Braun SI-6561 TexStyle 5 520 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 46 из 70)

Языки: Русский
Страницы:70
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 46 из 70
46
düπmeyi dikkatlice çekip çeviriniz ve ayn∂
pozisyonda kalmas∂n∂ saπlay∂n∂z.
Dikkat:
Buhar düπmesi çekildiπi zaman, ütü
taban∂ndan s∂cak su ve buhar ç∂kacakt∂r.
8) Buhar düπmesini tekrar eski yerine
yerleµtirmek için geri itiniz.
9)–10) Su tank∂n∂ doldurunuz, fiµi prize tak∂n∂z
ve s∂cakl∂k seçiciyi «•••» iµaretine getiriniz.
11)–13) Pilot ∂µ∂π∂ söndüπü zaman ütüyü
temizlemek için, ekstra buhar düπmesine
4 defa bas∂n∂z. Ütünüzü fiµten ç∂kar∂n∂z ve
taban∂n∂n soπumas∂n∂ bekleyiniz ve «G»
bölümünde anlat∂ld∂π∂ gibi temizleyiniz.
Not:
Ütünüz buhar düπmesi olmadan
kesinlikle kullan∂lmamal∂d∂r.
I
Ütünüzün Buhar Sisteminde
Ç∂kabilecek Sorunlar
Problem
Çözüm
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Buhar
Buhar düzenleyiciyi
deliklerinden
buhar miktar∂n∂
damlalar∂n
azaltmak için saatin
gelmesi
ters yönünde
çeviriniz ya da buhar
düπmesine bas∂p
tamamen kapat∂n∂z.
Ekstra buhar düπmesine
daha geniµ aral∂klarla
bas∂n∂z. Daha yüksek bir
s∂cakl∂k seçiniz.
Hiç buhar
Buhar düπmesine
gelmemesi
kald∂rmak için
bas∂n∂z.
Az ya da
Kireç önleyici valf∂n
neredeyse hiç
temizlenmesi
«G»
.
buhar gelmemesi
Buhar
Buhar bölümünün
deliklerinden
temizlenmesi
«H»
.
kalsiyum
partiküllerinin
gelmesi
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Önceden bildirim yap∂lmadan deπiµtirilebilir.
Bakanl∂kça tespit ve ilan edilen kullan∂m
ömrü 7 y∂ld∂r.
Üretici firma ve CE iµareti uygunluk
de©erlendirme kuruluµu:
Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg / Germany
(49) 6173 30 0
Fax (49) 6173 30 28 75
P&G Sat. ve Daπ. Ltd. Ωti.
Serin Sok. No: 9 34752 ∑çerenköy/∑stanbul
taraf∂ndan ithal edilmiµtir.
P&G Tüketici Hizmetleri
0 212 473 75 85,
trconsumers@custhelp.com
Τα πρ±ι²ντα µας κατασκευ³´±νται ¶τσι
·στε να πληρ±¸ν τα υψηλ²τερα πρ²τυπα
π±ι²τητας, λειτ±υργικ²τητας και σ¹εδια-
σµ±¸. Eλπº´±υµε ²τι θα ευ¹αριστηθεºτε τ±
καιν±¸ρι± σας ατµ±σºδερ±
Braun FreeStyle.
Π
ρ±σ±
¹»:
Α¼αιρ¶στε την ετικ¶τα
π±υ πιθαν²ν να υπ³ρ¹ει στην πλ³κα
σιδερ·µατ±ς πριν απ² την πρ·τη ¹ρ»ση
¹ρησιµ±π±ι·ντας µια µη µεταλλικ»
½±¸ρτσα.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Σηµαντικα µετρα ασ±αλειας
Πριν ¹ρησιµ±π±ι»σετε τ± σºδερ±
δια½³στε σ¹±λαστικ³ ²λες τις ±δηγºες
¹ρ»σης. Φυλ³¾τε τις ±δηγºες ¹ρ»σης
κατ³ τη δι³ρκεια ²λης της ´ω»ς τ±υ
σºδερ±υ.
