Braun TexStyle 7 740 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 49 из 86)

Языки: Русский
Страницы:86
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 49 из 86
49
Slovensk˘
Na‰e v˘robky sú vyrábané tak, aby
zodpovedali najvy‰‰ím nárokom na kvalitu,
funkãnosÈ a dizajn. Veríme, Ïe budete maÈ
z novej naparovacej Ïehliãky Braun radosÈ.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DôleÏité bezpeãnostné upozornenia
E‰te pred pouÏitím zariadenia si dôkladne
preãítajte cel˘ návod na pouÏitie a
uschovajte si ho poãas celej Ïivotnosti
zariadenia.
Presvedãite sa, ãi napätie va‰ej domácej
elektrickej siete zodpovedá napätiu
vyznaãenému na Ïehliãke.
Upozornenie: Vzhºadom na vysok˘ v˘kon
tejto naparovacej Ïehliãky sa uistite, Ïe
napájanie zo siete poskytuje dostatoãnú
energiu. Kontaktujte miestnu poboãku
elektrárenskej spoloãnosti, aby ste sa
uistili, Ïe tzv. zdanliv˘ odpor nie je vy‰‰í
ako 0,31 Ohmov.
Odpojte zariadenie od elektrickej siete
vytiahnutím zástrãky elektrickej ‰núry zo
zásuvky vÏdy predt˘m, ako budete do
Ïehliãky nalievaÈ vodu.
Pri odpájaní neÈahajte za sieÈovú ‰núru,
ale za jej koncovku.
SieÈová ‰núra nesmie prísÈ do styku
s horú
cimi predmetmi alebo horúcou
Ïehliacou plochou.
Nikdy neponorte zariadenie do vody
alebo in˘ch tekutín.
Îehliãku pouÏívajte len na stabilnom
povrchu a odkladajte ju taktieÏ len na
stabiln˘ vodorovn˘ povrch.
Poãas prestávky Ïehlenia vÏdy odkladajte
Ïehliãku zvislo na jej odkladaciu plochu
(presvedãite sa, ãi Ïehliãku odkladáte na
stabiln˘ vodorovn˘ povrch).
Îehliãka sa nesmie nechaÈ bez dozoru
poãas pripojenia k elektrickej sieti.
Tento prístroj nie je urãen˘ pre deti a osoby
so zníÏen˘mi fyzick˘mi a mentálnymi
schopnosÈami, ak pri jeho pouÏívaní nie sú
pod dozorom osoby, ktorá je zodpovedná
za ich bezpeãnosÈ. Vo v‰eobecnosti
odporúãame, aby ste prístroj uchovávali
mimo dosahu detí. Dávajte pozor, aby deti
prístroj nepouÏívali na hranie.
DrÏte Ïehliãku mimo dosahu detí, zvlá‰È keì
pouÏívate funkciu v˘trysk pary smerovan˘
dopredu. Horúca para s vysokou teplotou
môÏe spôsobiÈ popáleniny.
Nikdy neÏehlite, ani nenaparujte odev
priamo na tele.
Îehliãku nepouÏívajte, pokiaº spadla na
zem, je viditeºne po‰kodená alebo
netesní. Pravidelne kontrolujte sieÈovú
‰núru, ãi nie je po‰kodená.
Ak zariadenie (vrátane sieÈovej ‰núry)
vykazuje akékoºvek známky po‰kodenia,
prestaÀte ho pouÏívaÈ a dajte ho do
opravy do autorizovaného servisu firmy
Braun. Chybná alebo neodborná oprava
môÏe spôsobiÈ uÏívateºovi závaÏné ‰kody
ako aj poranenia.
Elektrické zariadenia znaãky Braun
zodpovedajú príslu‰n˘m ustanoveniam
bezpeãnostn˘ch noriem a predpisov.
Toto zariadenie je urãené iba
pre
pouÏitie v domácnosti.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A
Popis
1
Trysky pre predbeÏné naparovanie
2
Kropiaca tryska
3
Otvor zásobníka na vodu
4
Tlaãidlo
v˘trysk pary vpred (Precision
shot)
5
Tlaãidlo kropenia (spray)
6
Regulátor mnoÏstva pary
7
Ovládaã teploty
8
Indikátor teploty
9 Indikátor automatického vypnutia
(«auto-off») (iba pri modeloch 780 a 770)
10
Odstavná plocha Ïehliãky
11
Protektor textílií (Textile Protector) (iba pri
modeloch 780, 770 a 760)
12 Protektor jemn˘ch textílií (Soft Textile
Protector) (iba pri modeli 780)
B K˘m zaãnete ÏehliÈ
Táto Ïehliãka je skon‰truovaná pre
pouÏitie vody z vodovodu. Ak máte
extrémne tvrdú vodu, odporúãame
pouÏívaÈ zmes 50% vody z vodovodu a
50% destilovanej vody. NaplÀte zásobník
na vodu aÏ po znaãku «max». Nikdy
nepouÏívajte iba destilovanú vodu.
Nepridávajte Ïiadne aditíva napr. ‰krob.
NepouÏívajte skondenzovanú vodu zo
su‰iãky na bielizeÀ.
Predt˘m, ako budete nalievaÈ vodu,
vypnite regulátor pary («0» = para
vypnutá).
DrÏte Ïehliãku mierne naklonenú, (tak
ako je to znázornené na obr. B), a naplÀte
zásobník na vodu aÏ po znaãku «max».
Postavte Ïehliãku zvislo na jej odstavnú
plochu a zapojte sieÈovú ‰núru do
elektrickej siete.
Zvoºte teplotu podºa údajov na odstavnej
ploche Ïehliãky alebo na etikete na
obleãení.
Indikátor (8) zhasne, akonáhle je dosiah-
nutá zvolená teplota (po cca 1 1/2 min.).
C Îehlenie
Variabilné mnoÏstvo pary
Otáãaním regulátora pary (6) môÏete zvoliÈ
mnoÏstvo pary v rozsahu «0» aÏ «6».
Pre Ïehlenie s parou nastavte regulátor
teploty (7) v ãervenom rozsahu.
Pre beÏné Ïehlenie odporúãame
nastavenie pary na stredn˘ stupeÀ. Iba
v prípade Ïehlenia ºanov˘ch látok, silnej
bavlny alebo podobn˘ch tkanín odporú-
ãame nastavenie pary na maximum.
Poznámka: Poãas Ïehlenia neotáãajte
regulátor pary za polohu «6».
Para Vario plus
Pre siln˘ v˘trysk pary stlaãte regulátor
pary (6) na max. 30 sekúnd.
Ovládaã teploty (7) musí byÈ nastaven˘
v rozsahu ãervenej zóny.
Образец