Braun TexStyle 7 740 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 48 из 86)

Языки: Русский
Страницы:86
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 48 из 86
48
vytáhnûte jej kolmo nahoru. Nedot˘kejte
se ventilu na jeho spodním konci. Ponofite
ventil do octa (ne octové esence) nebo
citrónové ‰Èávy na minimálnû 30 minut.
Oãistûte kartáãkem zb˘vající rezidua
a propláchnûte jej pod tekoucí vodou
(obr. H, 1-7).
Opûtovné nasazení regulátoru páry:
Pfii opûtovném nasazování regulátoru
páry se ujistûte, Ïe základna regulátoru
stále ukazuje na polohu
x
(obr. H, 8).
Pevnû stlaãte regulátor páry dolÛ a
otáãejte jím zpût aÏ do polohy «6», kde
se zajistí.
Poznámka: Bez regulátoru páry se
Ïehliãka nesmí pouÏívat.
I
Systém odvápÀování
Aby se vyãistila parní komora od reziduí,
odvápnûte ji, jak je znázornûno na
obrázcích I, 1-8.
Upozornûní: KdyÏ otoãíte regulátor páry
ve smûru hodinov˘ch ruãiãek za polohu
«6», bude ze Ïehlicí plochy vycházet
horká voda a pára.
Poãkejte, aÏ Ïehlicí plocha vychladne a
potom proveìte ãi‰tûní, jak je popsáno
v˘‰e.
Pak naplÀte nádrÏku vodou, zahfiejte
Ïehliãku a stisknûte 4krát tlaãítko
Precision shot, abyste Ïehliãku pfied
Ïehlením proãistili (obr. I, 9-13).
NepouÏívejte v obchodû prodávané
dekalcifikátory, které by mohly Ïehliãku
po‰kodit.
Problémy pfii Ïehleníi
Problém
Odstranûní
Z otvorÛ pro páru
kape voda.
Otoãte regulátor páry
proti smûru hodinov˘ch
ruãiãek, abyste sníÏili
mnoÏství páry, nebo jej
vypnûte.
DodrÏujte del‰í
intervaly, kdyÏ tisknete
tlaãítko Precision shot.
Nastavte vy‰‰í teplotu.
Vyvíjí se ménû
páry nebo vÛbec
Ïádná pára.
Zkontrolujte hladinu
vody. Oãistûte
odvápÀovací ventil.
Z parních otvorÛ
vycházejí ãásteãky
vápna.
Odvápnûte parní
komoru.
Zmûna vyhrazena bez pfiedchozího
upozornûní.
Po skonãení Ïivotnosti neodhazujte
prosím tento v˘robek do bûÏného
domovního odpadu. MÛÏete jej
odevzdat do servisního stfiediska
Braun nebo na pfiíslu‰ném sbûrném místû
zfiízeném dle místních pfiedpisÛ.
Záruka
Poskytujeme dvojletou záruku na výrobek
s platností od data jeho zakoupení.
V záruční lhůtě bezplatně odstraníme
všechny vady přístroje zapříčiněné chybou
materiálu nebo výroby, a to buď formou
opravy, nebo výměnou celého přístroje
(podle našeho vlastního uvážení). Uvedená
záruka je platná v každé zemi, ve které tento
přístroj dodává společnost Braun nebo její
pověřený distributor.
Záruka se netýká následujících případů:
poškození zapříčiněné nesprávným
použitím, běžné opotřebování (například
plátků holicího strojku nebo pouzdra
zastřihávače), jakož i vady, které mají
zanedbatelný dosah na hodnotu nebo
funkci přístroje. Pokud opravu uskuteční
neautorizovaná osoba a nebudou-li použity
původní náhradní díly společnosti Braun,
platnost záruky bude ukončena.
Pokud v záruční lhůtě požadujete provedení
servisní opravy, odevzdejte celý přístroj
s potvrzením o nákupu v autorizovaném
servisním středisku společnosti Braun nebo
jej do střediska zašlete.
Образец