Braun SI-6561 TexStyle 5 520 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 39 из 70)

Языки: Русский
Страницы:70
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 39 из 70
39
Na‰e v˘robky sú vyrábané tak, aby odpove-
dali najvy‰‰ím nárokom na kvalitu, funkãnosÈ a
design. Prajeme Vám s na‰ím v˘robkom
príjemnú prácu.
Poznámka:
Pokiaº by Ïehliaca plocha Vá‰ho
modelu bola opatrená umelohmotnou ochran-
nou fóliou, odstráÀte ju skôr, neÏ budete
Ïehliãku pouÏívaÈ.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DôleÏité bezpeãnostné upozornenia
Návod k obsluhe si pozorne preãítajte
skôr, neÏ zaãnete Ïehliãku pouÏívaÈ.
Návod k obsluhe starostlivo uschovajte
po celú dobu Ïivotnosti Ïehliãky.
Uistite sa, Ïe napätie Va‰ej domovej
siete odpovedá napätiu vytlaãenému na
Ïehliãke. Pripojujte Ïehliãku len ku strieda-
vému prúdu.
Upozornenie: Vzhºadom na vysok˘ v˘kon
tejto naparovacej Ïehliãky sa uistite, Ïe
napájanie zo siete poskytuje dostatoãnú
energiu. Kontaktujte miestnu poboãku
elektrárenskej spoloãnosti, aby ste sa
uistili, Ïe tzv. zdanliv˘ odpor nie je vy‰‰í
ako 0,32 Ohmov.
Vytiahnite vidlicu sieÈového prívodu vÏdy
pred t˘m, neÏ budete do Ïehliãky nalievaÈ
vodu a uistite sa, Ïe tlaãidlo pary (3) je na
najniωej pozícii (para vypnutá). Nikdy
neÈahajte za kábel, vÏdy berte do ruky
len vidlicu. SieÈov˘ prívod nesmie prísÈ
do styku s horúcimi predmetmi alebo
horúcou Ïehliacou plochou.
Nikdy neponárajte Ïehliãku do vody alebo
in˘ch tekutín.
Nikdy neponorte zariadenie do vody
alebo in˘ch tekutín.
Îehliãku pouÏívajte len na stabilnom
povrchu a odkladajte ju taktieÏ len na
stabiln˘ vodorovn˘ povrch.
Behom prestávok v Ïehlení odkladajte
Ïehliãku na odstavnú plochu. Odpojte
Ïehliãku od siete, keì odchádzate z
miestnosti, a to aj keì len na krátku dobu.
Nikdy nevyÈahujte behom Ïehlenia tlaãidlo
pary (3).
Tento prístroj nie je urãen˘ pre deti a
osoby so zníÏen˘mi fyzick˘mi a
mentálnymi schopnosÈami, ak pri jeho
pouÏívaní nie sú pod dozorom osoby,
ktorá je zodpovedná za ich bezpeãnosÈ.
DrÏte Ïehliãku mimo dosah detí.
Elektrické Ïehliãky vyvíjajú vysokú teplotu
v kombinácii s horúcou parou, takÏe
môÏe dôjsÈ k popáleninám.
Pravidelne kontrolujte, ãi kábel sieÈového
prívodu nie je po‰koden˘.
Elektrické zariadenia znaãky Braun
zodpovedajú príslu‰n˘m ustanoveniam
bezpeãnostn˘ch noriem a predpisov.
Toto zariadenie je urãené iba
pre pouÏitie
v domácnosti.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A
Popis prístroja
1
Kropiaca tryska
2
Nalievaci otvor nádrÏky na vodu
3
Tlaãidlo pary
3a Regulácie mnoÏstva pary
4
Tlaãidlo rozpra‰ovaãa - kropenie
5
Tlaãidlo parného rázu («power shot»)
6
Regulátor teploty
7
Kontrolka dosiahnutie teploty
8
Textile Protector Plus (iba 6595/6591)
B
Pred t˘m ako zaãnete ÏehliÈ
Tato Ïehliãka je skon‰truovaná pre
pouÏitie vod
y z vodovodu
do 17° N
tvrdosti. Ak máte extrémne tvrdú vodu,
doporuãujeme pouÏívaÈ zmes 50% vody
z vodovodu a 50% destilovanej vody.
NaplÀte nádrÏku na vodu k znaãke «max».
Nikdy nepouÏívajte len destilovanú vodu.
Nepridávajte Ïiadne aditíva (napr. ‰krob).
DrÏte Ïehliãku vo zvislej polohe a pripojte
ju k sieti. Zvoºte teplotu podºa znaãiek na
Ïehliãke alebo podºa visaãky na prádle.
Kontrolka (7) zhasne, akonáhle je
dosiahnutá nastavená teplota
(po cca 3 min.).
C Îehlenie
1
Para zapnutá/vypnutá
MôÏete zvy‰ovaÈ a zniÏovaÈ mnoÏstvo pary
otáãaním regulátora mnoÏstva pary.
Pre Ïehlenie s parou nastavte regulátor
teploty (6) v ãervenom rozsahu. Stlaãte
tlaãidlo pary (3) pre aktiváciu reÏimu pary.
para zapnutá
para vypnutá
Pre reguláciu mnoÏstva pary, otáãajte
tlaãidlom pary (3a) v jej hornej polohe.
Pre beÏné Ïehlenie sa odporúãa stredné
nastavenie regulátoru pary.
Iba v prípade Ïehlenia vlnen˘ch látok,
silného hodvábu alebo podobn˘ch tkanín
sa odporúãa nastaviÈ regulátor pary na
maximum.
Pred
prí
prava
Para pôsobí aj horizontálne z prednej
ãasti Ïehliãky. Toto pripraví látku predna-
parovaním, pomocou ktorej je Ïehlenie
jednoduch‰ie.
Dávajte pozor, para vychádza aj zo strán.
2
Power shot (parn˘ ráz)
Stlaãte tlaãidlo Power shot (5) 3 aÏ 4 krát
pre jej aktiváciu v intervaloch najmenej
5 sekúnd. Parn˘ ráz môÏe byÈ aktivovan˘
aj pri suchom Ïehlení. Regulátor teploty
musí byÈ nastaven˘ v rozmedzí «•••» aÏ
«
max
». Táto funkcia môÏe byÈ pouÏitá aj
pri vertikálnej polohe pre Ïehlenie visiacich
‰iat.
Slovensk˘
Образец