Σιγ±υρευθεºτε ²τι η τ³ση τ±υ ηλεκτρι-
κ±¸ σας ρε¸µατ±ς εºναι ºδια µε την τ³ση
π±υ αναγρ³¼εται στ± σºδερ±. Συνδ¶στε
τ± σºδερ± µ²ν± µε εναλλασσ²µεν±
ρε¸µα.
¶ÚÔÛÔ¯‹: ∂Í·ÈÙ›·˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ·fi‰Ô-
Û˘ ÙÔ˘ ·ÙÌÔÛ›‰ÂÚÔ˘, ·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡
Ú‡̷ÙÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÈÛ¯‡.
¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙËÓ
ÙÔÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ·ÚÔ¯‹˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡
Ú‡̷ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë
ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓË Û‡ÓıÂÙË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË
ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È
˘„ËÏfiÙÂÚË ·fi 0,32 Ohm.
Να ½γ³´ετε π³ντα τ± σºδερ± απ² την
πρº´α πριν τ± γεµºσετε µε νερ² και να
σιγ±υρευθεºτε ²τι τ± κ±υµπº τ±υ ατµ±¸
εºναι π³ντα στη ¹αµηλ» θ¶ση
(διακ±π»
παρ±¹»ς ατµ±¸)
. Μην τρα½³τε π±τ¶ τ±
καλ·δι± για να ½γ³λετε τη συσκευ» απ²
την πρº´α. Τ± καλ·δι± δεν πρ¶πει π±τ¶
να ¶ρθει σε επα¼» µε ´εστ³ αντικεºµενα
» µε την πλ³κα σιδερ·µατ±ς.
Μη ½υθº´ετε π±τ¶ τ± σºδερ± σε νερ² »
³λλ± υγρ².
∆Ô Û›‰ÂÚÔ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È
Ó· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.
ŸÙ·Ó οÓÂÙ ·‡ÛË ÛÙÔ Ûȉ¤ÚˆÌ·, Ó·
ÙÔÔıÂÙ›Ù ÙÔ Û›‰ÂÚÔ fiÚıÈÔ ÛÙË ‚¿ÛË
ÙÔ˘ Î·È ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ‚¿ÛË Â›Ó·È
ÙÔÔıÂÙË̤ÓË Û ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ¡·
ÙÔ ‚Á¿˙ÂÙÂ ·fi ÙË Ú›˙· fiÙ·Ó ‚Á·›ÓÂÙÂ
·fi ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÌÈÎÚfi
¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·.
Μην τρα½³τε π±τ¶ πρ±ς τα ¶¾ω τ±
κ±υµπº τ±υ ατµ±¸ (3) κατ³ τη δι³ρκεια
τ±υ σιδερ·µατ±ς.
∞˘Ù‹ Ë Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ·
¯Ú‹ÛË ·fi ·È‰È¿ ‹ ¿ÙÔÌ· Ì ÌÂȈ̤Ó˜
ۈ̷ÙÈΤ˜ ‹ ‰È·ÓÔËÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜,
ÂÎÙfi˜ Î·È ·Ó ÂÈÙËÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ¿ÙÔÌ·
˘‡ı˘Ó· ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜.
Φυλ³σετε τ± σºδερ± µακρι³ απ² τα
παιδι³. Τα ηλεκτρικ³ σºδερα
συνδυ³´±υν
υψηλ¶ς θερµ±κρασºες και ´εστ² ατµ²
π±υ µπ±ρ±¸ν να ±δηγ»σ±υν σε εγκα¸-
µατα.
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ Û›‰ÂÚÔ ·Ó ¤¯ÂÈ
¤ÛÂÈ, Â¿Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛËÌ¿‰È· ˙ËÌÈ¿˜ ‹
Eλληνικ²
Образец