Braun SI-6561 TexStyle 5 520 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 49 из 70)

Языки: Русский
Страницы:70
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 49 из 70
49
11)–13) ŸÙ·Ó Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· Ûß‹ÛÂÈ,
ȤÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÂÓ›Û¯˘Û˘ „ÂηÛÌÔ‡
4 õÔÚ¤˜ ÁÈ· Ó· ÍÂχÓÂÙ ÙÔ Û›‰ÂÚÔ.
µÁ¿ÏÙ ÙÔ Û›‰ÂÚÔ ·fi ÙËÓ Ú›˙·, ÂÚÈ-
̤ÓÂÙ ̤¯ÚÈ Ó· ÎÚ˘ÒÛÂÈ Ë Ͽη
Î·È Î·ı·Ú›ÛÙ ÙÔ fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿õÂÙ·È
ÈÔ ¿Óˆ ÛÙËÓ
·Ú¿ÁÚ·õÔ
«G»
.
™ËÌ.
∆Ô Û›‰ÂÚÔ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ ÔÙ¤
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ¯ˆÚ›˜ ÙÔ
‰È·ÎfiÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÙÌÔ‡.
I
¼δηγ»ς επ¸λυσης πρ·½ληµ²των
Πρ»½ληµα
Αντιµετ¾πιση
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Απ² τις ±π¶ς
Στρºψτε τ± ρυθµιστ»
ατµ±¸ τρ¶¹±υν ατµ±¸ αντºθετα απ²
σταγ²νες
τη ¼±ρ³ των δεικτ·ν
τ±υ ρ±λ±γι±¸ για να
ελαττ·σετε τ±ν ατµ²
» κλεºστε τ±ν.
Âταν πι¶´ετε τ± κ±υµπº
ενºσ¹υσης ψεκασµ±¸ να
α¼»νετε µεγαλ¸τερα
¹ρ±νικ³ διαστ»µατα.
∆ιαλ¶¾τε υψηλ²τερη
θερµ±κρασºα.
∆εν υπ³ρ¹ει
Πι¶στε τ± κ±υµπº
καθ²λ±υ ατµ²ς
λειτ±υργºας ατµ±¸
¶τσι ·στε να αναση-
κωθεº.
∆ηµι±υργεºται
Καθαρºστε τη ½αλ½ºδα
λιγ²τερ±ς »
πρ±στασºας απ² τα
καθ²λ±υ ατµ²ς
³λατα (Παρ³γρα¼±ς
«G»
).
Απ² τις ±π¶ς
Καθαρºστε τ± θ³λαµ±
τ±υ ατµ±¸
τ±υ ατµ±¸ απ² τα
½γαºν±υν
³λατα (Παρ³γρα¼±ς
³λατα
«H»
).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
’¸ÍÂÈÙ·È Û ·Îη„›Ú ˜˘ÒflÚ
ÒÔÂȉÔÔflÁÛÁ.
Τ± πρ±ϊ²ν αυτ² ¶¹ει
κατασκευαστεº σ¸µ¼ωνα µε τις
Ευρωπαϊκ¶ς Oδηγºες
EMC
2004/
108/ΕOΚ και Áαµηλ·ν Ηλεκτρικ·ν
Τ³σεων 2006/95/ΕOΚ.
¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÌËÓ ÂÙ¿ÍÂÙ ÙË
Û˘Û΢‹ ÛÙ· ÔÈÎȷο ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·
fiÙ·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯Ú‹ÛÈÌ˘
˙ˆ‹˜ Ù˘. ∏ ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ ÌÔÚ› Ó·
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û ¤Ó· ·fi Ù·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ Braun
‹ ÛÙ· ηٿÏÏËÏ· ÛËÌ›· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ô˘
·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜.
àÁ‰ÂÎËfl ÙËÏ˚
Braun
Óڂ˜‡˛Ú Ò‡Ï˚Ï
‚˚ÒÓÍËÏ Ú·ӂ‡ÌËflÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡, ÙÛÌ͈ËÓ-
̇θÌÓÒÚË Ë ‰ËÁ‡È̇.
å˚ ̇‰ÂÂÏÒfl, ˜ÚÓ Ç˚ ÓÒÚ‡ÌÂÚÂÒ¸ ‰Ó‚ÓθÌ˚
LJ¯ËÏ ÌÓ‚˚Ï ÛÚ˛„ÓÏ
Braun FreeStyle
.
ÇÌËχÌËÂ
: 쉇ÎËÚ ̇ÍÎÂÈÍÛ Ì‡ ÔÓ‰Ó¯‚Â
ÛÚ˛„‡, ÂÒÎË ËÏÂÂÚÒfl, ÔÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ
˝ÍÒÔÎÛ‡ÚËÓ‚‡ÌËfl.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
åÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË
èÂʉÂ, ˜ÂÏ ÔËÒÚÛÔËÚ¸ Í ‡·ÓÚÂ
Ò ÛÚ˛„ÓÏ, ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÓÁ̇ÍÓϸÚÂÒ¸
Ò ËÌÒÚÛ͈ËÂÈ. ëÓı‡ÌflÈÚ ˝ÚÛ ËÌÒÚÛÍ-
ˆË˛ ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ Ç˚ ÔÓθÁÛÂÚÂÒ¸
ÛÚ˛„ÓÏ.
ì‰ÓÒÚÓ‚Â¸ÚÂÒ¸, ˜ÚÓ Ì‡ÔflÊÂÌË ‚ ÒÂÚË
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡ÔflÊÂÌ˲, Û͇Á‡ÌÌÓÏÛ
̇ ÛÚ˛„Â. èÓ‰Íβ˜‡ÈÚ ÛÚ˛„ ÚÓθÍÓ
Í ÒÂÚË ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇.
