Braun TexStyle 7 740 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 44 из 86)

Языки: Русский
Страницы:86
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 44 из 86
44
iloÊci pary w pozycj´ «0». Aby przed∏u˝yç
˝ywotnoÊç ˝elazka zaleca si´ opró˝nia-
nie zbiorniczka na wod´ po ka˝dym
prasowaniu. Wy∏àczone, zimne ˝elazko
nale˝y przechowywaç w suchym miejscu
w pozycji pionowej.
G
Piel´gnacja i czyszczenie
Do czyszczenia stopy grzejnej u˝ywaç
stalowego drapaka. Nie wolno u˝ywaç
ostrych gàbek, Êrodków czyszczàcych,
octu ani innych chemikaliów. Aby
oczyÊciç powierzchnie z tworzywa
sztucznego oraz przyciski nale˝y u˝yç
p∏ynu czyszczàcego.
H
Czyszczenie zaworu
antykamieniowego
Zawór antykamieniowy, umieszczony
w pokr´tle regulatora pary, nale˝y
regularnie czyÊciç
(np. zawsze wtedy,
gdy wyp∏yw pary staje si´ niewy-
starczajàcy). Aby tego dokonaç nale˝y
opró˝niç zbiornik na wod´.
Wyciaganie zaworu antykamieniowego
z pokr´t∏a regulatora iloÊci pary:
Przekr´ciç pokr´t∏o regulatora iloÊci pary
w prawo do oznaczenia «6». Przekr´caç
nawet po napotkaniu delikatnego oporu,
a˝ pokr´t∏o zacznie si´ wysuwaç. Gdy
poziom
x
zostanie osiàgni´ty, wyciàgnàç
zawór pionowo go góry. Nie nale˝y
dotykaç zaworu palcami. Zanurzyç zawór
w occie lub soku z cytryny na minimum
30 minut. OczyÊciç pozosta∏e resztki przy
pomocy szczoteczki i sp∏ukaç zawór pod
bie˝àcà wodà (rys. H, 1-7).
Montowanie pokr´t∏a regulatora iloÊci pary:
Przed w∏o˝eniem zaworu, zwróciç
uwag´, czy baza pokr´t∏a regulatora
iloÊci pary jest nadal ustawiona w poz.
x
(rys H, 8). Dociskaç pokr´t∏o regulatora
pary do ca∏kowitego wprowadzenia do
poz. «6» (rys. H).
Uwaga: nigdy nie u˝ywaç ˝elazka bez
w∏o˝onego pokr´t∏a regulatora iloÊci pary.
I
System odkamieniania
Aby oczyÊciç zbiornik na wod´ nale˝y
post´powaç zgodnie (z rys. 1-8 w sekcji I).
Uwaga: Po przekr´ceniu pokr´t∏a
regulatora iloÊci pary w prawo poza
pozycj´ «6», ze stopy grzejnej b´dzie
wydobywaç si´ goràca woda i para.
Nale˝y zaczekaç do ostygni´cia stopy
grzejnej, a nast´pnie przystàpiç do
czyszczenia zgodnie z powy˝szym
opisem.
Nast´pnie nale˝y nape∏niç zbiornik wodà,
nagrzaç ˝elazko i nacisnàç 4-krotnie
przycisk dodatkowego uderzenia pary, by
oczyÊciç ˝elazko przed przystàpieniem
do prasowania (rys. I, 9-13).
Nie nale˝y u˝ywaç dost´pnych w handlu
Êrodków do odkamieniania – mogà one
uszkodziç ˝elazko.
Wykrywanie i usuwanie awariii
Problem
Rozwigzanie
Krople wody
wydostajàce si´
z otworów wyrzutu
pary
Przekr´ciç pokr´t∏o
regulatora pary w lewo
w celu zmniejszenia
iloÊci wydobywajàcej
si´ pary lub wy∏àczyç
funkcj´ wyrzutu pary.
Robiç d∏u˝sze przerwy
mi´dzy stosowaniem
funkcji wyrzutu pary z
przodu ˝elazka oraz
dodatkowym wyrzutem
pary. Ustawiç wy˝szà
temperatur´.
Zbyt ma∏a iloÊç
wydzielanej pary
lub brak pary
Sprawdziç poziom
wody. WyczyÊciç zawór
antywapniowy
Drobiny osadu
wapnia wydostajà
si´ z otworów
wyrzutu pary
Odkamieniç pojemnik
z wodà.
Producent zastrzega sobie mo˝liwoÊç
wprowadzenia zmian.
Ten symbol oznacza, ˝e zu˝ytego
sprz´tu nie mo˝na wyrzucaç ∏àcznie
z odpadami socjalnymi. Zu˝yty
produkt nale˝y zostawiç w jednym z
punktów zbiórki zu˝ytego sprz´tu
elektrycznego i elektronicznego.
Odpowiednie przetworzenie zu˝ytego
sprz´tu zapobiega potencjalnym
negatywnym wp∏ywom na Êrodowisko lub
zdrowie ludzi, wynikajàcym z obecnoÊci
sk∏adników niebezpiecznych w sprz´cie.
Warunki gwarancji
1.
Procter & Gamble International
Operations SA z siedzibą w Route de
St-Georges 47, 1213 Petit Lancy 1 w
Szwajcarii, gwarantuje sprawne działanie
sprzętu w okresie 24 miesięcy od daty
jego wydania Kupującemu. Ujawnione w
tym okresie wady będą usuwane
bezpłatnie, przez autoryzowany punkt
serwisowy, w terminie 14 dni od daty
dostarczenia sprzętu do autoryzowanego
punktu serwisowego.
Образец