Braun SI-6561 TexStyle 5 520 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 45 из 70)

Языки: Русский
Страницы:70
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 45 из 70
45
ve «
max
» ayarlar∂ aras∂nda olmal∂d∂r.
As∂l∂ duran giysilere buhar verilmesi için
de ütü dikey pozisyondayken ekstra
buhar fonksiyonu kullan∂labilir.
3
Su Püskürtme
Su püskürtme düπmesine (4) bas∂n∂z.
4
Kuru Ütüleme
Daha düµük düzeyde çal∂µmas∂ için buhar
düπmesine basarak (3) buhar modunu
kapat∂n∂z.
Otomatik Kapanma
(sadece 6595 model için)
Otomatik kapanma mekanizmas∂ ütüleme
esnas∂nda hafif bir ç∂ng∂rak sesi ç∂kar∂r.
Bu durum normaldir ve ütüde bir sorun
olduπunu göstermez.
Otomatik kapanma mekanizmas∂ çal∂µt∂π∂
zaman pilot ∂µ∂π∂ (7) yanar.
Mekanizma:
Ütü yata
y
pozis
yonda, ütü altl∂
π∂ zeminle
temas halinde
yken 30 sani
ye
veya
– Dike
y
pozis
yonda 8/15 dakika
bekletildiπi
zaman, çal∂µmaya baµlar.
Otomatik olarak kapanm∂µ ütüyü tekrar
çal∂µt∂rmak için sadece hareket ettirmeniz
yeterdir. Pilot ∂µ∂π∂ (7) söndüπü zaman ütü
elektrikle çal∂µmaya baµlam∂µ demektir.
Otomatik kapanma özelliπi, ütünüzü prize
taktıktan yaklaµık 2 dakika sonra devreye
girecektir.
D
Textile Protector Plus
(sadece 6595/6591modelleri için)
Parlamay∂ önleyici ataçman∂ (Textile
Protector) (8) ilk defa kullanmadan önce
2 dakika kadar ataçmans∂z ütüleme yap∂n∂z.
Braun parlamay∂ önleyici ataçman, narin
kumaµlar∂ yüksek derecedeki ∂s∂n∂n
verebileceπi zararlardan korur ve en koyu
renkteki kumaµlar∂ bile üzerine nemli bir bez
koymadan ütüleyebilmenizi saπlar.
Ütülemeye baµlamadan önce, kumaµtaki
etkiyi görebilmek için, kumaµ∂n görünmeyen
küçük bir bölümünü ütülemenizi öneririz.
Ütünüzü parlamay∂ önleyici ataçman∂ ile
birlikte kulland∂π∂n∂z zaman, narin kumaµ-
lar∂, s∂cakl∂k seçiciyi «
•••
» veya «
max
»
iµaretlerine ayarlayarak ütüleyebilir ve
böylece ütünüzün tüm buhar fonksiyonlar∂n∂
kullanabilirsiniz.
Parlamayi önleyici ataçmani ütünüze takiniz
ve ütülemeye baslamadan önce
1
1
/
2
dakika kadar bekleyiniz. Ütünüzü kullanma-
d∂π∂n∂z zaman, mutlaka, parlamay∂ önleyici
ataçman∂ ütünüzden ç∂kar∂n∂z.
E
Ütülemeden Sonrası
Her ütülemeden sonra fiµi prizden çekiniz ve
buhar modunu kapatmak için buhar açma/
kapama düπmesine (3) bas∂n∂z.
Ütünüzün ömrünü uzatmak için su tank∂n∂
boµalt∂n∂z.
Soπumuµ olan ütünüzü kuru bir yerde ve her
zaman arka dayanaπ∂na yaslanm∂µ olarak
saklay∂n∂z.
F
Bakım ve Temizlik
Ütü taban∂n∂ temizlemek için çelik yün
kullan∂n∂z. Daha sonra temiz bir bezle
ovunuz. Asla bulaµ∂k süngeri, sirke veya
diπer kimyasal maddeleri kullanmay∂n∂z.
Ütü sap∂n∂n, su püskürtme ve ekstra
buhar düπmelerindeki yumuµak materyali
temizlemek için sabunlu su kullan∂n∂z.
G Kireçlenmeyi Önleyici Valf∂n
Temizlenmesi
Ütünüzün kireçlenme önleyici valf∂ buhar
düπmesinin (3) alt ucunda bulunur. Düzenli
olarak kireçten ar∂nd∂r∂lmas∂ gereklidir
(örn: Buhar miktar∂ yetersiz olduπu zaman).
∑µlem µu µekildedir:
1) Ütünüzü fiµten çekiniz ve su tank∂n∂
boµalt∂n∂z.
2) Buhar düπmesine bas∂p kald∂r∂n∂z.
3) Dikkatli bir µekilde ç∂kart∂n∂z (Su tank∂nda
kalan sular ütünüzün taban∂ndan akabilir).
4) Kireçlenme önleyici valfa dokunmay∂n∂z.
5) Kireç yumuµay∂ncaya kadar sirke (sirke
esans∂ deπil) veya limon suyu içinde
tutunuz.
6) Metal olmayan bir f∂rçayla bütün delikler
aç∂lana kadar temizleyiniz.
7) Suyla durulay∂n∂z.
8) Buhar düπmesini tekrar yerine yerleµtiriniz.
9) Buhar açma/kapama fonksiyonunun çal∂µ∂p
çal∂µmad∂π∂n∂ kontrol etmek için düπmeye
bas∂n∂z.
Not:
Ütü buhar düπmesi olmadan
kullan∂lmamal∂d∂r.
H
Kendini Temizleme / Kireçten
Ar∂nd∂rma Sistemi
Buhar deliklerinden kal∂nt∂lar ç∂kt∂π∂ zaman
ya da buhar devinimi kireçlenme önleyici
valf∂n temizlenmesinden sonra bile yetersiz
kald∂π∂nda, buhar bölmesini temizlemek
için:
1) Buhar düzenleyiciyi en düµük konuma
getiriniz.
2)–3) Su tank∂n∂ «max» iµaretli yere kadar
doldurunuz ve s∂cakl∂k seçiciyi «•••»
iµaretine getiriniz. Ütünüzün fiµini prize
tak∂n∂z.
4)–5) Pilot ∂µ∂π∂ sönene kadar bekleyiniz.
Ütüyü fiµten çekiniz.
6)–7) Ütüyü lavabonun alt∂na tutunuz. Daha
sonra buhar düπmesine bas∂p kald∂r∂n∂z,
Образец