Braun SI-6561 TexStyle 5 520 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 67 из 70)

Языки: Русский
Страницы:70
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 67 из 70
67
Polski
Warunki gwarancji
1.
Procter and Gamble DS Polska sp. z.o.o.
gwarantuje sprawne dzia∏anie sprz´tu w
okresie 24 miesi´cy od daty jego wydania
Kupujàcemu. Ujawnione w tym okresie
wady b´dà usuwane bezp∏atnie, przez
wymieniony przez firm´ Procter and
Gamble DS Polska sp. z.o.o. autoryzowany
punkt serwisowy, w terminie 14 dni od daty
dostarczenia sprz´tu do autoryzowanego
punktu serwisowego.
2.
Kupujàcy mo˝e wys∏aç sprz´t do naprawy
do najbli˝ej znajdujàcego si´
autoryzowanego punktu serwisowego
wymienionego przez firm´ Procter and
Gamble DS Polska sp. z.o.o. lub skorzystaç
z poÊrednictwa sklepu, w którym dokona∏
zakupu sprz´tu. W takim wypadku termin
naprawy ulegnie wyd∏u˝eniu o czas
niezb´dny do dostarczenia i odbioru
sprz´tu.
3.
Kupujàcy powinien dostarczyç sprz´t w
oryginalnym opakowaniu fabrycznym
dodatkowo zabezpieczonym przed
uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane
niedostatecznym zabezpieczeniem sprz´tu
nie podlegajà naprawom gwarancyjnym.
4.
Niniejsza gwarancja jest wa˝na z
dokumentem zakupu i obowiàzuje na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.
Okres gwarancji przed∏u˝a si´ o czas od
zg∏oszenia wady lub uszkodzenia do
naprawy sprz´tu.
6.
Naprawa gwarancyjna nie obejmuje
czynnoÊci przewidzianych w instrukcji, do
wykonania których Kupujàcy zobowiàzany
jest we w∏asnym zakresie i na w∏asny koszt.
7.
Ewentualne oczyszczenie sprz´tu
dokonywane jest na koszt Kupujàcego
wed∏ug cennika danego autoryzowanego
punktu serwisowego i nie b´dzie traktowane
jako naprawa gwarancyjna.
8.
Gwarancjà nie sà obj´te:
a)
mechaniczne uszkodzenia sprz´tu
spowodowane w czasie jego
u˝ytkowania lub w czasie dostarczania
sprz´tu do naprawy;
b)
uszkodzenia i wady wynik∏e na skutek:
u˝ywania sprz´tu do celów innych ni˝
osobisty u˝ytek;
– niew∏aÊciwego lub niezgodnego z
instrukcjà u˝ytkowania, konserwacji,
przechowywania lub instalacji;
– u˝ywania niew∏aÊciwych materia∏ów
eksploatacyjnych;
– napraw dokonywanych przez
nieuprawnione osoby; stwierdzenie
faktu takiej naprawy lub samowolnego
otwarcia sprz´tu powoduje utrat´
gwarancji;
przeróbek, zmian konstrukcyjnych lub
u˝ywania do napraw nieoryginalnych
cz´Êci zamiennych firmy Braun;
c)
cz´Êci szklane, ˝arówki oÊwietlenia;
d)
ostrza i folie do golarek oraz materia∏y
eksploatacyjne.
9.
Bez nazwy i modelu sprz´tu, daty jego
zakupu potwierdzonej pieczàtkà i podpisem
sprzedawcy karta gwarancyjna jest
niewa˝na.
10. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar
konsumpcyjny nie wy∏àcza, nie ogranicza
ani nie zawiesza uprawnieƒ Kupujàcego
wynikajàcych z niezgodnoÊci towaru z
umowà.
âesk˘
Záruka
Na tento v˘robek poskytujeme záruku po dobu
2 lét od data prodeje spotfiebiteli. Bûhem této
záruãní doby bezplatnû odstraníme závady na
v˘robku, zpÛsobené vadami materiálu nebo
chybou v˘roby. Oprava bude provedena podle
na‰eho rozhodnutí buì opravou nebo v˘mûnou
celého v˘robku.Tato záruka platí pro v‰echny
zemû, kam je tento v˘robek dodáván firmou
Braun nebo jejím autorizovan˘m distributorem.
Tato záruka se nevztahuje: na po‰kození,
vzniklá nesprávn˘m pouÏíváním a údrÏbou, na
bûÏné opotfiebení, jakoÏ i na defekty, mající
zanedbateln˘ vliv na hodnotu a pouÏitelnost
pfiístroje. Záruka pozb˘vá platnosti, pokud byl
v˘robek mechanicky po‰kozen nebo pokud
jsou opravy provedeny neautorizovan˘mi
osobami nebo pokud nejsou pouÏity originální
díly Braun. Pfiístroj je urãen v˘hradnû pro
domácí pouÏití. Pfii pouÏití jin˘m zpÛsobem
nelze uplatnit záruku.
Poskytnutím záruky nejsou dotãena práva
spotfiebitele, která se ke koupi vûci váÏí podle
zvlá‰tních právních pfiedpisÛ.
Záruka platí jen tehdy, je-li záruãní list fiádnû
vyplnûn (datum prodeje, razítko prodejny a
podpis prodavaãe) a je-li souãasnû s ním
pfiedloÏen prodejní doklad (dále jen doklady
o koupi).
Chcete-li vyuÏít servisních sluÏeb v záruãní
dobû,pfiedejte nebo po‰lete kompletní pfiístroj
spolu s doklady o koupi do autorizovaného
servisního stfiediska Braun. Aktualizovan˘
seznam servisních stfiedisek je k dispozici
v prodejnách v˘robkÛ Braun.
Volejte zákaznickou infolinku 221 804 335 pro
informace o v˘robcích a nejbliωím servisním
stfiedisku Braun.
O pfiípadné v˘mûnû pfiístroje nebo zru‰ení
kupní smlouvy platí pfiíslu‰ná zákonná
ustanovení. Záruãní doba se prodluÏuje o dobu,
po kterou byl v˘robek podle záznamu z opravny
v záruãní opravû.
Образец