Braun SI-6561 TexStyle 5 520 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 35 из 70)

Языки: Русский
Страницы:70
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 35 из 70
35
2
Dodatkowe uderzenie pary
Przed rozpocz´ciem prasowania zaleca
si´ 3 lub 4-krotne uruchomienie przycisku
dodatkowego uderzenia pary (5) w celu
uaktywnienia tej funkcji.
Naciskaç przycisk dodatkowego wyrzutu
pary nie cz´Êciej ni˝ co 5 sekund.
Funkcja mo˝e byç uruchomiona równie˝
przy prasowaniu na sucho. Regulator
temperatury powinien byç ustawiony w
zakresie «•••» do «
max
».
Funkcja mo˝e
byç u˝ywana równie˝ przy prasowaniu
w pozycji pionowej.
3 Spryskiwacz
Nacisnàc przycisk spryskiwacza (4).
4
Prasowanie na sucho (bez u˝ycia pary)
Wy∏àczyç funkcj´ pary przez naciÊni´cie
przycisku wyrzutu pary (3) tak, aby ten
zatrzyma∏ si´ w dolnej pozycji.
Automatyczny wy∏àcznik
(dotyczy tylko 6595)
Mechanizm wy∏àczania powoduje w
trakcie prasowania powstanie cichego
trukoczàcego dêwi´k. Ten dêwi´k to
normalny objaw i nie wskazuje na wad´
˝elazka. Po automatycznym wy∏àczeniu
si´ ˝elazka mruga lampka «stra˝aka».
Dzieje si´ tak:
po 30 sekundach
, jeÊli ˝elazko stoi na
stopie grzejnej
po 8/15 minutach
, jeÊli ˝elazko
ustawione jest w pozycji pionowej
.
W celu ponownego w∏àczenia ˝elazka
nale˝y poruszyç urzàdzeniem. Wtedy
lampka «stra˝aka» przestanie mrugaç i
˝elazko zostanie automatycznie
w∏àczone.
Funkcja automatycznego wy∏àczenia
˝elazka (stra˝ak) jest aktywna po ok.
2 minutach od chwili pod∏àczenia ˝elazka
do sieci.
D
Textile Protector Plus
(dotyczy tylko 6595/6591)
Przed na∏o˝eniem nak∏adki Braun
«Protector» (8) po raz pierwszy nale˝y
prasowaç przez oko∏o 2 minuty bez
nak∏adki.
Nak∏ada Braun «Protector» zabezpiecza
delikatny materia∏ przed uszkodzeniami
wywo∏anymi wysokà temperaturà
prasowania i umo˝liwia wyprasowanie
wi´kszoÊci ciemnych tkanin bez potrzeby
u˝ycia dodatkowej szmatki. W celu
sprawdzenia reakcji tkaniny, przed
wyprasowaniem zalecane jest przepraso-
wanie skrawka materia∏u po stronie
wewn´trznej. Nak∏adka «Protector»
pozwala na prasowanie delikatnych tkanin
z mo˝liwoÊcià ustawienia odpowiedniego
poziomu temperatury
«•••»
lub
«
max
»
i
wykorzystanie wszystkich funkcji doty-
czàcych wyrzutu pary, w które ˝elazko jest
wyposa˝one.
Po przy∏àczeniu nak∏adki «Protector»
nale˝y poczekaç ok. 1,5 minuty przed
rozpocz´ciem prasowania. ˚elazko
powinno byç przechowywane bez
przy∏àczonej nak∏adki «Protector».
E
Przechowywanie ˝elazka
Po zakoƒczeniu prasowania nale˝y wyjàç
wtyczk´ z gniazdka oraz wy∏àczyç funkcj´
pary naciskajàc przycisk wyrzutu pary (3)
tak, aby zatrzyma∏ si´ w dolnej pozycji.
Aby przed∏u˝yç ˝ywotnoÊç ˝elazka
zaleca si´ opró˝nianie zbiorniczka na
wod´ po ka˝dym prasowaniu.
Wy∏àczone ˝elazko nale˝y przechowywaç
w suchym miejscu w pozycji pionowej.
F
Piel´gnacja i czyszczenie
Aby wyczyÊciç stop´ grzejnà nale˝y u˝yç
metalowej Êciereczki
. Nast´pnie wytrzeç
stop´ mi´kkà szmatkà. Nigdy nie nale˝y
u˝ywaç innych materia∏ow oraz octu czy
innych substancji chemicznych
.
Aby oczyÊciç powierzchnie z tworzywa
sztucznego oraz przyciski, nale˝y u˝yç
p∏ynu czyszczàcego.
G Czyszczenie zaworu
antykamieniowego
Zawór antykamieniowy, umieszczony
w regulatorze pary, nale˝y regularnie
oczyszczaç (np. co trzy miesiàce).
Aby tego dokonaç nale˝y opró˝niç
zbiornik na wod´.
1) Od∏àczyç ˝elazko od sieci i opró˝niç
z wody.
2) Wy∏àczyç przycisk regulatora pary.
3) Ostro˝nie usunàç regulator pary (troch´
wody mo˝e cieknàç ze stopy grzejnej).
4) Nie dotykaç zaworu antykamieniowego.
5) Zanurzyç regulator w occie lub soku
z cytryny na co najmniej 30 minut.
6) OczyÊciç pozosta∏e resztki przy pomocy
szczoteczki.
7) P∏ukaç pod bie˝àcà wodà.
8) Ponownie zamontowaç regulator pary.
9) Nacisnàç przycisk regulatora pary aby
sprawdziç jego prawid∏owe dzia∏anie.
Uwa
ga:
˚elazko nie mo˝e byç u˝ywane
bez regulatora pary.
H
System odkamieniania
Kiedy pomimo oczyszczenia zaworu
wyrzut pary jest niewystarczajàcy, oznacza
to, ˝e nale˝y oczyÊciç pojemnik na wod´.
1) Nale˝y si´ upewniç, ˝e przycisk regulatora
pary jest w najni˝szej pozycji.
2)–3) Nape∏niç pojemnik do wody, pod∏àczyç
do sieci i nastawiç na odpowiednià
temperatur´.
4)–5) Czekaç a˝
Êwiate∏ko temperatury
wy∏àczy si´. Od∏àczyç ˝elazko od sieci.
6)–7) Przytrzymujàc ˝elazko nad zlewem,
ostro˝nie nacisnàç przycisk regulatora
Образец