Braun TexStyle 7 740 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 32 из 86)

Языки: Русский
Страницы:86
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 32 из 86
32
Rør ikke ved antikalkventilens nederste
ende. Nedsænk antikalkventilen i eddike
(ikke eddikeessens) eller citronsaft i
mindst 30 minutter. Børst resterende
aflejringer af, og skyl ventilen under
rindende vand (fig. H, 1-7).
Sæt dampregulatoren på plads igen
Når dampregulatoren sættes på plads
igen, skal du sørge for, at damp-
regulatorens nederste del stadig peger
på indstillingen
x
(fig. H, 8). Tryk damp-
regulatoren ned med et fast greb, indtil
den drejer tilbage til indstillingen «6»
(fig. H), hvor den går i indgreb.
Bemærk: Strygejernet må aldrig bruges
uden dampregulator.
I
Afkalknings/antikalksystem
For at rengøre dampkammeret for aflej-
ringer skal strygejernet afkalkes som vist
på billedet i afsnit I, 1-8.
Forsigtig: Der kommer varmt vand ud af
strygesålen, når dampregulatoren drejes
med uret forbi indstilling «6».
Lad strygesålen køle ned, og rengør den
så som beskrevet ovenfor.
Fyld vandtanken op igen, og lad stryge-
jernet varme op, og tryk så på Precision
Shot-knappen 4 gange for at rense
strygejernet inden strygning (fig. I, 9-13).
Anvend ikke de afkalkningsmidler, der fås
i handlen, da de kan beskadige stryge-
jernet.
Fejlfindingsvejledning
Problem
Løsning
Der kommer
vanddråber ud af
dampventilerne.
Drej dampregulatoren
mod uret for at
begrænse eller slukke
for dampen.
Vælg længere mel-
lemrum ved tryk på
Precision shot-
knappen.
Vælg en højere
temperaturindstilling.
Der kommer mindre
eller slet ingen
damp.
Kontroller vandstanden.
Rengør antikalkventilen.
Kalkpartikler
kommer ud fra
dampventilerne.
Afkalk dampkammeret.
Der tages forbehold for ændringer uden
forudgående varsel.
Apparatet bør efter endt levetid ikke
kasseres sammen med husholdnings-
affaldet. Bortskaffelse kan ske på et
Braun Servicecenter eller passende,
lokale opsamlingssteder.
Garanti
Braun yder 2 års garanti på dette produkt
gældende fra købsdatoen. Inden for
garantiperioden vil Braun for egen regning
afhjælpe fabrikations- og materialefejl efter
vort skøn gennem reparation eller ombytning
af apparatet.
Denne garanti gælder i alle
lande, hvor Braun er repræsenteret.
Denne garanti dækker ikke skader opstået
ved fejlbetjening, normalt slid eller fejl
som har ringe effekt på værdien eller
funktionsdygtigheden af apparatet.
Garantien bortfalder ved reparationer udført
af andre end de af Braun anviste reparatører
og hvor originale Braun reservedele ikke er
anvendt.
Ved service inden for garantiperioden
afleveres eller indsendes hele apparatet
sammen med købsbevis til et autoriseret
Braun Service Center:
www.service.braun.com.
Ring 7015 0013 for oplysning om nærmeste
Braun Service Center.
Образец