Braun TexStyle 7 740 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 38 из 86)

Языки: Русский
Страницы:86
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 38 из 86
38
Rör inte nederdelen på kalkuppsamlaren.
Sänk ned kalkuppsamlaren i ättikssprit
(inte ättiksspritsessens) eller citronjuice i
minst 30 minuter. Borsta av återstående
rester och skölj under rinnande vatten
(fig. H, 1-7).
Att sätta tillbaka ångregulatorn
När du sätter tillbaks ångregulatorn, se till
att ångregulatorns bas fortfarande pekar
på inställning
x
(fig. H, 8). Tryck kraftfullt
ner ångregulatorn tills den vrids tillbaks till
inställning «6» (fig. H) där den faller i rätt
läge.
Viktigt: Strykjärnet får inte användas utan
ångregulatorn.
I
Avklarning/självrengörande
system
För att kunna göra rent ångkammaren från
rester, kalka av den som visas i avdelning
I, 1-8.
Viktigt: Hett vatten och ånga kommer att
komma ut från stryksulan när ångregula-
torn är vriden medsols bortom inställning
«6».
Vänta tills dess stryksulan har svalnat.
Rengör den sedan enligt ovanstående
instruktioner.
Fyll sedan tanken med vatten igen, värm
upp strykjärnet och tryck på knappen för
precisionsstråle fyra gånger för att rensa
järnet innan du stryker (fig. I
9-13).
Använd inte kommersiella avkalknings-
medel, de kan skada järnet.
Felsökningsguide
Problem
Løsning
Det droppar ur
ånghålen
Vrid på ångregulatorn
motsols för att minska
ångan eller stäng av
den.
Ha längre intervaller
mellan tryck på
knappen för
precisionsstråle.
Välj högre tempera-
turinställning.
Strykjärnet avger lite
eller ingen ånga
Kontrollera vattennivån.
Rengör kalkuppsam-
laren.
Kalkpartiklar
kommer ut genom
ånghålen
Avkalka ångkammaren.
Med förbehåll för ändringar.
När produkten är förbrukad får den
inte kastas tillsammans med
hushållssoporna. Avfallshantering
kan ombesörjas av Braun
servicecenter eller på din lokala
återvinningsstation.
Garanti
Vi garanterar denna produkt för två år från
och med inköpsdatum. Under garantitiden
kommer vi utan kostnad, att avhjälpa alla
brister i apparaten som är hänförbara till fel i
material eller utförande, genom att antingen
reparera eller byta ut hela apparaten efter
eget gottfinnande.
Denna garanti gäller i alla länder där denna
apparat levereras av Braun eller deras
auktoriserade återförsäljare.
Garantin gäller ej: skada på grund av felaktig
användning eller normalt slitage, liksom
brister som har en försumbar inverkan på
apparatens värde eller funktion. Garantin
upphör att gälla om reparationer utförs av
icke behörig person eller om Brauns
originaldelar inte används.
För att erhålla service under garantitiden skall
den kompletta apparaten lämnas in
tillsammans med inköpskvittot, till ett
auktoriserat Braun verkstad:
www.service.braun.com.
Ring 020-21 33 21 för information om
närmaste Braun verkstad.
Образец