Braun SI-6561 TexStyle 5 520 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 47 из 70)

Языки: Русский
Страницы:70
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 47 из 70
47
‰È·ÚÚÔ‹. ¡· ÂϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ Î·ÏÒ-
‰ÈÔ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ÊıÔÚ¿.
∂¿Ó Ë Û˘Û΢‹ (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘
ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘) ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ
ÂÏ¿Ùو̷, ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÙ ӷ ÙË ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈ›ÙÂ Î·È ·¢ı˘Óı›Ù Û ¤Ó· ∫¤ÓÙÚÔ
∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ Ù˘ Braun ÁÈ· ÂÈÛ΢‹.
§¿ıÔ˜ ηٿ ÙËÓ ÂÈÛ΢‹ ‹ ÂÈÛ΢‹
·fi ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù· ηٿÏÏËÏ·
ÚÔÛfiÓÙ·, ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ·Ù˘-
¯‹Ì·Ù· ÛÙÔ ¯Ú‹ÛÙË. OÈ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜
Û˘Û΢¤˜ Ù˘ Braun ÏËÚÔ‡Ó Ù·
ÈÛ¯‡ÔÓÙ· ÚfiÙ˘· ·ÛÊ·Ï›·˜.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Α Περιγρα±³
1
Ψεκαστ»ρας ατµ±¸
2
¿π» δ±¹εº±υ νερ±¸
3
Κ±υµπº λειτ±υργºας ατµ±¸
3α Ρυθµιστ»ς ατµ±¸
4
Κ±υµπº ψεκασµ±¸
5
Κ±υµπº ενºσ¹υσης ψεκασµ±¸
6
Επιλ±γ¶ας θερµ±κρασºας
7
Φωτειν» ¶νδει¾η θερµ±κρασºας
8
Textile Protector Plus
(
µ²ν± για 6595/6591)
Β
Πριν την ´ναρ¶η
Αυτ² τ± σºδερ± λειτ±υργεº µε νε
ρ²
τ
ης ½ρ¸σ
ης. Αν ¶¹ετε ε¾αιρετικ³ σκληρ²
νερ² πρ±τεºν±υµε να ¹ρησιµ±π±ιεºτε
50% νερ² της ½ρ¸σης και 50% απεστα-
γµ¶ν± νερ². Γεµºστε τ± δ±¹εº± νερ±¸
µ¶¹ρι την ¶νδει¾η «
max
À.
Μην ¹ρησιµ±π±ιεºτε π±τ¶ απ±κλειστικ³
απεσταγµ¶ν± νερ². Μην πρ±σθ¶τετε
τºπ±τα στ± νερ² (λ.¹. κ²λλα).
Τ±π±θετεºστε τ± σºδερ± σε ²ρθια θ¶ση
και συνδ¶στε τ± µε τ± ηλεκτρικ² δºκτυ±.
Επιλ¶¾τε τη θερµ±κρασºα σ¸µ¼ωνα µε
τ±ν ±δηγ² σιδερ·µατ±ς π±υ αναγρ³¼ε-
ται π³νω στ± σºδερ± » στα ρ±¸¹α σας.
Η ¼ωτειν» ¶νδει¾η θερµ±κρασºας (7)
σ½»νει ²ταν επιτευ¹θεº η επιθυµητ»
θερµ±κρασºα (µετ³ περºπ±υ απ²
1 λεπτ²).
C
Σιδ´ρωµα
1
Λειτ·υργ¸α ατµ·¹
Για σιδ¶ρωµα µε ατµ² ± επιλ±γ¶ας της
θερµ±κρασºας (6) πρ¶πει να τεθεº εντ²ς
τ
ης κ²κκιν
ης περι±
¹»ς.
Πατεºστε τ±
κ±υµπº ατµ±¸ (3) για να ¾εκιν»σει ±
τρ²π±ς λειτ±υργºας σιδερ·µατ±ς µε
ατµ².
Με ατµ²
Áωρºς ατµ²
Με τ± κ±υµπº τ±υ ατµ±¸ στην ²ρθια
θ¶ση, γυ
ρºστε
τ± ρυθµιστ» τ±υ ατµ±¸
(3α) για να ρυθµºσετε την π±σ²τητα
τ±υ ατµ±¸.
Συνιστ±¸µε την εττιλ±γ» µ¶τριας
π±σ²τητας ατµ±¸ για ²λα τα καν±νικ³
υ¼³σµατα. Μ²ν± ²ταν σιδερ·νετε λιν³
¹±ντρ³ ½αµ½ακερ³ » παρ²µ±ια υ¼³σ-
µατα συνιστ³ται η επιλ±γ» της µ¶γιστης
π±σ²τητας ατµ±¸.
