Braun TexStyle 7 740 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 46 из 86)

Языки: Русский
Страницы:86
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 46 из 86
46
âesk˘
Na‰e v˘robky jsou vyrábûny tak, aby
odpovídaly nejvy‰‰ím nárokÛm na kvalitu,
funkãnost a design. Doufáme, Ïe budete mít
z nové napafiovací Ïehliãky Braun radost.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní
Návod k obsluze si cel˘ pozornû proãtûte
dfiíve, neÏ zaãnete Ïehliãku pouÏívat.
Návod k obsluze peãlivû uschovejte po
celou dobu Ïivotnosti Ïehliãky.
Ujistûte se, Ïe napûtí va‰í domovní sítû
odpovídá napûtí vyti‰tûnému na Ïehliãce.
Varování: Vzhledem k vysokému v˘konu
tohoto pfiístroje
se, prosím, ujistûte, Ïe
máte odpovídající zdroj elektrického
proudu. Informujte se u své elektrárenské
spoleãnosti, zda celkov˘ odpor hlavního
rozvodu nepfiekraãuje hodnotu
0,31 Ohmu.
Vytáhnûte vidlici síÈového pfiívodu vÏdy
pfiedtím, neÏ budete do Ïehliãky nalévat
vodu. Nikdy netahejte za kabel, vÏdy
uchopte vidlici.
SíÈov˘ pfiívod nesmí pfiijít do styku
s hork˘mi pfiedmûty nebo horkou Ïehlicí
plochou.
Nikdy neponofiujte Ïehliãku do vody nebo
jin˘ch tekutin.
Îehliãka smí b˘t pouÏívána jen na
stabilním povrchu a také odkládána na
stabilní povrch.
Pfii pauze pfii Ïehlení vÏdy odkládejte
Ïehliãku kolmo na její odstavní plochu a
ujistûte se, Ïe ji pokládáte na stabilní
vodorovn˘ povrch.
Îehliãka se nesmí nechat bez dozoru po
dobu, kdy je pfiipojena k síti.
Pfiístoj nesmí pouÏívat dûti ani osoby se
sníÏen˘mi fyzick˘mi nebo psychick˘mi
schopnostmi bez dohledu osoby, která
je zodpovûdná za jejich bezpeãnost.
Obecnû je doporuãeno uchovávat pfiístroj
mimo dosah dûtí. Dûti by mûly b˘t pod
dozorem, aby se zajistilo, Ïe nebudou
spotfiebiã pouÏívat na hraní.
DrÏte Ïehliãku mimo dosah dûtí, zvlá‰tû
kdyÏ pouÏíváte funkci «vpfied smûrova-
ného v˘trysku páry». Elektrické Ïehliãky
vyvíjejí vysokou teplotu v kombinaci s
horkou párou, takÏe mÛÏe dojít k popá-
leninám.
Nikdy neÏehlete ani nenapafiujte odûv
pfiímo na tûle.
Îehliãku nepouÏívejte, pokud upadla
na zem, je viditelnû po‰kozena nebo
netûsní. Pravidelnû kontrolujte síÈov˘
pfiívod, zda není po‰kozen.
JestliÏe pfiístroj (vãetnû síÈového pfiívodu)
vykazuje jakékoli známky po‰kození,
pfiestaÀte jej pouÏívat a pfiedejte jej do
opravy do autorizovaného servisu firmy
Braun. Chybná nebo neodborná oprava
mÛÏe zpÛsobit uÏivateli závaÏné ‰kody
nebo poranûní.
Elektrické pfiístroje znaãky Braun
odpovídají pfiíslu‰n˘m ustanovením
bezpeãnostních norem a pfiedpisÛ.
Tento pfiístroj je urãen pouze pro pouÏití
v domácnosti.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A
Popis
1
Trysky pro pfiedbûÏné napafiování
2
Kropicí tryska
3
Otvor nádrÏky na vodu
4
Tlaãítko v˘trysk páry vpfied (Precision
shot)
5
Tlaãítko kropení (spray)
6
Regulátor mnoÏství páry
7
Voliã teploty
8
Kontrolka teploty
9 Kontrolka automatického vypnutí
(«auto-off») (pouze modely 780 a 770)
10
Odstavná plocha Ïehliãky
11
Textilní protektor (Textile Protector)
(pouze modely 780, 770 a 760)
12 Textilní protektor Soft (Soft Textile
Protector) (pouze model 780)
B NeÏ zaãnete Ïehlit
Tato Ïehliãka je zkonstruována pro
pouÏití vody z vodovodu. JestliÏe máte
extrémnû tvrdou vodu, doporuãujeme
pouÏívat smûs 50% vody z vodovodu a
50% destilované vody. NaplÀte nádrÏku
na vodu ke znaãce «max». Nikdy
nepouÏívejte pouze destilovanou vodu.
Nepfiidávejte Ïádná aditiva napfi. ‰krob).
NepouÏívejte zkondenzovanou vodu ze
su‰iãky prádla.
Pfiedtím, neÏ budete vodu nalévat,
vypnûte regulátor páry («0» = pára
vypnuta).
DrÏte Ïehliãku mírnû naklonûnou, jak
je znázornûno (na obr. B), a naplÀte
nádrÏku na vodu aÏ ke znaãce «max».
Postavte Ïehliãku kolmo na její odstav-
nou plochu a pfiipojte ji k síti.
Zvolte teplotu podle znaãek na odstavní
plo‰e Ïehliãky nebo podle visaãky na
prádle.
Kontrolka (8) zhasne, jakmile je dosaÏeno
nastavené teploty (po cca 1 1/2 min.).
C Îehlení
Variabilní mnoÏství páry
Otáãením regulátoru páry (6) mÛÏete
zvolit mnoÏství páry v rozsahu «0» aÏ «6».
Pro Ïehlení s napafiováním musí b˘t voliã
teploty (7) nastaven v ãerveném rozsahu.
Pro ve‰keré bûÏné Ïehlení se doporuãuje
stfiední nastavení mnoÏství páry. Pouze v
pfiípadû Ïehlení lnûn˘ch látek, silné bavlny
nebo podobn˘ch tkanin doporuãujeme
nastavit mnoÏství páry na maximum.
Poznámka: Bûhem Ïehlení neotáãejte
regulátor mnoÏství páry za polohu «6».
Pára Vario plus
Pro siln˘ v˘trysk páry stisknûte regulátor
páry (6) na max. 30 sekund.
Voliã teploty (7) musí b˘t nastaven
v rozsahu ãervené sekce.
Образец