Braun SI-6561 TexStyle 5 520 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 38 из 70)

Языки: Русский
Страницы:70
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 38 из 70
38
F
ÚdrÏba a ãi‰tûní
Pro vyãi‰tûní Ïehlicí plochy pouÏijte
ocelovou vlnu
. Pak Ïehlicí plochu doãista
otfiete hadfiíkem. Nikdy nepouÏívejte
brusné houbiãky, ocet ani Ïádné
chemikálie
. Pro ãi‰tûní mûkkého materiálu
drÏadla a tlaãítek «power shot» a kropení
pouÏívejte vodu s m˘dlem.
G âi‰tûní odvápÀovacího ventilu
OdvápÀovací ventil se nachází na spodní
ãásti tlaãítka páry (3). Tento ventil se
musí pravidelnû odvápÀovat (napfi. vÏdy,
kdyÏ není dostateãná tvorba páry).
V tomto pfiípadû postupujte následovnû:
1) Odpojte Ïehliãku ze sítû a vyprázdnûte
nádrÏku vody.
2) Stlaãte tlaãítko páry, aby nacházelo v horní
poloze.
3) Opatrnû je vyjmûte (trochu vody mÛÏe
je‰tû vytéci ze Ïehlicí plochy).
4) Nesahejte na odvápÀovací ventil.
5) Ponofite jej do octa (nikoli do octového
koncentrátu) nebo do citrónové ‰Èávy,
aÏ vápenaté usazeniny zmûknou.
6) PouÏijte nekovov˘ kartáãek a odstraÀte
v‰echny zbytky usazenin. Ujistûte se,
Ïe v‰echny otvory jsou ãisté.
7) Opláchnûte ventil pod tekoucí vodou.
8) VloÏte jej zpût.
9) Zkontrolujte funkci zapnutí/vypnutí páry.
Poznámka:
Îehliãka se nesmí nikdy
pouÏívat bez tlaãítka páry.
H OdvapÀování:
OdvapÀovací systém
KdyÏ se z otvorÛ pro tvorbu páry dostávají
ven ãásti vodního kamene nebo pokud je
tvorba páry
nedostateãná i po vyãi‰tûní
odvápÀovacího ventilu, mûli byste vyãistit
parní komoru následujícím zpÛsobem:
1) Ujistûte se, Ïe tlaãítko páry je v dolní
poloze.
2)–3) NaplÀte nádobku vodou, pfiipojte
Ïehliãku k síti a zvolte nastavení teploty
«•••».
4)–5) Poãkejte, aÏ kontrolka zhasne.
Odpojte Ïehliãku od sítû.
6)–7) DrÏte Ïehliãku nad umyvadlem, potom
opatrnû stlaãte tlaãítko páry tak, aby
dostalo do horní polohy. Opatrnû tlaãítko
vysunujete a poté lehce pootoãíte, ãímÏ se
zaaretuje v horní poloze.
Pozor:
pfii vytáhnutí tlaãítka páry vyteãe
ze spodku Ïehliãky horká voda a pára.
8) VraÈte tlaãítko páry zpût tak, aby bylo ve
spodní poloze.
9)–10) NaplÀte nádobku vodou, pfiipojte
Ïehliãku k síti a zvolte nastavení teploty
«•••».
11)–13) KdyÏ zhasne kontrolka, stisknûte
tlaãítko parního rázu
(power shot) 4 krát,
abyste odstranili zbytky usazenin.
Odpojte Ïehliãku a poãkejte, aÏ Ïehlicí
plocha vychladne, abyste ji mohli vyãistit,
jak je popsáno v odstavci
«G».
Poznámka:
Îehliãka se nesmí nikdy
pouÏívat bez tlaãítka páry.
I
Problémy pfii Ïehlení
Problém
Odstranûní
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Z otvorÛ pro
Otoãte regulátor páry
páru kape voda
proti smûru hodinov˘ch
ruãiãek, abyste sníÏili
mnoÏství páry nebo
stisknûte tlaãítko páry,
aby se pára vypnula.
DodrÏujte del‰í intervaly
pfii tisknutí tlaãítka
«power shot».
Nastavte vy‰‰í teplotu.
VÛbec Ïádná
Stisknûte tlaãítko páry,
pára
aby bylo v horní poloze.
Vyvíjí se ménû
Oãistûte odvápÀovací
páry nebo vÛbec ventil (viz
«G»
).
Ïádná pára
Z parních
Odvápnûte parní
otvorÛ vycházejí komoru (viz
«H»
).
ãásteãky vápna
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zmûny jsou vyhrazeny.
Tento pfiístroj odpovídá pfiedpisÛm
o odru‰ení (smûrnice ES
2004/108/
EC
) a smûrnici o nízkém napûtí
(
2006/95/EC
).
Po skonãení Ïivotnosti neodhazujte
prosím tento v˘robek do bûÏného
domovního odpadu. MÛÏete jej
odevzdat do servisního stfiediska
Braun nebo na pfiíslu‰ném sbûrném
místû zfiízeném dle místních pfiedpisÛ.
Образец