Braun SI-6561 TexStyle 5 520 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 48 из 70)

Языки: Русский
Страницы:70
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 48 из 70
48
σιδερ·στε για περºπ±υ 2 λεπτ³ ¹ωρºς
αυτ².
Η Λειτ±υργºα Πρ±στασºας Υ¼ασµ³των
της
Braun
πρ±στατε¸ει τα ευαºσθητα
υ¼³σµατα απ² την υπερ½±λικ»
θερµ²τητα και επιτρ¶πει τ± σιδ¶ρωµα
²λων σ¹εδ²ν των σκ±υρ²¹ρωµων
υ¼ασµ³των, ¹ωρºς τη ¹ρ»ση ενδι³µεσ±υ
πανι±¸. Για να ελ¶γ¾ετε π·ς αντιδρ±¸ν
τα υ¼³σµατ³ σας στη θερµ²τητα
πρ±τ±¸ αρ¹ºσετε τ± σιδ¶ρωµα, σας
συνιστ±¸µε να σιδερ·σετε πρ·τα ¶να
µικρ² µ¶ρ±ς τ±υς, απ² την αν³π±δη
²ψη.
Με τη Λειτ±υργºα Πρ±στασºας, µπ±ρεºτε
να σιδερ·σετε ευαºσθητα υ¼³σµατα
θ¶τ±ντας τη θερµ±κρασºα στ±
«•••»
»
στ±
«
max
»
, ¶τσº ωστε να µπ±ρ¶σετε να
¹ρησιµ±π±ι»σετε ²λες τις λειτ±υργºες
ατµ±¸ π±υ πρ±σ¼¶ρει τ± σºδερ² τ±
σºδερ² σας.
Α¼±¸ πρ±σαρτ»σετε τ± ε¾³ρτηµα
Πρ±στασºας Υ¼³σµατ±ς, περ鵶νετε
για περºπ±υ
1
1
/
2
λεπτ³ πριν αρ¹ºσετε να
σιδερ·νετε. Α¼αιρεºτε π³ντα τ± ε¾³ρ-
τηµα Πρ±στασºας Υ¼³σµατ±ς πριν απ±-
θηκε¸σετε τ± σºδερ² σας.
E
Μετ² τ· σιδ´ρωµα
Βγ³λτε τ± σºδερ± απ² την πρº´α και
πατεºστε τ± κ±υµπº λειτ±υργºας ατµ±¸
(3) ¶τσι ·στε να ε¼αρµ²σει στη ¹αµηλ»
θ¶ση εκτ²ς λειτ±υργºας
(διακ±π»
παρ±¹»ς ατµ±¸)
.
Για να παρατεºνετε τη δι³ρκεια ´ω»ς
τ±υ σºδερ±υ αδει³στε τ± δ±¹εº± νερ±¸.
Φυλ³¾τε τ± σºδερ± α¼±¸ κρυ·σει σε
στεγν² µ¶ρ±ς π³ντ±τε π³νω στην ²ρθια
½³ση τ±υ.
F
Συντ³ρηση και καθαρισµ»ς
Για να καθαρºσετε την πλ³κα ¹ρησιµ±-
π±ιεºστε λεπτ² σ¸ρµα
.
Μετ³ σκ±υπºστε την πλ³κα µε µαλακ²
πανº. Π±τ¶ µην ¹ρησιµ±π±ιεºτε σκληρ²
σ¼±υγγ³ρι, ¾ºδι » ³λλα ¹ηµικ³ πρ±ϊ²ντα
καθαρισµ±¸.
Για να καθαρºσετε τα
πλαστικ³ τµ»µατα της λα½»ς και τα
πλ»κτρα εκτ²¾ευσης νερ±¸ και ¶¾τρα
ατµ±¸ ¹ρησιµ±π±ιεºστε αραι² δι³λυµµα
απ±ρρυπαντικ±¸ σε νερ².
G ∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ß·Ïß›‰·˜
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi Ù· ¿Ï·Ù·
∏ ß·Ïß›‰· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi Ù· ¿Ï·Ù·
ßÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Î¿Ùˆ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÙÌÔ‡ (3). £· Ú¤ÂÈ Ó·
ηı·Ú›˙ÂÙ·È Ù·ÎÙÈο (Ï.¯. fiÙ·Ó Ë
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÙÌÔ‡ Â›Ó·È ·ÓÂ·Ú΋˜).
∫¿ÓÙ ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ:
1) µÁ¿ÏÙ ÙÔ Û›‰ÂÚÔ ·fi ÙËÓ Ú›˙· ηÈ
·‰ÂÈ¿ÛÙ ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô ÓÂÚÔ‡.
2) ¶È¤ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÙÌÔ‡
̤¯ÚÈ Ó· ÛËΈı›.
