstycke för vattenspray
2
Öppning för vattentank
3
Ångknapp
3a Ångregulator
4
Sprayknapp
5
Knapp för extra ånga (Power shot)
6
Temperaturväljare
7
Kontrollampa för temperatur
8
Textile Protector Plus (endast 6595/6591)
B
Innan du börjar att stryka
Du kan använda vanli
gt kranvatten
. Om
du har extremt hårt vatten är det dock
bäst att använda en blandning av 50%
kranvatten och 50% destillerat vatten.
Fyll vattentanken till «max» markeringen.
Använd aldrig enbart destillerat vatten.
Tillsätt aldrig tillsatser (t.ex. stärkelse)
i vattnet.
Ställ strykjärnet i upprätt läge och anslut
kontakten till vägguttaget. Välj temperatur
enligt strykguiden som du hittar på stryk-
järnets häl eller på etiketten i klädesplagget.
Kontrollampan (7) släcks när strykjärnet
har kommit upp i önskad temperatur
(efter ca 1 min).
C
Att stryka
1
Ånga av/på
För ångstrykning måste temperaturväljaren
(6) vara inställd inom det rödmarkerade
området.
Tryck på ångknappen (3) för att
starta ångfunktionen.
ånga på
ånga av
Med ångknappen inställd det övre läget
vrid
på ångregulatorn (3a) för att justera
mängden ånga.
Vid normal strykning rekommenderar vi att
ångreglaget är inställt på ett mellanläge.
Endast vid strykning av linne, tjocka
bomulls material eller liknande material
rekommenderar vi maximal ånga.
Förbehandlin
g
Ångan bildas också horisontellt i främre
delen av stryksulan. Detta förbehandlar
tyget genom att det ångas i förväg vilket
underlättar strykningen.
Var försiktig – ånga kommer ut stötvis.
2 Extra ånga (Power shot)
Innan strykjärnet används, tryck på
Power shot knappen (5) 3 till 4 gånger
för att aktivera den. Tryck på Power shot
knappen i intervaller i minst 5 sekunder.
Power shot kan aktiveras vid torr-strykning.
Svenska
Образец