éÒÚÓÓÊÌÓ: èÓÒÍÓθÍÛ ‰‡ÌÌ˚È ÛÚ˛„
ӷ·‰‡ÂÚ ‚˚ÒÓÍÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛, ۷‰Ë-
ÚÂÒ¸, ˜ÚÓ Ó̇ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ó·ÂÒÔ˜Â̇
LJ¯ÂÈ ˝ÌÂ„ÂÚ˘ÂÒÍÓÈ ÒÂÚ¸˛. ìÚÓ˜-
ÌËÚÂ Û ÏÂÒÚÌÓÈ ÍÓÏÏÛ̇θÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚,
˜ÚÓ ‚ÌÛÚÂÌÌ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌË LJ¯ÂÈ
˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓÈ ÒÂÚË Ì Ô‚˚¯‡ÂÚ 0,32
éÏ.
èÂʉÂ, ˜ÂÏ Á‡ÔÓÎÌflÚ¸ ÛÚ˛„ ‚Ó‰ÓÈ,
ÓÚÍβ˜ËÚÂ Â„Ó ÓÚ ÒÂÚË Ë Û·Â‰ËÚÂÒ¸,
˜ÚÓ ÍÌÓÔ͇ ÙÛÌ͈ËË «Ô‡» (3) ̇ʇڇ
(«·ÂÁ Ô‡‡»). Ç˚ÌËχÈÚ ‚ËÎÍÛ ËÁ
ÓÁÂÚÍË, ‰Âʇ Û͇ÏË ‚ËÎÍÛ, ‡ ÌÂ
ÒÂÚ‚ÓÈ ¯ÌÛ. ç ‰ÓÔÛÒ͇ÈÚ ÒÓÔËÍÓÒ-
ÌÓ‚ÂÌËfl ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ¯ÌÛ‡ Ò „Ófl˜ËÏË
Ô‰ÏÂÚ‡ÏË ËÎË Ò ÔÓ‰Ó¯‚ÓÈ ÛÚ˛„‡.
çËÍÓ„‰‡ Ì ÔÓ„ÛʇÈÚ ÛÚ˛„ ‚ ‚Ó‰Û ËÎË
‰Û„Ë ÊˉÍÓÒÚË.
ÇÓ ‚ÂÏfl ÔÂÂ˚‚Ó‚ ÏÂÊ‰Û „·ÊÂÌËÂÏ
‚Ò„‰‡ ÒÚ‡‚¸Ú ÛÚ˛„ ̇ ÔflÚÍÛ.
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÛÚ˛„ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ̇
ÛÒÚÓȘ˂ÓÈ ÔÓ‚ÂıÓÒÚË.
ÇÓ ‚ÂÏfl ÔÂÂ˚‚Ó‚ ÏÂÊ‰Û „·ÊÂÌËÂÏ
‚Ò„‰‡ ÒÚ‡‚¸Ú ÛÚ˛„ ̇ ÔflÚÍÛ.
éÚÍβ˜‡ÈÚ ÛÚ˛„ ÓÚ ÒÂÚË ÔË ‚˚ıÓ‰Â
ËÁ ÔÓÏ¢ÂÌËfl, „‰Â Ç˚ „·‰ËÚÂ, ‰‡ÊÂ
ÂÒÎË ‚˚ ÔÓÍˉ‡ÂÚ ÔÓÏ¢ÂÌË ̇ Ó˜Â̸
ÍÓÓÚÍÓÂ ‚ÂÏfl.
çËÍÓ„‰‡ Ì ÓÚÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍÛ «Ô‡»
(3) ‚Ó ‚ÂÏfl „·ÊÂÌËfl.
ùÚÓÚ ÔË·Ó Ì Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ‰Îfl
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‰ÂÚ¸ÏË ËÎË ‰Û„ËÏË
Îˈ‡ÏË ·ÂÁ ÔÓÏÓ˘Ë Ë ÔËÒÏÓÚ‡, ÂÒÎË
Ëı ÙËÁ˘ÂÒÍËÂ, ÒÂÌÒÓÌ˚ ËÎË ÛÏÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Ì ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ËÏ ·ÂÁÓ-
Ô‡ÒÌÓ Â„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸.
ÇÓ ‚ÂÏfl „·ÊÂÌËfl Ì ÔÓ‰ÔÛÒ͇ÈÚÂ
·ÎËÁÍÓ Í ÛÚ˛„Û ‰ÂÚÂÈ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ, ÍÓ„‰‡
Ç˚ ËÒÔÓθÁÛÂÚ ÙÛÌÍˆË˛ ‚˚·ÓÒ‡ Ô‡‡
ËÁ ÌÓÒË͇. èË ‡·ÓÚ ˝ÎÂÍÚÓÛÚ˛„Ë
ÒËθÌÓ Ì‡„‚‡˛ÚÒfl, ÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌË Í
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÛÚ˛„‡ ËÎË ÔÓÔ‡‰‡ÌË ԇ‡
̇ ÍÓÊÛ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ ÒËθÌ˚È ÓÊÓ„.
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÔÓÎÓÏÍË ÛÚ˛„‡, ÓÚÌÂÒËÚ „Ó
‰Îfl Ôӂ‰ÂÌËfl ÂÏÓÌÚ‡ ‚ CÂ‚ËÒ-
ñÂÌÚ Braun.çÂÍ‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌ˚È
±²³³´µ¶
Образец