Braun SI-6561 TexStyle 5 520 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 34 из 70)

Языки: Русский
Страницы:70
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 34 из 70
34
Nasze wyroby zosta∏y zaprojektowane
i wyprodukowane tak, aby spe∏nia∏y wszelkie
wymagania jakoÊci, funkcjonalnoÊci i estetyki.
Gratulujemy udanego zakupu i ˝yczymy du˝o
zadowolenia przy u˝ytkowaniu nowego
˝elazka Braun FreeStyle.
Uwaga:
JeÊli stop´ grzejnà ˝elazka
zabezpiecza folia ochronna lub naklejka,
przed pierwszym u˝yciem ˝elazka nale˝y
je usunàç.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zasady bezpiecznego u˝ytkowania
urzàdzenia
Przed uruchomieniem ˝elazka prosimy
uwa˝nie zapoznaç si´ z instrukcjà obs∏ugi.
Zalecamy zachowanie instrukcji obs∏ugi
tak, aby by∏a przydatna przez ca∏y okres
u˝ytkowania ˝elazka.
Przed w∏àczeniem do sieci nale˝y
sprawdziç czy podane na urzàdzeniu
napi´cie znamionowe jest zgodne
z napi´ciem w sieci. ˚elazko mo˝e byç
zasilane wy∏àcznie pràdem zmiennym.
Uwaga: Z uwagi na wysokà wydajnoÊç
tego ˝elazka parowego sprawdê, czy
Twoja sieç elektryczna zapewnia
wystarczajàcà moc. Skontaktuj si´ z
lokalnym zak∏adem energetycznym, aby
upewniç si´, czy tzw. impedancja sieci
nie przekracza 0,32 Ohm.
Przed nape∏nieniem ˝elazka wodà nale˝y
wyjàç wtyczk´ z gniazdka. Przy od∏àczaniu
urzàdzenia z sieci nale˝y ciàgnàç za
wtyczk´ a nie za przewód zasilajàcy.
Przewód sieciowy nie mo˝e dotykaç
goràcych przedmiotów ani stopy grzejnej
˝elazka.
Nie zanurzaç ˝elazka w wodzie.
˚elazko musi byç u˝ywane i odstawiane
na stabilnà, p∏askà powierzchni´.
Podczas przerw w prasowaniu nale˝y
odstawiaç ˝elazko w pozycji pionowej na
p∏askiej, stabilnej powierzchni.
Nale˝y zawsze wy∏àczyç ˝elazko z sieci
nawet przy najkrótszym opuszczeniu
pomieszczenia, w którym prasujemy.
Nigdy nie nale˝y wyciàgaç przycisku
regulatora iloÊci pary podczas prasowania.
Urzàdzenie to nie mo˝e byç u˝ywane
przez dzieci lub osoby fizycznie lub
umys∏owo upoÊledzone, jeÊli nie znajdujà
si´ one pod nadzorem osoby odpowie-
dzialnej za ich bezpieczeƒstwo.
˚elazko nale˝y przechowywaç poza
zasi´giem dzieci, zw∏aszcza przy korzy-
staniu z funkcji wyrzutu pary z przodu
˝elazka. ˚elazko nagrzewa si´ do wyso-
kich temperatur, co w po∏àczeniu z goràcà
parà wydostajàcà si´ z otworów mo˝e
doprowadziç do oparzeƒ.
Nale˝y regularnie kontrolowaç, czy nie
wyst´pujà uszkodzenia w przewodzie
zasilajàcym.
˚elazka z uszkodzeniami (równie˝
dotyczy przewodu zasilajàcego) nie
nale˝y u˝ywaç, lecz oddaç do naprawy
do punktu serwisowego Braun (patrz
za∏àcznik do karty gwarancyjnej). B∏´dne
i niefachowe dokonywanie napraw grozi
wypadkiem. Urzàdzenia elektryczne
Braun odpowiadajà w∏aÊciwym normom
bezpieczeƒstwa.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A
Opis urzàdzenia
1
Dysza spryskiwacza
2
Otwór wlewowy z zamkni´ciem
3
Przycisk wyrzutu pary
3a Regulator iloÊci pary
4
Przycisk spryskiwacza
5
Przycisk dodatkowego wyrzutu pary
6
Regulator temperatury
7
Lampka kontrolna temperatury
8
Textile Protector Plus
(dotyczy tylko 6595/6591)
B
Praktyczne wskazówki
Do nape∏nienia ˝elazka mo˝na stosowaç
wod
´ z kranu
. W przypadku bardzo twardej
wody (powy˝ej 3 mmol/l) zaleca si´
stosowanie mieszanki: 50 % wody z
kranu i 50 % wody destylowanej. Zbiornik
na wod´ nale˝y nape∏niç do poziomu
ozaczonego «max». Nie u˝ywaç samej
wody destylowanej. Nie dodawaç ˝adnych
preparatów, np. krochmalu.
Postawiç ˝elazko w pozycji pionowej
i pod∏àczyç do sieci. Ustawiç ˝àdanà
temperatur´ zgodnie z oznakowaniami
na prasowanej odzie˝y, materia∏ach,
poÊcieli itp.
Lampka kontrolna (7) wy∏àcza si´ po
osiàgni´ciu wybranej temperatury.
C Prasowanie
1
W∏àczanie/wy∏àczanie pary
Aby prasowaç z parà, regulator
temperatury (6) musi znajdowaç si´
w «czerwonym» zakresie
. Aby uruchomiç
tryb pracy z parà nacisnàç przycisk
wyrzutu pary (3).
Para
Para
w∏àczona
wy∏àczona
Gdy przycisk wyrzutu pary (3) jest
w∏àczony, iloÊç wydzielanej pary okreÊla
si´ za pomocà regulatora pary (3a).
Dla zwyk∏ego prasowania zaleca si´
ustawienie poziomu wyrzutu pary na
pozycj´ Êrednià. Tylko w przypadku
prasowania materia∏ów lnianych, z grubej
bawe∏ny lub podobnych, nale˝y ustawiç
poziom wyrzutu pary w pozycj´ maksi-
mum.
Pionow
y w
yrzut
par
y
Para mo˝e byç równie˝ wydzielana
w pionowej pozycji ˝elazka.
Polski
Образец