Braun SI-6561 TexStyle 5 520 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 68 из 70)

Языки: Русский
Страницы:70
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 68 из 70
68
Slovensk˘
Záruka
Na tento v˘robok poskytujeme záruku po dobu
2 rokov odo dÀa predaja spotrebiteºovi. Poãas
tejto záruãnej doby bezplatne odstránime
závady na v˘robku, spôsobené vadami
materiálu alebo chybou v˘roby a to podºa ná‰ho
rozhodnutia buì opravou alebo v˘menou
celého v˘robku. Táto záruka platí pre v‰etky
krajiny, kde tento v˘robok dodáva firma Braun
alebo jej autorizovan˘ distribútor.
Táto záruka sa nevzÈahuje: na po‰kodenia,
ktoré vzniknú nesprávnym pouÏívaním a
údrÏbou, na beÏné opotrebenie ako aj na
defekty, ktoré majú zanedbateºn˘ vplyv na
hodnotu a pouÏitie prístroja. Záruka stráca
platnosÈ v prípade, Ïe v˘robok bol mechanicky
po‰koden˘, alebo sa uskutoãnili opravy
neautorizovan˘mi osobami, alebo sa nepouÏili
originálne diely Braun. Prístroj je v˘hradne
urãen˘ na domáce pouÏitie. Pri pouÏití in˘m
spôsobom nie je moÏné záruku uplatniÈ.
Poskytnutím záruky nie sú ovplyvnené
spotrebiteºské práva, ktoré sa ku kúpe
predmetu viaÏu podºa zvlá‰tnych predpisov.
Záruka platí iba vtedy, ak je záruãn˘ list riadne
vyplnen˘ (dátum predaja, peãiatka predajne a
podpis predavaãa) a zároveÀ s ním predloÏen˘
doklad o predaji (ìalej iba doklady o zakúpení).
Ak chcete vyuÏiÈ servisné sluÏby v záruãnej
dobe, kompletn˘ prístroj spolu s dokladmi
o zakúpení odovzdajte alebo za‰lite do
autorizovaného servisného strediska Braun.
Aktualizovan˘ zoznam servisn˘ch stredísk je
k dispozícii v predajniach v˘robkov Braun.
Vzhºadom na prípadnú v˘menu prístroja alebo
na zru‰enie kúpnej zmluvy platia príslu‰né
zákonné ustanovenia. Záruãná doba sa
predlÏuje o dobu, poãas ktorej bol v˘robok
podºa záznamu z opravovne v záruãnej oprave.
Magyar
Garancia
A Braun – ismerve termékei megbízhatóságát,
készülékeire két év garanciát vállal, azzal a
megkötéssel, hogy a jótállási igényt a készülék
csomagolásában található Jótállási
Nyilatkozatban feltüntetett Braun
márkaszervizekben lehet érvényesíteni.
A garancia hatálya alól kivételt képeznek
azok a meghibásodások, amelyek a készülék
szakszerıtlen, vagy nem rendeltetésszerı
használatára vezethetŒk vissza, valamint azok
az apróbb hibák, amelyek a készülék értékét,
vagy használhatóságát nem befolyásolják.
A garancia nem vonatkozik a gyorsan kopó,
rendszeresen cserélendŒ tartozékokra (pl.
Borotvaszita, kés, stb.)
A jótállási igény érvényesítésére vonatkozó
részletes tájékoztató a készülék
csomagolásában található.
EÏÏËÓÈο
∂ÁÁ‡ËÛË
¶·Ú·¯ˆÚԇ̠‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÂÁÁ‡ËÛË, ÛÙÔ
ÚÔ˚fiÓ, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›·
·ÁÔÚ¿˜.
ª¤Û· ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÁÁ‡ËÛ˘ ηχÙÔ˘ÌÂ,
¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤ˆÛË, ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÏ¿Ùو̷
ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi η΋ ηٷÛ΢‹ ‹ η΋˜
ÔÈfiÙËÙÔ˜ ˘ÏÈÎfi, ›Ù ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·˜ ›ÙÂ
·ÓÙÈηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÔÏfiÎÏËÚË ÙË Û˘Û΢‹
Û‡ÌõˆÓ· Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜.
