Braun SI-6561 TexStyle 5 520 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 41 из 70)

Языки: Русский
Страницы:70
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 41 из 70
41
9)–10) NaplÀte nádobku vody a pripojte
Ïehliãku k sieti a zvoºte nastavenie teploty
«•••».
11)–13) Keì zhasne kontrolka, stlaãte
tlaãidlo (power shot) (4) asi 4 krát, aby ste
vypláchli Ïehliãku. Odpojte Ïehliãku a
poãkajte, k˘m vychladne, aby ste ju mohli
vyãistiÈ spôsobom uveden˘m v písm
«G»
.
U
pozornenie:
Îehliãka nikdy nesmie byÈ
pouÏitá bez tlaãidla pary.
I
Problémy pri Ïehlení
Problém
Odstránenie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Z otvorov pre
Otoãte regulátor pary
paru kvapká
proti smeru hodinov˘ch
voda
ruãiãiek, aby ste zníÏili
mnoÏstvo pary alebo ju
vypnite. DodrÏujte dlh‰ie
intervaly pri stlaãení
tlaãidiel parného rázu.
Nastavte väã‰iu teplotu.
Funkcia pary
Stlaãte tlaãidlo pary
nefunguje
tak, aby sa zdvihol.
Vyvíja sa menej Skontrolujte hladinu
pary alebo
vody. Oãistite
vôbec nie je
odvápÀovací ventil
Ïiadna para
(viì.
«G»).
Z parn˘ch
Odvápnite parnú komoru.
otvorov
Tlaãidlo parného rázu
vychádzajú
stlaãte 5–10x
ãiastoãky vápna
(viì.
«H»).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zmeny bez upozornenia sú vyhradené!
Toto zariadenie vyhovuje
predpisom o odru‰ení (smernica
ES
2004/108/EC
) a predpisom o
nízkom napätí (smernica
2006/95/EC
).
Po skonãení Ïivotnosti
neodhadzujte zariadenie do
beÏného domového odpadu.
Zariadenie odovzdajte do servisného
strediska Braun alebo na príslu‰nom
zbernom mieste zriadenom podºa
miestnych predpisov a noriem.
Termékeink minŒsége, mıködése és formája
a legmagasabb igényeket is maradéktalanul
kielégítik. Reméljük, örömét leli új Braun
FreeStyle gŒzölŒs vasalójában.
Me
gje
gyzés:
Amennyiben a vasaló talpán
címke vagy védŒfólia található, azt az elsŒ
használat elŒtt távolítsa el.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Általános tudnivalók
A vasaló használata elŒtt olvassa végig
a használati utasítást, és azt a vasaló teljes
élettartama alatt Œrizze meg.
GyŒzŒdjön meg arról, hogy az Ön által
használt feszültség megegyezik a vasalón
feltüntetett értékkel. Csakis váltakozó
áramra csatlakoztassa a vasalót.
Figyelmeztetés! A gŒzvasaló nagy
teljesítménye miatt, gyŒzŒdjön meg a
hálózati dugaszolóaljzat áramellátásának
alkalmasságáról! Tájékozódjon a helyi
áramszolgáltatónál, hogy az ún.
váltóáramú ellenállás (impedancia)
értéke nem haladja meg a 0,32 Ohm-ot!
MielŒtt vizet tölt a készülékbe, a csatla-
kozódugót húzza ki a konnektorból.
Mindig a dugót húzza, ne a vezetéket.
A gŒzmennyiség szabályozót
tekerje a legalacsonyabb fokozatra
(gŒz kikapcsolás). A vezeték soha ne
érintkezzen a forró vasalótalppal, vagy
egyéb meleg felületekkel.
A készüléket víz alá tartani tilos.
Helyezze a készüléket stabil, vízszintes
felületre (pl. asztalra vagy földre) és csak
ilyen stabil felületen használja.
A vasalás szüneteiben a vasalót mindig
állítsa függŒleges helyzetbe, a
támasztólapjára állítva. Amikor, akár
rövid idŒre is, elhagyja a helyiséget,
húzza ki a csatlakozódugót.
Vasalás közben soha ne húzza ki a
gŒzgombot (3).
A készüléket mozgássérültek, szellemi
vagy értelmi fogyatékosságban szenvedŒ
gyermekek vagy személyek, – kizárólag
a biztonságukért felelŒs felügyelet mellett
használják!
A vasalót tartsa gyermekektŒl távol,
különösen a gŒzfúvatás funkció
alkalmazásakor. Az elektromos vasalók
magas hŒmérséklete és forró gŒze égési
sérüléseket okozhat.
Amennyiben a készüléken vagy a
vezetéken bármilyen meghibásodás
mutatkozik, vigye el Braun szakszervizbe
javításra. A hibás vagy szakszerıtlen
javítási munka sérülést okozhat.
A Braun elektromos készülékei megfelel-
nek a vonatkozó biztonsági elŒírásoknak.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A
A készülék részei
1
Vízszórófej
2
VízbetöltŒ nyílás
3
GŒzgomb
Magyar
Образец