Braun TexStyle 7 740 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 45 из 86)

Языки: Русский
Страницы:86
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 45 из 86
45
2.
Kupujący może wysłać sprzęt do
naprawy do najbliżej znajdującego się
autoryzowanego punktu serwisowego
lub skorzystać z pośrednictwa sklepu, w
którym dokonał zakupu sprzętu. W takim
wypadku termin naprawy ulegnie
wydłużeniu o czas niezbędny do
dostarczenia i odbioru sprzętu.
3.
Kupujący powinien dostarczyć sprzęt w
opakowaniu należycie zabezpieczonym
przed uszkodzeniem. Uszkodzenia
spowodowane niedostatecznym
zabezpieczeniem sprzętu nie podlegają
naprawom gwarancyjnym. Naprawom
gwarancyjnym nie podlegają także inne
uszkodzenia powstałe w następstwie
okoliczności, za które Gwarant nie ponosi
odpowiedzialności, w szczególności
zawinione przez Pocztę Polską lub firmy
kurierskie.
4.
Niniejsza gwarancja jest ważna jedynie z
dokumentem zakupu i obowiązuje
wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
5.
Okres gwarancji przedłuża się o czas od
zgłoszenia wady lub uszkodzenia do
naprawy sprzętu i zwrotnego postawienia
go do dyspozycji Kupującego.
6.
Naprawa gwarancyjna nie obejmuje
czynności przewidzianych w instrukcji,
do wykonania, których Kupujący
zobowiązany jest we własnym zakresie i
na własny koszt.
7. Ewentualne oczyszczenie sprzętu
dokonywane jest na koszt Kupującego
według cennika danego autoryzowanego
punktu serwisowego i nie będzie
traktowane jako naprawa gwarancyjna,
chyba, że oczyszczenie jest niezbędne
do usunięcia wady w ramach świadczeń
objętych niniejszą gwarancją i nie stanowi
czynności, o których mowa w p. 6.
8.
Gwarancją nie są objęte:
a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu
spowodowane w czasie jego
użytkowania lub w czasie dostarczania
sprzętu do naprawy;
b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
– używania sprzętu do celów innych
niż osobisty użytek;
– niewłaściwego lub niezgodnego z
instrukcją użytkowania,
konserwacji, przechowywania lub
instalacji;
– używania niewłaściwych materiałów
eksploatacyjnych;
– napraw dokonywanych przez
nieuprawnione osoby; stwierdzenie
faktu takiej naprawy lub
samowolnego otwarcia plomb lub
innych zabezpieczeń sprzętu
powoduje utratę gwarancji;
– przeróbek, zmian konstrukcyjnych
lub używania do napraw
nieoryginalnych części zamiennych;
c) części szklane, żarówki, oświetlenia;
d) ostrza i folie do golarek oraz materiały
eksploatacyjne.
9.
Bez nazwy, modelu sprzętu i daty jego
zakupu potwierdzonej pieczątką i
podpisem sprzedawcy albo paragonu lub
faktury zakupu z nazwą i modelem
sprzętu, karta gwarancyjna jest
nieważna.
10. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar
konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza
ani nie zawiesza uprawnień Kupującego
wynikających z niezgodności towaru z
umową.
Образец