3) µÁ¿ÏÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË Ì ÚÔÛÔ¯‹
(À¿Ú¯ÂÈ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ÌÈÎÚ‹˜ ‰È·ÚÔ‹˜
ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙËÓ Ͽη).
4) ªËÓ ·ÎÔ˘Ì¿Ù ÙË ß·Ïß›‰· ÚÔÛÙ·Û›·˜
·fi Ù· ¿Ï·Ù·.
5) µ˘ı›ÛÙ ÙË Ì¤Û· Û ͛‰È (fi¯È ·fiÛÙ·ÁÌ·
ÍȉÈÔ‡) ‹ ¯˘Ìfi ÏÂÌÔÓÈÔ‡ ̤¯ÚÈ Ó·
Ì·Ï·ÎÒÛÔ˘Ó Ù· ¿Ï·Ù·.
6) ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ̛· ÌË ÌÂÙ·ÏÈ΋ ßÔ‡ÚÙÛ·
ÁÈ· Ó· ηı·Ú›ÛÂÙ ÂÓÙÂÏÒ˜ fiϘ ÙȘ
ÙÚ‡˜.
7) •ÂχÓÂÙ οو ·fi ÙÚ¯ԇÌÂÓÔ ÓÂÚfi.
8) ∆ÔÔıÂÙ›ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
·ÙÌÔ‡ Î·È ¿ÏÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
9) ¶È¤ÛÙ ÙÔÓ ÁÈ· Ó· ÂϤÁÍÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
Ù˘ ÂÎÙfiÍ¢Û˘ ·ÙÌÔ‡.
™ËÌ.
∆Ô Û›‰ÂÚÔ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ ÔÙ¤ Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ¯ˆÚ›˜ ÙÔ
‰È·ÎfiÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÙÌÔ‡.
H
™‡ÛÙËÌ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ·fi
Ù· ¿Ï·Ù·
ŸÙ·Ó ÔÛfiÙËÙ· ·Ï¿ÙˆÓ ßÁ·›ÓÂÈ ·fi ÙȘ
ÂÍfi‰Ô˘˜ ·ÙÌÔ‡ ‹ fiÙ·Ó Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
·ÙÌÔ‡ Â›Ó·È ·ÓÂ·Ú΋˜, ·ÎfiÌ· Î·È ÌÂÙ¿
ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi Ù˘ ß·Ïß›‰·˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜
·fi Ù· ¿Ï·Ù· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηı·Ú›ÛÂÙÂ
ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô ·ÙÌÔ‡ Ì ÙÔÓ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÙÚfiÔ:
1) ™ÈÁÔ˘Ú¢Ù›Ù fiÙÈ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
·ÙÌÔ‡ ßÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ı¤ÛË.
2)–3) °ÂÌ›ÛÙ ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô ÓÂÚÔ‡, ß¿ÏÙÂ
ÙÔ Û›‰ÂÚÔ ÛÙËÓ Ú›˙· Î·È ÂÈϤÍÙ ÙËÓ
˘„ËÏfiÙÂÚË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
«•••».
4)–5) ¶ÂÚÈ̤ÓÂÙ ̤¯ÚÈ Ó· Ûß‹ÛÂÈ Ë õˆÙÂÈÓ‹
¤Ó‰ÂÈÍË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ηÈ
ßÁ¿ÏÙ ÙÔ
Û›‰ÂÚÔ ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
6)–7) ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ Û›‰ÂÚÔ ¿Óˆ ·fi
ÓÂÚÔ¯‡ÙË Î·È ÌÂÙ¿ ÚÔÛÂÎÙÈο ȤÛÙÂ
ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÙÌÔ‡ ̤¯ÚÈ
Ó· ÛËΈı›, ÌÂÙ¿ Á˘Ú›ÛÙ ÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ Ó·
ÎÏÂȉÒÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹.
¶ÚÔÛÔ¯‹:
ŸÙ·Ó ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
·ÙÌÔ‡ ¤¯ÂÈ ÙÚ·ß˯ı› ÚÔ˜ Ù·
¤Íˆ, η˘Ùfi
ÓÂÚfi Î·È ·ÙÌfi˜ ı· ßÁÂÈ ·fi ÙËÓ Ͽη.
8) ™ÚÒÍÙÂ ›Ûˆ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
·ÙÌÔ‡ ̤¯ÚÈ Ó· ßÚÂı› ÛÙË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË
ı¤ÛË.
9)–10) °ÂÌ›ÛÙ ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô ÓÂÚÔ‡, ß¿ÏÙÂ
ÙÔ Û›‰ÂÚÔ ÛÙËÓ Ú›˙· Î·È ÂÈϤÍÙ ÙËÓ
˘„ËÏfiÙÂÚË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
«•••»
.
Образец