Braun SI-6561 TexStyle 5 520 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 42 из 70)

Языки: Русский
Страницы:70
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 42 из 70
42
3a GŒzmennyiség szabályozó
4
Vízszóró gomb
5
Szuper gŒzlöket gomb
6
HŒmérséklet szabályozó
7
HŒmérséklet ellenŒrzŒ lámpa
8
Textile Protector Plus
(csak a 6595/6591
modellekhez)
B
Bekapcsolás elŒtt
Ez a vasaló csapvízzel mıködik.
Amennyiben Önöknél nagyon kemény
a víz, csapvíz és desztillált víz fele-fele
arányú keverékének a használatát
javasoljuk. A «max» jelzésig töltse fel a
tartályt. Soha ne használjon csak desztillált
vizet. Ne adjon a vízhez semmilyen
adalékanyagot (pl. keményítŒt).
Tartsa a vasalót álló helyzetben és
csatlakoztassa a hálózatra. A vasaló
támasztólapján lévŒ vasalási útmutatónak
vagy a ruhanemık címkéjének megfele-
lŒen válassza ki a hŒmérsékletet.
Amikor a vasaló eléri a kívánt hŒmérsé-
kletet (kb. 1 perc múlva), a hŒmérséklet
ellenŒrzŒ lámpa (7) kialszik.
C Vasalás
1
A gŒz be/kikapcsolása
GŒzölŒs vasaláshoz a hŒmérséklet
szabályozót (6) a piros
jelzésre
fordítsa
el. Nyomja meg a gŒzgombot (3).
gŒz
gŒz
bekapcsolás
kikapcsolás
A gŒzgomb bekapcsolásakor a gomb
felemelkedik. A gŒzmennyiség
szabályozóval (3a) állítsa be a kívánt
gŒzmennyiséget.
Normál vasaláshoz a közepes gŒzbeál-
lítást javasoljuk használni. Csak amikor
vásznat, vastag pamutot vagy hasonló
minŒségı anyagot vasal használja a
maximális gŒzbeállítást.
ElŒ
gŒzölés
A vasalótalp csúcsánál gŒz vízszintesen
is képzŒdik. Ez a gŒz elŒkészítí,
«elŒgŒzöli» a textíliát, így megkönnyíti
a vasalást.
Vigyázat! A gŒz oldalirányból jön ki.
2
Szuper gŒzlöket
Használat elŒtt a szuper gŒzlöket
gombot (5) 3-4 alkalommal nyomja meg.
Két gombnyomás között legalább
5 másodpercet várjon.
A szuper gŒzlöket funkciót száraz
vasaláskor használja. A hŒmérséklet
szabályozót
a «•••» és a «
max
»
jelzés közé állítsa. A szuper gŒzlöket
függŒlegesen is használható felakasztott
ruhák gŒzölésére.
3 Vízspriccelés
Nyomja meg a vízszóró gombot (4).
4
Száraz vasalás
Kapcsolja ki a gŒzgombot (3). Ekkor a
gomb visszaugrik a helyére.
Automatikus kikapcsolás
(csak a 6595 modell)
A mechanizmus mıdödése enyhe pattogó
hangot okoz vasalás közben. Ez normális
és semmi esetre sem jelenti a vasaló
meghibásodását.
Az
jelzŒ lámpa (7) az automatikus
kikapcsoláskor villogni kezd.
Ez olyankor történik, amikor a vasaló …
– körülbelül 30 másod
perce vízszintes
hel
yzetben
, a talpán fekszik, vagy
– körülbelül 8/15 perce fü
ggŒle
ges
hel
yzetben
, a támasztólapján áll.
Ahhoz, hogy ismét bekapcsolja, elegendŒ
csak megmozdítania a vasalót. Amikor az
jelzŒ lámpa abbahagyja a villogást, a
készülék ismét bekapcsolt.
Az automatikus kikapcsolás funkció
körülbelül 2 perccel a hálózati
csatlakoztatás után lép mıködésbe.
D
Textile Protector Plus
(csak a 6595/6591 modellekhez)
MielŒtt megkezdené a vasalást a Textil
Protectorral (8), használja a vasalót kb.
2 percig a Textil Protector nélkül.
Vasaláskor a Braun védŒtalp megóvja a
finom anyagokat a magas hŒmérséklettŒl,
és lehetŒvé teszi a sötét anyagok
vasalóruha nélküli kisimítását. Vasalás
elŒtt ellenŒrizze a textília érzékenységét,
a ruha visszáján vasaljon ki egy kis
területet.
A védŒtalppal
«•••»
vagy
«
max
»
jelzésı
magas hŒmérsékleten is vasalhatja a
finom anyagokat, kihasználva a készüléke
nyújtotta gŒzfunkciókat.
A védŒtalp felhelyezése után várjon 1-1,5
prcet mielŒtt a vasalást megkezdené.
A védŒtalpat mindig vegye le a vasalóról,
ha már nem használja.
E
A vasalást követŒen
Húzza ki a vasaló csatlakozódugóját és
kapcsolja ki a gŒzgombot (3).
Ürítse ki a víztartályt. Ezzel a vasaló
élettartamát hosszabbítja meg.
A lehılt vasalót tartsa száraz helyen,
mindig a támasztólapjára állítva.
F
Karbantartás és tisztítás
A vasalótalp tisztításához használjon
acél
gya
potot
. Ezt követŒen egy tiszta
ruhával törölje át a talpat. Ne használ
jon
dörzs
pa
pírt, ecetet va
gy e
gyéb ve
gyszeres
tisztítószert
. A fogantyú és a gŒzfunkció
kezelŒgombok tisztítására használjon
szappanos vizet.
Образец