Braun SI-6561 TexStyle 5 520 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 66 из 70)

Языки: Русский
Страницы:70
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 66 из 70
66
Dansk
Garanti
Braun yder 2 års garanti på dette produkt
gældende fra købsdatoen.
Inden for garanti-
perioden vil Braun for egen regning afhjælpe
fabrikations- og materialefejl efter vort skøn
gennem reparation eller ombytning af apparatet.
Denne garanti gælder i alle lande, hvor Braun er
repræsenteret.
Denne garanti dækker ikke skader opstået ved
fejlbetjening, normalt slid eller fejl som har ringe
effekt på værdien eller funktionsdygtigheden af
apparatet.
Garantien bortfalder ved reparationer
udført af andre end de af Braun anviste repara-
tører og hvor originale Braun reservedele ikke er
anvendt.
Ved service inden for garantiperioden afleveres
eller indsendes hele apparatet sammen med
købsbevis til et autoriseret Braun Service
Center.
Ring 7015 0013 for oplysning om nærmeste
Braun Service Center.
Norsk
Garanti
Vi gir 2 års garanti på produktet gjeldende fra
kjøpsdato.
I garantitiden vil vi gratis rette eventuelle
fabrikasjons- eller materialfeil, enten ved
reparasjon eller om vi finner det hensiktsmessig
å bytte hele produktet.
Denne garanti er gyldig i alle land der Braun eller
Brauns distributør selger produktet.
Denne garanti dekker ikke: skader på
grunn av feil bruk, normal slitasje eller skader
som har ubetydelig effekt på produktets verdi
og virkemåte. Garantien bortfaller dersom
reparasjoner utføres av ikke autorisert person
eller hvis andre enn originale Braun reservedeler
benyttes.
For service i garantitiden skal hele produktet
leveres eller sendes sammen med kopi av
kjøpskvittering til nærmeste autoriserte Braun
Serviceverksted.
Ring 22 63 00 93 for å bli henvist til nærmeste
autoriserte Braun serviceverksted.
NB
For varer kjøpt i Norge har kunden garanti i
henhold til NEL’s Leveringsbetingelser.
Svenska
Garanti
Vi garanterar denna produkt för två år från och
med inköpsdatum. Under garantitiden kommer
vi utan kostnad, att avhjälpa alla brister i
apparaten som är hänförbara till fel i material
eller utförande, genom att antingen reparera
eller byta ut hela apparaten efter eget
gottfinnande.
Denna garanti gäller i alla länder där denna
apparat levereras av Braun eller deras
auktoriserade återförsäljare.
Garantin gäller ej: skada på grund av felaktig
användning eller normalt slitage, liksom brister
som har en försumbar inverkan på apparatens
värde eller funktion. Garantin upphör att gälla
om reparationer utförs av icke behörig person
eller om Brauns originaldelar inte används.
För att erhålla service under garantitiden skall
den kompletta apparaten lämnas in tillsammans
med inköpskvittot, till ett auktoriserat Braun
verkstad.
Ring
020-21 33 21 för information om närmaste
Braun verkstad.
Suomi
Takuu
Tälle tuotteelle myönnämme 2 vuoden takuun
ostopäivästä lukien Suomessa voimassa
olevien alan takuuehtojen TE90 mukaan.
Takuuaikana korvataan veloituksetta kaikki
viat, jotka aiheutuvat materiaaliviasta tai
valmistusvirheestä. Korvaus tapahtuu
harkintamme mukaan korjaamalla, vaihtamalla
viallinen osa tai vaihtamalla koko laite uuteen.
Takuu on voimassa kaikkialla maailmassa sillä
edellytyksellä, että laitetta myydään ko. maassa
Braunin tai virallisen maahantuojan toimesta.
Takuun piiriin eivät kuulu seuraavat viat:
viat, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä,
normaalista kulumisesta tai viat, jolla on
vähäinen merkitys laitteen arvoon tai toimintaan.
Takuun voimassaolo lakkaa, jos laitetta
korjataan muualla kuin valtuutetussa Braun-
huoltoliikkeessä tai jos laitteessa käytetään
muita kuin alkuperäisiä varaosia.
Yksilöity ostokuitti riittää takuun voimassaolon
osoittamiseksi.
Lisätietoa takuuseen liittyvistä asioista saa
asiakaspalvelukeskuksestamme numerosta
020-377 877.
Образец