Π
ρ±-¸
γρανσ
η
Ατµ²ς δηµι±υργεºται επºσης ±ρι´²ντια
στ± µπρ±στιν² µ¶ρ±ς της πλ³κας. Αυτ²
πρ±-υγραºνει τα υ¼³σµατα και καθιστ³
τ± σιδ¶ρωµα ευκ±λ²τερ±.
Πρ±σ±¹»: ¿ ατµ²ς ½γαºνει πλ³για.
2
Εν¸σºυση ψεκασµ·¹
Πριν τη ¹ρ»ση, πι¶στε τ± κ±υµπº
ενºσ¹υσης ψεκασµ±¸ (5) 3 ¶ως 4 ¼±ρ¶ς
για να τ± ενεργ±π±ι»σετε. Πατεºστε
τ± κ±υµπº σε διαστ»µατα ²¹ι µικρ²τερα
των 5 δευτερ±λ¶πτων.
Η λειτ±υργεºα ενºσ¹υσης ψεκασµ±¸
µπ±ρεº να ενεργ±π±ιηθεº κατ³ τη δι³ρ-
κεια στεγν±¸ σιδερ·µατ±ς. Ωστ²σ±,
± επιλ±γ¶ας θερµ±κρασºας πρ¶πει να
τ±π±θετηθεº εντ²ς τ±υ διαστ»µατ±ς
«•••»
και «
max
À.
Η λειτ±υργºα ενºσ¹υσης ψεκασµ±¸
µπ±ρεº επºσης να ¹ρησιµ±π±ιηθεº σε
κ³θετη θ¶ση για ¸γρανση κρεµασµ¶νων
ρ±¸¹ων.
3
Λειτ·υργ¸α ψεκασµ·¹
Πατεºστε τ± κ±υµπº ψεκασµ±¸ (4).
4
Στεγν» σιδ´ρωµα
Α¼αιρεºτε τη λειτ±υργºα ατµ±¸, πατ·ν-
τας τ± κ±υµπº ατµ±¸ (3) ¶τσι ·στε να
ε¼αρµ²σει στη ¹αµηλ» θ¶ση.
Αυτ»µατη διακ·π³ λειτ·υργ¸ας
(µ»ν· για 6595)
O Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÚÔηÏ› ¤Ó·Ó ÂÏ·ÊÚfi
ÍËÚfi ‹¯Ô ηٿ ÙÔ Ûȉ¤ÚˆÌ·. ∞˘Ùfi ›ӷÈ
Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi Î·È ‰ÂÓ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ
Â’ Ô˘‰ÂÓ› ÛÚ¿ÏÌ· Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
∏ ʈÙÂÈÓ‹ ¤Ó‰ÂÈÍË
θερµ±κρασºας
·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ fiÙ·Ó ÂÓÂÚÁÔÔÈ›ÙaÈ Ë
·˘ÙfiÌ·ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó ÙÔ Û›‰ÂÚÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
ÛÂ ı¤ÔË:
– ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·
, ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ ÛÙËÓ Ͽη
ÛȉÂÚÒÌ·ÙÔ˜, ÁÈ· ÂÚ›Ô˘
30 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·, ‹
– οıÂÙ·
, ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ ÛÙËÓ fiÚıÈ· ‚¿ÛË
ÙÔ˘, ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 8/15 ÏÂÙ¿
.
°È· Ó· Í·Ó·ı¤ÛÂÙ ÙÔ Û›‰ÂÚÔ Û ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›·, ·ÏÒ˜ ÎÈÓ‹ÛÙÂ ÙÔ.
ŸÙ·Ó ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Ë
ʈÙÂÈÓ‹ ¤Ó‰ÂÈÍË
θερµ±κρασºας
, ÙÔ
Û›‰ÂÚÔ ¤¯ÂÈ ÙÂı› Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
∆Ô ·˘ÙfiÌ·ÙÔ Û‚‹ÛÈÌÔ ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı›
ÂÚ›Ô˘ 2 ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ Û‡Ó‰ÂÛË
ÙÔ˘ Û›‰ÂÚÔ˘ ÛÙËÓ Ú›˙·.
D
Textile Protector Plus
(µ»ν· για 6595/6591)
Πρºν απ² την τ±π±θ¶τηση (
Textile
Protector
) (8) τ±υ ειδικ±¸ συστ»µατ±ς
ασ¼αλεºας των ευαºσθητων υ¼ασµ³των,
Образец