Braun SI-6561 TexStyle 5 520 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 44 из 70)

Языки: Русский
Страницы:70
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 44 из 70
44
Ürünlerimiz kalite, kullan∂m ve tasar∂mda en
yüksek standartlara ulaµabilmek için tasarlan-
m∂µt∂r. Yeni Braun EasyStyle’dan memnun
kalacaπ∂n∂z∂ umar∂z.
Dikkat:
Ütünüzün taban∂ koruyucu bir plastik ile
kapl∂ olabilir. ∑lk kullan∂mdan önce bu plastik
kaplamay∂ ç∂kart∂n∂z.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dikkat edilmesi gereken noktalar
Kullanmadan önce, bu kullanma talimat∂n∂
dikkatlice ve eksiksiz okuyunuz. Kullanma
kitapç∂π∂n∂ ütüyü kulland∂π∂n∂z sürece
saklay∂n∂z.
Kullanmadan önce, µebeke cereyan
geriliminin, cihaz∂n alt∂nda yaz∂l∂ olan voltaj
ile uygunluπunu kontrol ediniz. Ütünüzün
fiµini sadece alternatif ak∂m prizine tak∂n∂z.
Uyarı: Buharlı ütünüzün yüksek
performansından dolayı lütfen elektrik
saπlayıcınızın yeterli gücü verdiπinden
emin olunuz Direncin 0,32 Ohm’ dan fazla
olmadıπından emin olmak için lütfen
elektrik µirketi ile iletiµime geçiniz.
Cihaza su koymadan önce ütünüzün fiµini
prizden çekiniz ve buhar düπmesini düµük
ayarda (kapal∂) tutunuz. Fiµi prizden
çekmek istediπinizde kablodan tutup
çekmeyiniz. Fiµi tutarak çekiniz.
Ütü kablosu s∂cak cisimler ya da ütü
taban∂yla temas etmemelidir.
Ütünüzü sabit bir zemin üzerinde
kullanınız.
Ütüleme sırasında verdiπiniz aralarda,
ütünüzü her zaman arka yüzeyi üzerinde
dik duracak µekilde bırakınız ve ütüyü
bıraktıπınız yüzeyin sabit bir zemin
olduπundan emin olunuz.
Ütüyü asla su veya benzeri s∂v∂larla temas
ettirmeyiniz.
Ütüye ara verdiπinizde, cihaz∂n∂z∂ arka
dayanaπ∂na yaslanm∂µ olarak tutunuz.
Çok k∂sa bir süre için bile olsa odadan
ç∂kt∂π∂n∂zda ütüyü prizden çekiniz.
Ütüleme esnas∂nda buhar düπmesini (3)
kesinlikle çekmeyiniz.
Bu aygıt sorumlu bir kiµinin gözetiminde
olmaksızın çocukların ve fiziksel yada
ruhsal engelli kiµilerin kullanmasına uygun
de©ildir.
Cihaz∂ çocuklar∂n eriµebileceπi yerlerden
uzak tutunuz. Elektrikli ütüler, çal∂µt∂r∂lmala-
r∂ndan itibaren yüksek ∂s∂ yayd∂klar∂ndan,
yan∂klara yol açabilirler.
Yere düµmüµ, üzerinde belirgin hasar olan
veya su sızdıran ütüler kesinlikle kullanıl-
mamalıdır. Olası hasarlar için kordonu
düzenli aralıklarla kontrol ediniz.
Eπer cihazda (kordon da dahil olmak
üzere) herhangi bir bozukluk olursa,
ütünüzü kesinlikle kullanmayınız ve en
yakın Braun Yetkili Servisi’ne getiriniz.
Hatalı veya niteliksiz yapılan tamirler,
daha sonra kullanıcıya zarar verebilir.
Braun elektrikli cihazları güvenlik
standartlarına uygun olarak üretilmiµtir.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A Tanımlamalar
1
Su püskürtme aπz∂
2
Su tank∂na ait sürgülü kapak
3
Buhar düπmesi
3a Buhar düzenleyici
4
Su püskürtme düπmesi
5
Ekstra buhar düπmesi («power shot»)
6
Sıcaklık seçici
7
Pilot ∂µ∂π∂
8
Textile Protector Plus
(
Parlamay∂ önleyici ataçman
)
(
sadece 6595/6591 modelleri için)
B
Cihaz∂n∂z∂ Çal∂µt∂rmadan Önce
Bu ütü, musluk suyu kullan∂m∂na uygun
olarak tasarlanm∂µt∂r. Fakat eπer suyunuz
kireçliyse, musluk suyunu, marketlerden/
eczanelerden temin edebileceπiniz ar∂t∂lm∂µ
su ile yar∂ yar∂ya kar∂µt∂rarak kullanman∂z∂
tavsiye ederiz. Su tank∂n∂ «max» noktas∂na
kadar doldurunuz. Asla sadece ar∂t∂lm∂µ/saf
su kullanmay∂n∂z (akü suyu). Suyun içine
hiçbir katk∂ maddesi (kola gibi) ilave
etmeyiniz.
Ütüyü dikey pozisyonda tutunuz ve fiµini
prize tak∂n∂z. S∂cakl∂k seçicideki seçene-
klere göre gerekli ∂s∂ ayar∂n∂ yap∂n∂z.
Pilot ∂µ∂π∂n∂n (7) sönmesi, ütünün istenilen
s∂cakl∂πa ulaµm∂µ olduπunu gösterir
(yaklaµ∂k 1 dk sonra).
C Ütüleme
1
Buhar Aç∂k / Kapal∂
Buharl∂ ütüleme için s∂cakl∂k seçicisini (6)
k∂rm∂z∂ (buhar)
göster
ge
ye
getiriniz. Buhar
modunu baµlatmak için buhar düπmesine
(3) bas∂n∂z.
Buhar açık
Buhar kapalı
Düπme aç∂kken buhar miktar∂n∂ ayarlamak
için buhar düzenleyicisini (3a) kullan∂n∂z.
Normal kullan∂mda orta s∂cakl∂kta; keten,
kal∂n pamuklu ve benzeri kumaµlarda ise en
yüksek buhar derecesinde ütü yap∂lmas∂
önerilir.
Ütü öncesi haz∂rl∂k sistemi
Buhar ütü taban∂n∂n ön bölümünde yatay bir
µekilde oluµur. Oluµan buhar kumaµlar∂n ön
bir haz∂rl∂kla çok daha kolay ütülenmelerini
saπlar.
Dikkat ediniz- Oluµan buhar ütünün yan
yüzeylerinden ç∂kar.
2
Ekstra Buhar
Ekstra buhar∂ çal∂µt∂rmak için ekstra buhar
düπmesine (5) yaklaµ∂k olarak 5 saniye
süren aral∂klarla 3-4 defa bas∂n∂z.
Ekstra buhar, kuru ütüleme yap∂l∂rken
kullan∂labilir. Fakat, s∂cakl∂k seçici
«•••»
Türkçe
Образец