Braun TexStyle 7 740 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 43 из 86)

Языки: Русский
Страницы:86
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 43 из 86
43
pary (6) w zakresie od «0» do «6». Aby
prasowaç z parà, regulator temperatury
(7) musi znajdowaç si´ w «czerwonym»
zakresie.
Rekomendujemy ustawienie pokr´t∏a
regulatora iloÊci pary w Êrednim zakresie
podczas normalnego prasowania.
Tylko w przypadku prasowania lnu,
grubej bawe∏ny lub zbli˝onych trudno
prasowalnych tkanin, ustawiç pokr´t∏o
regulatora iloÊci pary na maksimum.
Uwaga: Przy prasowaniu nie nale˝y
przekr´caç regulatora poza cyfr´ «6».
Dodatkowe uderzenie pary
Dla uzyskania dodatkowego wyrzutu
pary, naciskaç przycisk wyrzutu pary (6)
przez max. 30 sekund.
Pokr´t∏o regulacji temperatury (7)
powinno byç ustawione w czerwonym
zakresie.
Wyrzut pary z przodu ˝elazka
Nacisnàç przycisk (4) 3, 4 razy do
zadzia∏ania systemu. Naciskaç przycisk
(4) w odst´pach 5 sekundowych dla
uzyskania maksymalnego wyrzutu pary
z otworów z przodu ˝elazka. Wyrzut pary
z przodu ˝elazka mo˝e byç uruchomiony
podczas prasowania na sucho. W tym
jednak przypadku pokr´t∏o regulacji
temperatury musi byç ustawione w
czerwonym zakresie. Funkcja mo˝e byç
u˝ywana równie˝ przy prasowaniu w
pozycji pionowej. Uwaga: z otworów na
przodzie ˝elazka wydobywa si´ goràca
para (ryzyko poparzeƒ).
Spryskiwacz
NaciÊnij przycisk spryskiwacza (5).
Prasowanie na sucho
Ustawiç pokr´t∏o regulatora iloÊci pary (6)
w pozycj´ «0» (= para wy∏àczona).
D
Automatyczny wy∏àcznik
(tylko modele 780 i 770)
Mechanizm wy∏àczania powoduje w
trakcie prasowania powstanie cichego
turkoczàcego dêwi´ku. Ten dêwi´k to
normalny objaw i nie wskazuje na wad´
˝elazka.
Lampka kontrolna automatycznego
wy∏àcznika (9) b´dzie Êwieciç, gdy
uruchomiona jest funkcja
automatycznego wy∏àczania.
Funkcja automatycznego wy∏àczania
zostanie uruchomiona, gdy:
– w∏àczone ˝elazko zosta∏o
pozostawione w bezruchu w pozycji
poziomej na d∏u˝ej ni˝ 30 sekund
– w∏àczone ˝elazko zosta∏o pozosta-
wione w bezruchu w pozycji pionowej na
d∏u˝ej ni˝ 8 minut.
W celu ponownego uruchomienia
˝elazka, poruszaç urzàdzeniem. Gdy
lampka (9) przestanie Êwieciç, ˝elazko
zostanie automatycznie w∏àczone.
Funkcja automatycznego wy∏àczenia
˝elazka (stra˝ak) jest aktywna po ok.
2 minutach od chwili pod∏àczenia ˝elazka
do sieci.
E
Textile Protectors
Nak∏adka Ochronna Protector
(11)
(tylko modele 780, 770 i 760)
Nak∏adka Ochronna zabezpiecza
delikatne materia∏y przed goràcem, co
pozwala prasowaç bez koniecznoÊci
u˝ywania tkaniny poÊredniej. Specjalna
warstwa chroni przed smugami.
Nak∏adka ochronna pozwala prasowaç
delikatne tkaniny w wysokiej tempera-
turze, co umo˝liwia korzystanie ze
wszystkich opcji parowania twojego
˝elazka.
Aby sprawdziç jak tkanina reaguje na
prasowanie, nale˝y przetestowaç
˝elazko na ma∏ym skrawku materia∏u na
odwrotnej stronie. Aby nie zniszczyç
warstwy ochronnej na stopie ˝elazka,
unikaj zaprasowywania suwaków, meta-
lowych guzików czy nitów, z do∏àczonà
nak∏adkà.
Po zamontowaniu nak∏adki ochronnej,
poczekaj oko∏o 1 1/2 minuty zanim
zaczniesz prasowaç.
Mi´kka Nak∏adka Ochronna Soft
Protector
(12)
(tylko model 780)
Mi´kka Nak∏adka Ochronna dzi´ki
specjalnej poduszce SoftTouch
gwarantuje zwi´kszonà odpornoÊç przed
goràcem oraz dba∏oÊç o delikatne
tkaniny. Nawet najbardziej delikatne,
nadajàce si´ do prasowania*, tkaniny sà
chronione przed wysokà temperaturà i
smugami.
Z mi´kkà nak∏adkà ochronnà mo˝na
prasowaç wszystkie materia∏y nadajàce
si´ do prasowania, bez koniecznoÊci
u˝ywania tkaniny poÊredniej. Mi´kka
nak∏adka jest idealna do wyg∏adzania
np. plis w garniturze s∏u˝bowym, bez
pos∏ugiwania si´ dodatkowà tkaninà
ochronnà.
Z mi´kkà nak∏adkà ochronnà mo˝na
prasowaç delikatne tkaniny w wysokiej
temperaturze, co umo˝liwia korzystanie
ze wszystkich opcji parowania twojego
˝elazka.
Aby nie zniszczyç poduszki, unikaj
zaprasowywania suwaków, metalowych
guzików czy nitów, z do∏àczonà mi´kkà
nak∏adkà ochronnà.
(* aby upewniç si´, ˝e ubranie nadaje si´
do prasowania, sprawdê jego metk´)
F
Po prasowaniu
Wy∏àczyç ˝elazko z sieci po zakoƒczeniu
prasowania i ustawiç pokr´t∏o regulatora
Образец