Braun TexStyle 7 740 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 36 из 86)

Языки: Русский
Страницы:86
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 36 из 86
36
Svenska
Våra produkter är framtagna för att uppfylla
högsta krav när det gäller kvalitet, funktion
och design. Vi hoppas att du kommer att bli
nöjd med ditt nya ångstrykjärn från Braun.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Viktiga säkerhetsföreskrifter
Läs igenom bruksanvisningen noggrant
innan du börjar använda strykjärnet.
Behåll bruksanvisningen under hela
strykjärnets livstid.
Kontrollera att spänningen i vägguttaget
stämmer överens med den spänning som
anges på strykjärnet.
Varning: På grund av ångstrykjärnets
höga prestanda bör du försäkra dig om att
spänningen i kontakten är tillräckligt hög.
Vänligen kontakta ditt lokala el-bolag för
att försäkra dig om att spänningen inte är
högre än 0,31 Ohm.
Dra ur kontakten ur vägguttaget innan du
fyller på vatten. Dra alltid i kontakten, inte i
sladden.
Sladden får aldrig komma i kontakt med
heta föremål eller med stryksulan.
Doppa aldrig strykjärnet i vatten eller i
andra vätskor.
Strykjärnet måste användas och ställas
på en stabil yta.
När du tar en paus i strykningen ska du
alltid placera strykjärnet i upprätt läge på
högkant och kontrollera att det är placerat
på en stabil yta.
Strykjärnet får inte lämnas obevakat
medan kontakten är ansluten till väggut-
tag.
Denna produkt är inte menad att
användas av barn eller personer med
reducerad fyskisk eller mental kapacitet
utan övervakning av en person som är
ansvarig för deras säkerhet. Generellt
rekommenderar vi att produkten förvaras
utom räckhåll för barn. Barn bör hållas
under uppsikt för att säkerställa att de inte
leker med apparaten.
Förvara strykjärnet utom räckhåll för barn,
särskilt när du använder funktionen för
precisionsstråle. Elektriska strykjärn når
höga temperaturer när de används och
het ånga kan förorsaka brännskador.
Stryk eller ånga aldrig kläder medan du
har dem på dig.
Strykjärnet får inte användas om man har
tappat det, om det finns synliga tecken på
skada eller om det läcker. Kontrollera
regelbundet att sladden inte är skadad.
Om strykjärnet är trasigt (inklusive
sladden), sluta att använda strykjärnet
och lämna in det till en auktoriserad
Braun-serviceverkstad för reparation.
Felaktiga eller okvalificerade reparationer
kan orsaka olyckor och skada
användaren. Braun elektriska produkter
uppfyller gäl-
lande säkerhetsföreskrifter.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A
Beskrivning
1
Munstycken för preparering
2
Munstycke för vattenspray
3
Öppning för vattentank
4
Knapp för precisionsstråle (Precision shot)
5
Knapp för vattenspray
6
Ångregulator
7
Temperaturväljare
8
Kontrollampa för temperatur
9 Lampa för automatisk avstängning
«auto-off» (endast 780 och 770)
10
Strykjärnets häl
11
Textile Protector (endast 780, 770 och
760)
12 Soft Textile Protector (endast 780)
B Praktiska anvisningar
Du kan använda vanligt kranvatten. Om
du har extremt hårt vatten är det dock
bäst att använda en blandning av 50 %
kranvatten och 50 % destillerat vatten.
Fyll vatten-tanken till «max» markeringen.
Använd aldrig enbart destillerat vatten.
Tillsätt aldrig tillsatser (t.ex. stärkelse) i
vattnet. Använd ej kondensvatten från en
torktumlare.
Stäng av ångregulatorn («0» = ånga av)
innan du fyller på med vatten.
Håll strykjärnet något lutat (som visas i B),
och fyll vattentanken till markeringen
«max».
Placera strykjärnet upprätt, på dess häl,
och anslut kontakten till vägguttag.
Välj temperatur enligt strykguiden som du
hittar på strykjärnets häl eller på etiketten i
klädesplagget.
Kontrollampan (8) släcks när strykjärnet
har kommit upp i önskad temperatur (efter
ca 1 1/2 min).
C Att stryka
Varierbar ånga
Du kan välja ång-kvantitet genom att vrida
på ångregulatorn (6) inom en räckvidd från
«0» till «6».
För ångstrykning måste
temperaturväljaren (7) vara inställd inom det
rödmarkerade området.
Vid normal strykning rekommenderar vi
att ångreglaget är inställt på ett mel-
lanläge. Endast vid strykning av linne,
tjocka bomullsmaterial eller liknande
material rekommenderar vi maximal ånga.
Viktigt: Vrid inte ångregulatorn bortom
inställning «6» samtidigt som du stryker.
Varierbar extra ånga
Tryck på ångregulatorn (6) i maximalt
30 sekunder för att få extra ånga.
Temperaturväljaren (7) måste vara inställd
inom det rödmarkerade området.
Precisionsstråle
Tryck på knappen för precisionsstråle
(Precision shot) (4) 3 till 4 gånger före
användning för att aktivera den.
Образец