Braun TexStyle 7 740 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 50 из 86)

Языки: Русский
Страницы:86
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 50 из 86
50
Precision shot
Najskôr stlaãte tlaãidlo Precision shot (4)
3 krát aÏ 4 krát, aby ste túto funkciu
aktivovali.
Stlaãte tlaãidlo Precision shot v inter-
valoch najmenej 5 sekúnd, ãím dôjde
k siln˘m ãeln˘m v˘tryskom pary, ktoré
pripravia látku na Ïehlenie. Funkciu
Precision shot môÏete aktivovaÈ pri
Ïehlení nasucho. Ovládaã teploty v‰ak
musí byÈ nastaven˘ v rozsahu ãervenej
zóny.
Táto funkcia môÏe byÈ pouÏitá aj pri verti-
kálnej polohe pre Ïehlenie visiacich ‰iat.
Pozor: Z trysiek pre predbeÏné
naparovanie vychádza horúca para.
Funkcia kropenia
Stlaãte tlaãidlo kropenia (5).
Îehlenie nasucho
Nastavte regulátor pary (6) do polohy «0»
(= vypnutie pary).
D
Automatické vypnutie
(iba pri modeloch 780 a 770)
Vypínací mechanizmus vydáva poãas
Ïehlenia slab˘ ‰um. To je normálne a
neindikuje to poruchu Ïehliãky.
âerven˘ indikátor «auto-off» (9) bude
blikaÈ, keì je automatické vypnutie
aktivované.
Automatické vypnutie sa aktivuje keì sa
Ïehliãka ponechá …
– vo vodorovnej polohe leÏaÈ na Ïehliacej
ploche po dobu asi 30 sekúnd alebo
– je odloÏená vo zvislej polohe na
odstavnej ploche asi 8 minút.
Ak si Ïeláte Ïehliãku opäÈ zap
núÈ, staãí
iba ak s Àou pohnete. Akonáhle indikátor
«auto-off» prestane blikaÈ, je Ïehliãka
opäÈ napájaná elektrick˘m prúdom.
Automatické vypnutie sa aktivuje pribliÏne
2 minúty po pripojení Ïehliãky do zásuvky
elektrickej siete.
E
Textiln˘ protektors
Protektor textílií
(11)
(iba pri modeloch
780, 770 a 760)
Protektor textílií chráni jemné látky pred
po‰kodením spôsoben˘m teplom, takÏe
väã‰inu textílií môÏete ÏehliÈ priamo bez
toho, aby ste ich e‰te prekr˘vali
navlhãenou alebo suchou látkou. Jeho
‰peciálny povrch chráni textílie pred
vznikom leskl˘ch ‰kv⁄n.
Vìaka protektoru textílií môÏete ÏehliÈ
jemné látky pri nastavení teploty
v rámci ãervenej stupnice, aby ste mohli
vyuÏívaÈ v‰etky funkcie naparovania,
ktoré va‰a Ïehliãka ponúka.
Odporúãame vám, aby ste skôr, ako
zaãnete ÏehliÈ, preÏehlili mal˘ kúsok látky
na rubovej strane, vìaka ãomu zistíte,
ako látka reaguje na Ïehlenie. Keì pri
Ïehlení pouÏívate protektor textílií,
vyh˘bajte sa zipsom, kovov˘m gombí-
kom/nitom a ‰trasov˘m ozdobám, aby
ste povrch protektora nepo‰kodili.
Po nasadení protektora textílií poãkajte
pribliÏne 1 1/2 a pol minúty, k˘m zaãnete
ÏehliÈ.
Protektor jemn˘ch textílií
(12)
(iba pri
modeli 780)
Protektor jemn˘ch textílií poskytuje
zv˘‰enú ochranu pred teplom a mimo-
riadnu starostlivosÈ aj o tie najjemnej‰ie
látky vìaka svojmu jedineãne navrhnu-
tému povrchu SoftTouch. Aj tie najjem-
nej‰ie látky, ktoré sú vhodné na
Ïehlenie*, sú chránené pred po‰kodením
spôsoben˘m teplom a vznikom leskl˘ch
‰kv⁄n.
Po nasadení protektora jemn˘ch textílií
môÏete ÏehliÈ textílie vhodné na Ïehlenie*
aj bez toho, aby ste ich prekr˘vali
navlhãenou alebo suchou látkou.
Protektor jemn˘ch textílií je vhodn˘
napríklad na vyÏehlenie záhybov na
jemn˘ch oblekoch bez toho, aby ste ich
museli prekr˘vaÈ ìal‰ou látkou.
Vìaka protektoru jemn˘ch textílií môÏete
ÏehliÈ jemné látky pri nastavení teploty
v rámci ãervenej stupnice, aby ste mohli
vyuÏívaÈ v‰etky funkcie naparovania,
ktoré va‰a Ïehliãka ponúka.
Keì v‰ak pri Ïehlení pouÏívate protektor
jemn˘ch textílií, vyh˘bajte sa zipsom,
kovov˘m gombíkom/nitom a ‰trasov˘m
ozdobám, aby ste povrch protektora
nepo‰kodili.
(*údaj o tom, ãi textílie môÏete ÏehliÈ,
nájdete na kaÏdom v˘robku)
F
Po Ïehlení
Odpojte Ïehliãku od elektrickej siete a
otoãte regulátor pary do polohy «0».
Vyprázdnite zásobník vody, predæÏite tak
ÏivotnosÈ Ïehliãky. Vychladnutú Ïehliãku
skladujte na suchom mieste, vÏdy
postavenú na jej odstavnej ploche.
G
ÚdrÏba a ãistenie
Îehliacu plochu vyãistite oceºovou vlnou.
V Ïiadnom prípade nepouÏívajte brúsne
prostriedky, ocot ani chemikálie. Na
ãistenie mäkkého materiálu drÏadla
pouÏite mydlovú vodu.
H
âistenie odvápÀovacieho
ventilu
OdvápÀovací ventil umiestnen˘ na spodnej
ãasti regulátora pary sa musí pravidelne
odvápÀovaÈ (napr. vÏdy, keì je tlak pary
nedostatoãn˘). V tomto prípade musí byÈ
zásobník vody prázdny.
Образец