∞˘Ù‹ Ë ÂÁÁ‡ËÛË ÈÛ¯‡ÂÈ Û fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘
ˆÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Braun.
∏ ÂÁÁ‡ËÛË ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÈ: ηٷÛÙÚÔõ‹
·fi η΋ ¯Ú‹ÛË, õ˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ õıÔÚ¿ ‹
ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù· ÏfiÁˆ ·Ì¤ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË. ∏
ÂÁÁ‡ËÛË ·Î˘ÚÒÓÂÙ·È ·Ó ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÂÈÛ΢¤˜
·fi ÌË ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ ¿ÙÔÌ· ‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÓ‹ÛÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Braun.
°È· Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÙ ۤÚßȘ ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘
ÂÁÁ‡ËÛ˘, ·Ú·‰ÒÛÙ ‹ ÛÙ›ÏÙ ÙËÓ Û˘Û΢‹
Ì ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜ Û ¤Ó· ∂ÍÔ˘ÛÈÔ‰Ô-
ÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ™¤ÚßȘ Ù˘ Braun.
∫·Ï¤ÛÙ ÛÙÔ 01–9478700 ÁÈ· Ó· ÏËÚÔõÔÚË-
ı›Ù ÁÈ· ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∂ÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· ™¤ÚßȘ Ù˘ Braun.
êÛÒÒÍËÈ
ɇ‡ÌÚËÈÌ˚ ӷflÁ‡ÚÂθÒÚ‚‡ ÙËÏ˚
BRAUN
ÑÎfl ‚ÒÂı ËÁ‰ÂÎËÈ Ï˚ ‰‡ÂÏ „‡‡ÌÚ˲ ̇ ‰‚‡
„Ó‰‡, ̇˜Ë̇fl Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl
ËÁ‰ÂÎËfl.
Ç Ú˜ÂÌË „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ Ï˚
·ÂÒÔ·ÚÌÓ ÛÒÚ‡ÌËÏ ÔÛÚÂÏ ÂÏÓÌÚ‡, Á‡ÏÂÌ˚
‰ÂÚ‡ÎÂÈ ËÎË Á‡ÏÂÌ˚ ‚ÒÂ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl β·˚Â
Á‡‚Ó‰ÒÍË ‰ÂÙÂÍÚ˚, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚Â
̉ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚Ï Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ Ï‡ÚÂˇÎÓ‚ ËÎË
Ò·ÓÍË.
Ç ÒÎÛ˜‡Â Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÂÏÓÌÚ‡ ‚
„‡‡ÌÚËÈÌ˚È ÔÂËÓ‰ ËÁ‰ÂÎË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
Á‡ÏÂÌÂÌÓ Ì‡ ÌÓ‚Ó ËÎË ‡Ì‡Îӄ˘ÌÓ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò á‡ÍÓÌÓÏ Ó Á‡˘ËÚ Ô‡‚
ÔÓÚ·ËÚÂÎÂÈ.
ɇ‡ÌÚËfl Ó·ÂÚ‡ÂÚ ÒËÎÛ ÚÓθÍÓ ÂÒÎË ‰‡Ú‡
ÔÓÍÛÔÍË ÔÓ‰Ú‚Âʉ‡ÂÚÒfl Ô˜‡Ú¸˛ Ë
ÔÓ‰ÔËÒ¸˛ ‰ËÎÂ‡ (χ„‡ÁË̇) ̇ ÔÓÒΉÌÂÈ
ÒÚ‡Ìˈ ÓË„Ë̇θÌÓÈ ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË BRAUN, ÍÓÚÓ‡fl fl‚ÎflÂÚÒfl
„‡‡ÌÚËÈÌ˚Ï Ú‡ÎÓÌÓÏ.
Образец