Braun SI-6561 TexStyle 5 520 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 37 из 70)

Языки: Русский
Страницы:70
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 37 из 70
37
3
Tlaãítko páry
3a Regulátor mnoÏství páry
4
Tlaãítko kropení
5
Tlaãítko «power shot» (siln˘ v˘trysk páry)
6 Voliã teploty
7 Kontrolka teploty
8
Textile Protector Plus (pouze 6595/6591)
B
NeÏ zaãnete Ïehlit
Tato Ïehliãka je zkonstruována pro
pouÏití
vod
y z vodovodu
. JestliÏe máte extrémnû
tvrdou vodu, doporuãujeme pouÏívat smûs
50 % vody z vodovodu a 50 % destilované
vody. NaplÀte nádrÏku na vodu ke znaãce
«max». Nikdy nepouÏívejte pouze destilo-
vanou vodu. Nepfiidávejte zádná aditiva
(napfi. ‰krob).
DrÏte Ïehliãku ve svislé poloze a pfiipojte
ji k síti. Zvolte teplotu podle znaãek na
odstavné plo‰e Ïehliãky nebo podle
visaãky na prádle.
Kontrolka teploty (7) zhasne, jakmile
je dosaÏeno nastavené teploty (po cca
1 minutû).
C Îehlení
1
Zapnutí/vypnutí páry
Pro Ïehlení s napafiováním musí b˘t voliã
teploty (6) nastaven v ãerveném rozsahu.
Stisknûte tlaãítko páry (3), abyste zapnuli
reÏim páry.
pára zapnuta
pára vypnuta
Je-li tlaãítko páry zapnuto v horní poloze,
nastavte
mnoÏství páry otáãením
regulá-
toru mnoÏství páry (3a).
Pro ve‰keré bûÏné Ïehlení se doporuãuje
stfiední nastavení regulátoru páry.
Pouze v pfiípadû Ïehlení lnûn˘ch látek,
silného hedvábí nebo podobn˘ch tkanin
se doporuãuje nastavit regulátor páry na
maximum.
Pfied
pafiení
Pára se vyvíjí také vodorovnû, ve pfiední
ãásti Ïehlící plochy. Toto «pfiedpafiení»
textilu usnadÀuje Ïehlení.
Buìte opatrní - pára vychází horizontálnû.
2
«power shot» (krátk˘ siln˘ v˘trysk páry)
Pfied pouÏitím stisknûte tlaãítko «power
shot» (5) 3krát aÏ 4krát, abyste je aktivo-
vali. Pak tisknûte tlaãítko «power shot» v
intervalech nejménû 5 sekund.Tuto funkci
lze aktivovat pfii Ïehlení nasucho. Voliã
teploty v‰ak musí b˘t nastaven na rozsah
mezi «•••» a «
max
». Funkci «power shot»
mÛÏete také pouÏít pfii vertikální poloze
Ïehliãky, napfi. pro napafiení závûsÛ apod.
3
Funkce kropení
Stisknûte tlaãítko kropení (4).
4
Îehlení na sucho
Vypnûte reÏim páry stisknutím tlaãítka
páry (3) tak, aby zÛstalo zamáãknuto
v dolní poloze.
Automatické vypnutí
(pouze 6595)
Vypínací mechanismus vydává bûhem
Ïehlení slab˘ ‰um. To je normální a
neindikuje to závadu Ïehliãky. Kontrolka
teploty bude blikat, kdyÏ je automatické
vypnuti aktivováno.
To se stane, kdyÏ je Ïehliãka
ponechána …
– ve vodorovné
poloze
leÏet na Ïehliãí
plo‰e po dobu asi 30 sekund
nebo
– odloÏena ve svislé
poloze
na odkládací
plo‰e asi 8/15 minut
.
Chcete-li Ïehliãku opût zapnout, pouze
s ní pohnûte. Jakmile kontrolka teploty
pfiestane blikat, je Ïehliãka opût napájena
elektrick˘m proudem.
Automatické vypnutí se aktivuje pfiibliÏnû
2 minuty poté, co je pfiipojena Ïehliãka do
zásuvky elektrické sítû.
D
Textile Protector Plus
(pouze 6595/6591)
Pfied prvním pouÏitím pfiídávné Ïehlicí
plochy «Protector» (8) nechte Ïehliãku
pracovat minimálnû 2 minuty samostatnû
(bez Protectoru).
Ochrana textilií Braun chrání choulostivé
tkaniny pfied po‰kozením teplem a
umoÏÀuje Ïehlit vût‰inu tmav˘ch látek
bez nutnosti Ïehlení pfies hadfiík.
Abyste ovûfiili reakci tkaniny pfied tím,
neÏ zaãnete Ïehlit doporuãujeme vám
vyzkou‰et Ïehliãku na malé plo‰e látky
z rubové strany. S pomocí této ochrany
Braun mÛÏete Ïehlit jemné tkaniny pfii
nastavení teploty na
«•••»
nebo
«
max
»
,
takÏe mÛÏete vyuÏívat v‰echny funkce
páry, které Ïehliãka nabizi. Po pfiipevnûní
proloÏky pro ochranu textilií poãkejte asi
1
1
/
2
minuty, neÏ zaãnete Ïehlit.
Îehliãku vÏdy ukládejte se sejmutou
proloÏkou pro ochranu textilií.
E
Po Ïehlení
Odpojte Ïehliãku od sítû a stisknûte tlaãítko
zapnutí/vypnutí páry (3) tak, aby zÛstalo
zamáãknuto v dolní poloze (pára vypnuta).
Aby se nezkracovala Ïivotnost Ïehliãky,
vyprázdnûte nádrÏku na vodu.
Vychladlou Ïehliãku ukládejte na suchém
místû, vÏdy postavenou na odstavné
plo‰e.
Образец