Braun TexStyle 7 740 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 52 из 86)

Языки: Русский
Страницы:86
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 52 из 86
52
Magyar nyelvı használati utasítás
Termékeink minŒsége, mıködése és
formája a legmagasabb igényeket is
maradéktalanul kielégítik. Reméljük, örömét
leli új Braun gŒzölŒs vasalójában.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Általános tudnivalók:
A vasaló használata elŒtt olvassa végig a
használati utasítást és azt a vasaló teljes
élettartama alatt Œrizze meg.
GyŒzŒdjön meg arról, hogy az Ön által
használt feszültség megegyezik a
vasalón feltüntetett értékkel. Csakis
váltakozó áramra csatlakoztassa a
vasalót.
Figyelmeztetés! A gŒzvasaló nagy
teljesítménye miatt, gyŒzŒdjön meg a
hálózati dugaszolóaljzat áramellátásának
alkalmasságáról! Tájékozódjon a helyi
áramszolgáltatónál, hogy az ún.
váltóáramú ellenállás (impedancia)
értéke nem haladja meg a 0,31 Ohm-ot!
MielŒtt vizet tölt a készülékbe, a csatla-
kozó dugót húzza ki a konnektorból.
Mindig a dugót húzza, ne a vezetéket.
A vezeték soha ne érintkezzen a forró
vasalótalppal, vagy egyéb meleg
felületekkel.
A készüléket víz alá tartani tilos.
Helyezze a készüléket stabil, vízszintes
felületre (pl. asztalra vagy földre) és csak
ilyen stabil felületen használja.
A vasalás szüneteiben a vasalót mindig
állítsa függŒleges helyzetbe, a
támasztólapjára állítva.
Amikor, akár rövid idŒre is elhagyja a
helyiséget, húzza ki a csatlakozó dugót.
A készüléket mozgássérültek, szellemi
vagy értelmi fogyatékosságban szenvedŒ
gyermekek vagy személyek, – kizárólag
a biztonságukért felelŒs felügyelet mellett
használják! Javasoljuk, hogy a terméket
gyermekektŒl elzárva tartsa! Általában
javasoljuk, hogy a készüléket tartsa
gyermekek által nem hozzáférhetŒ
helyen!
A vasalót tartsa gyermekektŒl távol,
különösen a gŒzfúvatás funkció
elŒgŒzölŒ gomb használatakor. Az
elektromos vasalók magas hŒmérséklete
és forró gŒze égési sérüléseket okozhat.
Soha ne vasalja vagy gŒzölje a ruhát
magán.
Ne használja, ha a készülék csöpög,
szivárog, vagy látható sérülés van rajta.
Rendszeresen ellenŒrizze, hogy a
vezeték nem sérült-e meg.
Amennyiben a készüléken vagy a
vezetéken bármilyen meghibásodás
mutatkozik, vigye el Braun szakszervizbe
javításra. A hibás vagy szakszerıtlen
javítási munka sérülést okozhat.
A Braun elektromos készülékei megfelel-
nek a vonatkozó biztonsági elŒírásoknak.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
A
A készülék részei:
1
GŒzkifúvó nyílás
2
Vízszórófej
3
VízbetöltŒ nyílás
4
ElŒgözölŒ gomb (Precision shot)
5
Vízszóró gomb (spray)
6
GŒzszabályzó
7
HŒmérséklet szabályzó
8
EllenŒrzŒ lámpa
9 Automatikus kikapcsolást jelzŒ lámpa
(«auto-off») (csak az 780 és 770
modellekhez)
10
Támasztótalp
11
TextilvédŒ Bevonat (Textile Protector)
(csak az 780, 770 és 760 modellekhez)
12 Puha TextilvédŒ Bevonat (SoftTextile
Protector) (csak az 780-os modellhez)
B Bekapcsolás elŒtt
Ez a vasaló csapvízzel mıködik.
Amennyiben Önnél nagyon kemény a
víz, csapvíz és desztillált víz fele-fele
arányú keverékének használatát
javasoljuk. A «max» jelzésig töltse fel a
tartályt. Soha ne használjon csak
desztillált vizet. Ne adjon a vízhez
semmilyen adalék anyagot (pl.
keményítŒt). Ne használja a centrifugából
elfolyó vizet.
A tartály feltöltése elŒtt kapcsolja ki a
gŒzszabályzó gombot («0» = nincs
gŒzfejlesztés).
Tartsa a vasalót kicsit ferdén, ahogy a
(B) ábra mutatja, majd a «max» jelzésig
töltse fel a tartályt.
Állítsa le a vasalót a támasztótalpára és
csatlakoztassa a hálózatba.
A vasaló támasztótalpán lévŒ vasalási
útmutatónak vagy a ruhanemık
címkéjének megfelelŒen válassza ki a
hŒmérsékletet.
Amikor a vasaló eléri a kívánt
hŒmérsékletet (kb.1,5 perc múlva),
az ellenŒrzŒ lámpa (8) kialszik.
C Vasalás
Vario gŒz
A gŒzszabályzó gomb (6) elforgatásával
növelheti vagy csökkentheti a gŒz
mennyiségét «0» – «6» erŒsségállítási
lehetŒséggel. GŒzölŒs vasaláshoz a
hŒmérséklet szabályozót (7) a piros
jelzésre fordítsa el.
Normál vasaláshoz a közepes
gŒzbeállítást javasoljuk. Csak amikor
vásznat, vastag pamutot vagy hasonló
minŒségı anyagot vasal, használja a
maximális gŒzbeállítást.
Figyelmeztetés: Vasalás közben ne
állítsa a gŒzszabályzó gombot «6»-nál
magasabb értékre.
Szuper gŒzlöket
Szuper gŒzöléshez nyomja meg a
gŒzszabályzó gombot (6) max.
30 másodpercig.
Magyar
Образец