Braun TexStyle 7 740 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 47 из 86)

Языки: Русский
Страницы:86
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 47 из 86
47
Precision shot
Napfied stisknûte tlaãítko Precision shot
(4) 3krát aÏ 4krát, abyste tuto funkci
aktivovali.
Tisknûte tlaãítko Precision shot v inter-
valech nejménû 5 sekund, dojde k siln˘m
ãelním v˘tryskÛm páry, které pfiipravují
látku na Ïehlení. Funkci Precision shot
mÛÏete aktivovat pfii Ïehlení na sucho.
Voliã teploty v‰ak musí b˘t nastaven
v rozsahu ãervené sekce.
Funkci Precision shot mÛÏete také pouÏít
pfii vertikální poloze Ïehliãky, napfi. pro
napafiení závûsÛ apod.
Pozor: Z trysek pro pfiedbûÏné napafio-
vání vychází horká pára.
Funkce kropení
Stisknûte tlaãítko kropení (5).
Îehlení na sucho
Nastavte regulátor mnoÏství páry (6) do
polohy «0» (= vypnutí páry).
D
Automatické vypnutí
(pouze modely 780 a 770)
Vypínací mechanismus vydává bûhem
Ïehlení slab˘ ‰um. To je normální a
neindikuje to závadu Ïehliãky.
âervená kontrolka «auto-off» (9) bude
blikat, kdyÏ je automatické vypnutí
aktivováno.
To se stane, kdyÏ je Ïehliãka ponechána
– ve vodorovné poloze leÏet na Ïehlicí
plo‰e po dobu asi 30 sekund, nebo
– odloÏena ve svislé poloze na své
odstavné plo‰e asi 8 minut.
Chcete-li Ïehliãku opût zapnout, pouze s
ní pohnûte. Jakmile kontrolka «auto-off»
pfiestane blikat, je Ïehliãka opût napájena
elektrick˘m proudem.
Automatické vypnutí se aktivuje pfiibliÏnû
2 minuty poté, co je pfiipojena Ïehliãka do
zásuvky elektrické sítû.
E
Textile Protectors
Textilní protektor
(11)
(pouze modely
780, 770 a 760)
Textilní protektor chrání choulostivé
tkaniny pfied po‰kozením teplem a
umoÏÀuje Ïehlit vût‰inu látek bez nutnosti
tzv. «Ïehlení pfies hadfiík». Speciální
povrch zabraÀuje vzniku leskl˘ch skvrn.
S textilním protektorem lze Ïehlit
choulostivé tkaniny pfii nastavené teplotû
v rozsahu ãervené zóny, takÏe pfiitom
mÛÏete vyuÏívat v‰echny parní funkce,
které tato Ïehliãka nabízí.
Abyste si ovûfiili reakci va‰í tkaniny je‰tû
zahájením Ïehlení, doporuãujeme
pfieÏehlit mal˘ kousek na rubové stranû.
Aby nedo‰lo k po‰kození povrchu,
neÏehlete s nasazen˘m textilním
protektorem pfies napfi. zipy, kovové
knoflíky / n˘ty nebo ‰trasové ozdoby.
Po nasazeni textilního protektoru
poãkejte asi 1 1/2 minuty neÏ zaãnete
Ïehlit.
Textilní protektor Soft
(12)
(pouze
model 780)
Textilní protektor Soft zabezpeãuje díky
speciálnû navrÏené podloÏce SoftTouch
zv˘‰enou ochranu pfied horkem a
maximální péãi choulostiv˘m tkaninám.
Dokonce i nejchoulostivûj‰í Ïehlitelné*
tkaniny jsou chránûny pfied po‰kozením
teplem a vznikem leskl˘ch skvrn.
S nasazen˘m textilním protektorem Soft
lze Ïehlit Ïehlitelné tkaniny bez nutnosti
tzv. «Ïehlení bez hadfiíku». Textilní
protektor Soft je vhodn˘
pro dokonãovací
úpravy – napfi. Ïehlení záhybÛ u oblekÛ
– bez nutnosti tzv. «Ïehlení pfies hadfiík».
S textilním protektorem Soft mÛÏete Ïehlit
choulostivé tkaniny pfii nastavení teploty
v rozsahu ãervené zóny, takÏe pfiitom
mÛÏete vyuÏívat v‰echny parní funkce,
které tato
Ïehliãka nabízí.
Aby nedo‰lo k po‰kození podloÏky
SoftTouch, neÏehlete s nasazen˘m
textilním protektorem Soft pfies napfi.
zipy, kovové knoflíky / n˘ty nebo ‰trasové
ozdoby.
(* Ovûfite si, prosím, na ‰títku s návodem
na o‰etfiování, zda lze odûv Ïehlit)
F
Po Ïehlení
Odpojte Ïehliãku od sítû a otoãte regu-
látor páry do polohy «0». Vyprázdnûte
nádrÏku na vodu, prodlouÏíte tak
Ïivotnost Ïehliãky. Vychladlou Ïehliãku
ukládejte na suchém místû, vÏdy
postavenou na její odstavné plo‰e.
G
ÚdrÏba a ãi‰tûní
Îehlicí plochu ãistûte ocelovou vlnou.
V Ïádném pfiípadû nepouÏívejte brusné
pfiípravky, ocet ani chemikálie. Pro
oãi‰tûní mûkkého materiálu drÏadla
pouÏijte m˘dlovou vodu.
H
âi‰tûní odvápÀovacího ventilu
OdvápÀovací ventil umístûn˘ na spodním
konci regulátoru páry se musí pravidelnû
odvápÀovat (napfi. vÏdy, kdyÏ je v˘vin
páry nedostateãn˘). V tomto pfiípadû
musí b˘t nádrÏka na vodu prázdná.
Sejmutí regulátoru páry s ventilem:
Otoãte regulátor páry ve smûru
hodinov˘ch ruãiãek k poloze «6». Otoãte
jím pevnû aÏ za zaráÏku, aÏ se regulátor
páry zdvihne. KdyÏ je na poloze
x
,
Образец