Braun SI-6561 TexStyle 5 520 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 40 из 70)

Языки: Русский
Страницы:70
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 40 из 70
40
3
Tlaãidlo rozpra‰ovania
Stlaãte tlaãidlo rozpra‰ovaãa (4).
4
Suché Ïehlenie
ReÏim pary vypnete stlaãením tlaãidla pary
(3) tak aby sa dostal do najnij‰ej polohy.
Automatické vypnutie
(iba 6595)
Mechanizmus automatického vypnutia
spôsobuje v priebehu Ïehlenia jemné
chrastenie.
Toto je úplne normálne a v Ïiadnom
prípade neznamená vadu Ïehliãky.
Kontrolka teploty sa rozsvieti akonáhle
je aktivované automatické vypnutie.
Toto sa stane, pokiaº je Ïehliãka v kºude...
stojaca horizontálne na Ïehliacej ploche
po dobu asi 30 sekúnd
, alebo
stojaca vertikálne na odkladacej ploche
Ïehliãky po dobu asi 18/5 minút
Aby sa Ïehliãka opätovne zapla, musíme
s Àou pohnúÈ. Keì kontrolka teploty
zhasne, prívod elektrickej energie je opäÈ
obnoven˘.
Automatické vypnutie sa aktivuje pribliÏne
2 minúty po pripojení Ïehliãky do zásuvky
elektrickej siete.
D
Textile Protector Plus
(iba 6595/6591)
Predt˘m neÏ prv˘krát pripevníte chrániã
textílií
(Textile Protector) (8), Ïehlite asi
2 minúty bez tohto chrániãa.
Chrániã textílií Braun chráni jemné tkaniny
pred po‰kodením v dôsledku tepla a
umoÏÀuje ÏehliÈ aj veºmi tmavé látky bez
potreby pouÏiÈ prostrednú handriãku.
Aby ste vyskú‰ali reakciu Ïehlenej látky,
odporúãame vám, aby ste predt˘m, neÏ
zaãnete ÏehliÈ, preÏehlili mal˘ kúsok látky
na rubovej strane. S t˘mto chrániãom
textílií môÏete ÏehliÈ jemné materiály pri
nastavení teploty na
«•••»
alebo na
«
max
»
,
takÏe môÏete vyuÏívaÈ v‰etky funkcie pary,
ktoré vám Ïehliãka ponúka.
Po nasadení chrániãa textílií poãkajte asi
1
1
/
2
minútu neÏ zaãnete ÏehliÈ. Îehliãku
vÏdy ukladajte s odstránen˘m chrániãom
textílií.
E
Po Ïehlení
Odpojte Ïehliãku od siete a zatlaãte tlaãidlo
pary (3) do jej dolnej polohy.
Pre predæÏenie Ïivotnosti Ïehliãky, vypráz-
dnite nádrÏku na vodu.
Vychladnutú Ïehliãku ukladajte na suchom
mieste, vo zvislej polohe, postavenú na
odstavnej ploche.
F
ÚdrÏba a ãistenie
Îehliacu plochu ãistite oceºovou vlnou.
V Ïiadnom prípade nepouÏívajte brúsne
prípravky, ocot ani chemikálie. Pre ãistenie
mäkk˘ch materiálov (rukoväÈ, tlaãidlo
zapnutia a rozpra‰ovaãa) pouÏívajte
mydlovú vodu.
G âistenie odvápÀovacieho
ventilu
OdvápÀovací ventil sa nachádza na
spodnej ãasti tlaãidla pary (3). Tento ventil
sa musí pravidelne odvápÀovaÈ (napr.
vÏdy, keì je v˘vin pary nedostatoãn˘).
V tomto prípade postupujte nasledovne:
1) Odpojte Ïehliãku a vyprázdnite nádrÏku
vody.
2) Stlaãte tlaãidlo pary vytiahnutím.
3) Opatrne ho odstráÀte (trochu vody by
sa e‰te mohlo vyliaÈ).
4) Nesiahajte na odvápÀovací ventil.
5) Ponorte ho do octu (nie do octového
koncentrátu) alebo do citrónového djúsu
na tak dlho, k˘m sa vápno nestane
mäkk˘m.
6) PouÏite nekovovú kefu, pokiaº nebudú
v‰etky otvory ãisté.
7) Opláchnite teãúcou vodou.
8) VloÏte ho späÈ.
9) Skontrolujte funkciu pary.
Poznámka:
Îehliãka nikdy nesmie byÈ
pouÏitá bez tlaãidla pary.
H
Systém odvápÀovania
Ak sa z parového ventilu dostávajú von
ãasti vodného kameÀa alebo vytváranie
pary je nedostatoãné aj po vyãistení
odvápÀovacieho ventilu, mali by ste vyãistiÈ
aj parovú komoru nasledujúcim spôsobom:
1) Uistite sa, Ïe tlaãidlo pary je v jej najniωej
polohe.
2)–3) NaplÀte nádobku vody a pripojte
Ïehliãku k sieti a zvoºte nastavenie
teploty «•••».
4)–5) Poãkajte k˘m kontrolka zhasne.
Odpojte Ïehliãku zo siete.
6)–7) DrÏte Ïehliãku nad um˘vadlom, potom,
opatrne stlaãte tlaãidlo pary tak, aby sa
dala vytiahnuÈ.
Pozor:
pri vytiahnutí tlaãidla pary, zo
spodku Ïehliãky vyteãie horúca voda a
horúca para.
8) Zatlaãte tlaãidlo pary späÈ tak, aby bola
v najniωej polohe.
Образец