Braun TexStyle 7 740 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 61 из 86)

Языки: Русский
Страницы:86
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 61 из 86
61
Ürünlerimiz kalite, kullanım ve tasarımda
en yüksek standartlara ulaμabilmek üzere
tasarlanmıμtır. Braun Steam Iron’dan
memnun kalacaπınızı umarız.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Önemli Uyarılar
Ütünüzü kullanmadan önce, kullanma
talimatını tam olarak okuyunuz ve ütünüzü
kullandıπınız sürece kullanma talimatını
saklayınız.
Cihazı prize takmadan önce, μebeke
cereyan geriliminin, cihazın üzerinde yazılı
olan voltaj ile aynı olduπundan emin
olunuz.
Uyarı: Buharlı ütünüzün yüksek perfor-
mansından dolayı lütfen elektrik saπla-
yıcınızın yeterli gücü verdiπinden emin
olunuz Direncin 0,31 Ohm’ dan fazla
olmadıπından emin olmak için lütfen
elektrik μirketi ile iletiμime geçiniz.
Ütünüzü su ile doldurmadan önce mutlaka
ütünüzün fiμini çekiniz. Ütünüzün fiμini
prizden çekerken, her zaman fiμinden
tutunuz, kordonundan çekmeyiniz.
Ütünüzün kordonunu, kesinlikle sıcak
nesnelerden ve ütü tabanından uzak
tutunuz.
Ütünüzü suyun veya diπer sıvıların içine
koymayınız, batırmayınız.
Ütünüzü sabit bir zemin üzerinde
kullanınız.
Ütüleme sırasında verdiπiniz aralarda,
ütünüzü her zaman arka yüzeyi üzerinde
dik duracak μekilde bırakınız ve ütüyü
bıraktıπınız yüzeyin sabit bir zemin
olduπundan emin olunuz.
Ütüleme sonrasında ütünüzün fiμini prize
takılı bırakmayınız.
Bu aygıt sorumlu bir kiμinin gözetiminde
olmaksızın çocukların ve fiziksel yada
ruhsal engelli kiμilerin kullanmasına
uygun de©ildir.
Aygıtınızı çocukların
ulaμabilece©i yerlerden uzak tutmanızı
öneririz. Çocukların cihazla oynamasını
engellemek için gözetim altında tutunuz.
Ütünüzü çocuklardan uzak tutunuz,
özellikle buhar püskürtme özelliπini
kullandıπınızda çocuklarınızın uzakta
olmasına daha da dikkat ediniz. Yüksek
sıcaklık ve sıcak buhar yanıklara neden
olabilir.
Giysileriniz üzerinizdeyken kesinlikle
ütüleme, ıslatma veya nemlendirme
yapmayınız.
Yere düμmüμ, üzerinde belirgin hasar olan
veya su sızdıran ütüler kesinlikle
kullanılmamalıdır. Olası hasarlar için
kordonu düzenli aralıklarla kontrol ediniz.
Eπer cihazda (kordon da dahil olmak
üzere) herhangi bir bozukluk olursa,
ütünüzü kesinlikle kullanmayınız ve en
yakın Braun Yetkili Servisi’ne getiriniz.
Hatalı veya niteliksiz yapılan tamirler, daha
sonra kullanıcıya zarar verebilir. Braun
elektrikli cihazları güvenlik standartlarına
uygun olarak üretilmiμtir.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A Açıklamalar
1 Ön nemlendirme kanalı
2
Püskürtme kanalı
3
Su haznesi kapaπı
4
Buhar püskürtme düπmesi (Precision shot)
5
Püskürtme düπmesi (spray)
6
Buhar düzenleyici
7
Sıcaklık ayar düπmesi
8
Sıcaklık ikaz lambası
9
Otomatik kapama ıμıπı («auto-off») (sadece
780 ve 770 modellerinde)
10
Dik duruμ için tasarlanmıμ arka yüzey
11
Textile Protector (sadece 780, 770 ve 760
modellerinde)
12 Soft Textile Protector (sadece 780
modelinde)
B Baμlamadan önce
Bu ürün musluk suyuna uygun olarak
tasarlanmıμtır. Eπer musluk suyu aμırı
kireçli ise musluk suyunu ve saf suyu (ütü
suyu) yarı yarıya karıμtırarak kullanmanızı
öneriyoruz. «max» ibaresine gelene kadar
su tankını doldurunuz. Musluk suyu ile
karıμtırmadan sadece saf su (ütü suyu)
kullanmayınız. Herhangi bir katkı maddesi
ilave etmeyiniz (örneπin kola). Çamaμ∂r
kurutucusundan ç∂kan yo©unlaμm∂μ suyu
kullanmay∂n∂z.
Suyu doldurmadan önce buhar düzenleyi-
ciyi kapatınız. («0» = buhar yok)
Ωekil B’de gösterildiπi gibi ütüyü hafifçe
eπiniz ve «max» ibaresine kadar su tankını
doldurunuz.
Ütünüzü arka yüzeyi üzerinde dik duracak
μekilde bırakınız ve fiμe takınız.
Ütünüzün arka yüzeyindeki yazılı
talimatlara veya giysilerinizin üzerinde
yazılı ütüleme talimatına uygun olarak
ütünüzün sıcaklıπını ayarlayınız.
Sıcaklık ikaz lambası (8) istenilen sıcaklık
düzeyine ulaμıldıπında otomatik olarak
söner. (yaklaμık 1 1/2 dakika sonra)
C
Ütüleme
Deπiμken Buhar Sistemi
Buhar düzenleyiciyi (6) «0» ile «6»
arasında deπiμtirerek buhar miktarını
ayarlayabilirsiniz. Buharl∂ ütüleme için
s∂cakl∂k seçicisini (7) k∂rm∂z∂ (buhar)
göstergeye getiriniz. Bütün normal
ütülemeler için orta buhar seviyesinin
seçilmesini tavsiye ediyoruz.
Yalnızca kalın pamuklu, ketenli veya
benzer kumaμlar için maksimum buhar
seviyesini tavsiye ediyoruz.
Not: Ütüleme esnasında buhar
düzenleyiciyi «6» seviyesinin üzerinde
kullanmayınız.
Ekstra Deπiμken Buhar Sistemi
Ekstra buhar için, buhar düzenleyiciyi (6)
30 saniyeden uzun olmamak koμuluyla
kullanabilirsiniz.
Sıcaklık ayar düπmesi (7) kırmızı bölümde
olmalıdır.
Türkçe
Образец