Braun TexStyle 7 740 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 51 из 86)

Языки: Русский
Страницы:86
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 51 из 86
51
Odobratie regulátora pary s ventilom:
Otoãte regulátor pary v smere hodino-
v˘ch ruãiãiek k polohe «6». Otoãte ním
pevne aÏ za zaráÏku, pokiaº sa regulátor
pary nezdvihne. Keì sa nachádza na
polohe
x
, vytiahnite ho kolmo nahor.
Nedot˘kajte sa ventilu na jeho spodnom
konci. Ponorte ventil do octu (nie do
octovej esencie) alebo citrónovej ‰Èavy
na minimálne 30 minút. Oãistite kefkou
zostávajúce rezíduá a prepláchnite ho
pod teãúcou vodou (obr. H, 1-7).
Opätovné nasadenie regulátora pary:
Pri opätovnom nasadzovaní regulátora
pary sa presvedãite, ãi základÀa regulá-
tora stále ukazuje na polohu
x
. Silno
stlaãte regulátor pary nadol a otáãajte
ním späÈ aÏ do polohy «6», kde sa zaistí.
Poznámka: Bez regulátora pary sa
Ïehliãka nesmie pouÏívaÈ.
I
Systém odvápÀovania
Aby sa vyãistila parná komora od rezíduí,
odvápnite ju, tak ako je to znázornené na
obrázkoch I, 1–8.
Upozornenie: Keì otoãíte regulátor pary
v smere hodinov˘ch ruãiãiek za polohu
«6», bude zo Ïehliacej plochy vychádzaÈ
horúca voda a para.
Poãkajte, aÏ Ïehliaca plocha vychladne
a potom vykonajte ãistenie, tak ako je to
popísané vy‰‰ie.
Následne naplÀte nádrÏku vodou,
zahrejte Ïehliãku a stlaãte 4 krát tlaãidlo
Precision shot, aby ste Ïehliãku pred
samotn˘m Ïehlením preãistili
(obr. I, 9–13).
NepouÏívajte Ïiadne beÏne dostupné
dekalcifikátory, ktoré by mohli Ïehliãku
po‰kodiÈ.
OdstraÀovanie problémov
Problém
Odstránenie
Z otvorov na paru
kvapká voda
Otoãte regulátor pary
proti smeru hodinov˘ch
ruãiãiek, aby ste zníÏili
mnoÏstvo pary, alebo
ho vypnite.
DodrÏujte dlh‰ie
intervaly, keì
stlaãíte
tlaãidlo Precision shot.
Nastavte vy‰‰iu
teplotu.
Vyvíja sa menej
pary alebo vôbec
Ïiadna para
Skontrolujte hladinu
vody. Oãistite
odvápÀovací ventil.
Z parn˘ch otvorov
vychádzajú
ãiastoãky vápna.
Odvápnite parnú
komoru.
Právo na zmeny vyhradené.
Po skonãení Ïivotnosti neodhadzujte
zariadenie do beÏného domového
odpadu. Zariadenie odovzdajte do
servisného strediska Braun alebo na
príslu‰nom zbernom mieste zriadenom
podºa miestnych predpisov a noriem.
Záruka
Poskytujeme dvojročnú záruku na výrobok
s platnosťou od dátumu jeho zakúpenia.
V záručnej lehote bezplatne odstránime
všetky poruchy prístroja zapríčinené chybou
materiálu alebo výroby, a to buď formou
opravy, alebo výmenou celého prístroja
(podľa nášho vlastného uváženia). Uvedená
záruka je platná v každom štáte, v ktorom
tento prístroj dodáva spoločnosť Braun
alebo jej poverený distribútor.
Záruka sa netýka nasledujúcich prípadov:
poškodenie zapríčinené nesprávnym
použitím, normálne opotrebovanie
(napríklad plátkov holiaceho strojčeka alebo
puzdra zastrihávača), ako aj poruchy, ktoré
majú zanedbateľný účinok na hodnotu
alebo funkciu prístroja. Ak opravu uskutoční
neautorizovaná osoba a ak sa nepoužijú
pôvodné náhradné súčiastky spoločnosti
Braun, platnosť záruky bude ukončená.
Ak v záručnej lehote požadujete vykonanie
servisnej opravy, odovzdajte celý prístroj
s potvrdením o nákupe v autorizovanom
servisnom stredisku spoločnosti Braun
alebo ho do strediska zašlite.
Образец