Braun TexStyle 7 740 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 42 из 86)

Языки: Русский
Страницы:86
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 42 из 86
42
Polski
Nasze wyroby zosta∏y zaprojektowane i
wyprodukowane tak, aby spe∏nia∏y wszelkie
wymagania jakoÊci, funkcjonalnoÊci i
estetyki. Gratulujemy udanego zakupu i
˝yczymy du˝o zadowolenia przy u˝ytkowa-
niu nowego ˝elazka.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zasady bezpiecznego
u˝ytkowania urzàdzenia
Przed uruchomieniem ˝elazka prosimy
uwa˝nie zapoznaç si´ z instrukcjà
obs∏ugi. Przechowuj instrukcj´ podczas
ca∏ego okresu u˝ytkowania ˝elazka.
Przed w∏àczeniem do sieci nale˝y
sprawdziç, czy podane na urzàdzeniu
napi´cie znamionowe jest zgodne z
napi´ciem w sieci. ˚elazko mo˝e byç
zasilane wy∏àcznie pràdem zmiennym.
Uwaga: Z uwagi na wysokà wydajnoÊç
tego ˝elazka parowego sprawdê, czy
Twoja sieç elektryczna zapewnia
wystarczajàcà moc. Skontaktuj si´ z
lokalnym zak∏adem energetycznym, aby
upewniç si´, czy tzw. impedancja sieci
nie przekracza 0,31 Ohm.
Przed nape∏nieniem zbiornika ˝elazka
wodà nale˝y zawsze wyjàç wtyczk´
z gniazdka. Przy od∏àczaniu urzàdzenia
z sieci nale˝y ciàgnàç za wtyczk´, a nie
za przewód zasilajàcy.
Przewód sieciowy nie mo˝e dotykaç
goràcych przedmiotów, ani stopy grzejnej
˝elazka.
Nie zanurzaç ˝elazka w wodzie lub innej
cieczy.
˚elazko musi byç u˝ywane i odstawiane
na stabilnà, p∏askà powierzchni´.
Podczas przerw w prasowaniu nale˝y
odstawiaç ˝elazko w pozycji pionowej na
p∏askiej, stabilnej powierzchni.
Urzàdzenie to nie mo˝e byç u˝ywane
przez dzieci lub osoby fizycznie lub
umys∏owo upoÊledzone, jeÊli nie znajdujà
si´ one pod nadzorem osoby odpowie-
dzialnej za ich bezpieczeƒstwo.
Zalecamy przechowywaç urzàdzenie w
miejscu niedost´pnym dla dzieci. Dzieci
powinny byç nadzorowane podczas
u˝ywania urzàdzenia w celu zapewnienia
odpowiedniego bezpieczeƒstwa.
Nale˝y zawsze wy∏àczaç ˝elazko z sieci
nawet przy najkrótszym opuszczeniu
pomieszczenia, w którym prasujemy.
˚elazko nale˝y przechowywaç poza
zasi´giem dzieci, zw∏aszcza przy
korzystaniu z funkcji wyrzutu pary
z przodu ˝elazka. ˚elazko nagrzewa si´
do wysokich temperatur, co w po∏àczeniu
z goràcà parà wydostajàcà si´ z otworów,
mo˝e doprowadziç do oparzeƒ.
Nie prasowaç i nie nawil˝aç parà z
˝elazka ubraƒ noszonych na ciele.
Nale˝y regularnie kontrolowaç, czy nie
wyst´pujà uszkodzenia w przewodzie
zasilajàcym.
˚elazko nie powinno byç u˝ytkowane,
je˝eli upad∏o, oraz, je˝eli sà jakiekolwiek
oznaki uszkodzenia urzàdzenie (np.
˝elazko przecieka).
Nale˝y regularnie kontrolowaç, czy nie
wyst´pujà uszkodzenia w przewodzie
zasilajàcym.
˚elazka z uszkodzeniami (równie˝
dotyczy przewodu zasilajàcego) nie
nale˝y u˝ywaç, lecz oddaç do naprawy
do punktu serwisowego Braun (patrz
za∏àcznik do karty gwarancyjnej). B∏´dne
i niefachowe dokonywanie napraw grozi
wypadkiem. Urzàdzenia elektryczne
Braun odpowiadajà w∏aÊciwym normom
bezpieczeƒstwa.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A
Opis urzàdzenia
1
Otwory wyrzutu pary (z przodu ˝elazka)
2
Dysza spryskiwacza
3
Otwór wlewowy z zamkni´ciem
4
Przycisk wyrzutu pary (Precision shot)
5
Przycisk spryskiwacza (spray)
6
Pokr´t∏o regulacji iloÊci pary
7
Pokr´t∏o regulacji temperatury
8
Lampka kontrolna temperatury
9
Lampka kontrolna automatycznego
wy∏àcznika («auto-off»)
(tylko dla modelu 780 i 770)
10
Podstawa ˝elazka
11
Nak∏adka Ochronna Protector (Textile
Protector) (tylko modele 780, 770 i 760)
12 Mi´kka Nak∏adka Ochronna Soft Protector
(Soft Textile Protector) (tylko model 780)
B Praktyczne wskazówki przed
rozpocz´ciem prasowania
Do nape∏niania ˝elazka mo˝na stosowaç
wod´ z kranu. W przypadku bardzo
twardej wody zalecamy stosowanie
mieszanki: 50% wody z kranu i 50% wody
destylowanej. Zbiornik na wod´ nale˝y
nape∏niç do poziomu oznaczonego
«max». Nie u˝ywaç samej wody
destylowanej. Nie dodawaç ˝adnych
preparatów, np. krochmalu. Nie u˝ywaj
ponownie, przetworzonej przez
urzàdzenie wody.
Ustawiç pokr´t∏o regulacji iloÊci pary na
«0» (wy∏àczone), przed nape∏nieniem
˝elazka wodà.
Trzymajàc ˝elazko (jak na rys. B),
uzupe∏niç ˝elazko wodà do poziomu
«max».
Od∏o˝yç ˝elazko na podstaw´ ˝elazka i
pod∏àczyç urzàdzenie do pràdu.
Ustawiç ˝àdanà temperatur´ zgodnie z
oznakowaniami na podstawie ˝elazka
lub na metce prasowanego materia∏u.
Lampka kontrolna temperatury wy∏àcza
si´ po osiàgni´ciu wybranej temperatury
(po ok. 90 sek.).
C
Prasowanie
Para vario
IloÊç pary mo˝na zwi´kszaç lub zmniej-
szaç przy u˝yciu pokr´t∏a regulatora iloÊci
Образец