Braun TexStyle 7 740 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 33 из 86)

Языки: Русский
Страницы:86
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 33 из 86
33
Norsk
Våre produkter tilfredsstiller de høyeste
standarder for kvalitet, funksjon og design.
Vi håper at du vil få stor glede av ditt nye
Braun dampstrykejern.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Viktige beskyttelsestiltak
Les hele bruksanvisningen før du tar
strykejernet i bruk. Ta vare på bruksan-
visningen så lenge du har strykejernet.
Forsikre deg om at spenningen i nettet er
den samme som det som er angitt på
strykejernet.
Advarsel: På grunn av den høye presta-
sjonsevnen til dette dampstrykejernet,
vennligst forsikre deg om at spenningen
i kontakten er høy nok. Kontakt ditt lokale
e-verk for å være sikker på at spenningen
ikke er høyere enn 0,31 Ohm.
Trekk ut kontakten før du fyller vann på
strykejernet. Trekk i kontakten og ikke i
ledningen.
Ledningen må ikke komme i kontakt med
varme gjenstander eller strykejernssålen.
Ikke dypp strykejernet i vann eller andre
væsker.
Strykejernet må brukes og settes på et
stabilt underlag.
Sett alltid strykejernet oppreist på bak-
støtten når du tar pause. Forsikre deg om
at bakstøtten står på et stabilt underlag.
Ikke la strykejernet være ubevoktet når
det er koblet til strømnettet.
Dette produktet er ikke ment å brukes av
barn eller personer med redusert fysisk
eller mental kapasitet, med mindre en
person ansvarlig for barnets eller den
andre personens sikkerhet har kontroll
over situasjonen. Generelt anbefaler vi at
produktet oppbevares utilgjengelig for
barn. Barn bør få instruksjon slik at de
ikke leker med apparatet.
Oppbevar strykejernet utenfor rekkevidde
for barn, spesielt når presisjonssprøy-
tingsfunksjonen brukes. Elektriske
strykejern kombinerer høy temperatur
med varm damp, noe som kan forårsake
brannskader.
Ikke stryk eller damp klær mens du har
dem på.
Strykejernet skal ikke brukes hvis det har
falt ned, har synlige skader eller lekker.
Undersøk regelmessig om ledningen er
skadet.
Hvis apparatet (også ledningen) viser tegn
til feil, skal du slutte å bruke det og levere
det til et Braun servicesenter for reparas-
jon. Feilreparasjoner eller reparasjoner
utført av ukvalifiserte reparatører, kan
føre til ulykker eller personskader. Elek-
triske apparater fra Braun tilfredsstiller
gjeldende sikkerhetsstandarder.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A
Beskrivelse
1
Forbehandlingsdyser
2
Spraydyser
3
Vanntankåpning
4
Presisjonssprøyteknapp (Precision shot)
5
Sprayknapp
6
Dampregulator
7
Temperaturvelger
8
Temperaturindikatorlampe
9 «auto-off»-lampe (bare på 780 og 770)
10
Bakstøtte
11
Textile Protector (bare på 780, 770 og 760)
12 Soft Textile Protector (bare på 780)
B Før du begynner
Dette strykejernet er beregnet for bruk
med springvann. Hvis det er veldig hardt
vann i springen, bør du bruke en blanding
av 50 % springvann og 50 % destillert
vann. Fyll vanntanken til «max»-merket.
Bruk aldri bare destillert vann. Ikke tilsett
tilsetningsstoffer (f.eks. stivelse). Bruk
ikke kondensvann fra en tørketrommel.
Slå av dampregulatoren før du fyller vann
(«0» = damp av).
Hold strykejernet på skrå (slik det er vist i
B), og fyll vanntanken til «max»-merket.
Sett strykejernet på bakstøtten og koble
det til et strømuttak.
Still inn temperaturen i henhold til stryke-
veiledningen på strykejernets bakstøtte
eller merkingen på tøyet.
Indikatorlampen (8) slukker når ønsket
temperatur er nådd (etter ca. 1 1/2 min.).
C Stryke
Vario steam
Du kan velge dampmengde ved å dreie
dampregulatoren (6) fra «0» til «6».
For dampstryking må temperaturvelgeren
(7) settes innenfor det røde området.
En middels dampinnstilling anbefales for
all vanlig stryking. Bare ved stryking av lin,
tykk bomull eller lignende stoffer, anbe-
fales maksimal dampinnstilling.
Merk: Ikke drei dampregulatoren lengre
enn til stilling «6» mens du stryker.
Vario plus steam
For å få ekstra mye damp trykker du inn
dampregulatoren (6) i høyst 30 sekunder.
Temperaturvelgeren (7) må stå på det
ensfargete røde området.
Presisjonssprøyting (Precision shot)
Trykk på presisjonssprøytingsknappen (4)
3–4 ganger før bruk for å aktivere den.
Trykk på presisjonssprøytingsknappen i
intervaller på minst 5 sekunder for å få
kraftig dampsprøyting med forbehandlings-
damp. Presisjonssprøyting kan aktiveres
ved tørrstryking. Men da må temperatur-
velgeren (7) stå på det ensfargete røde
området.
Образец