Braun TexStyle 7 740 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 67 из 86)

Языки: Русский
Страницы:86
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 67 из 86
67
Δ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ì·˜ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ¤ÙÛÈ
ÒÛÙ ӷ ÏËÚÔ‡Ó Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÚfiÙ˘·
ÔÈfiÙËÙ·˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Û¯Â‰È·-
ÛÌÔ‡. ∂Ï›˙Ô˘Ì fiÙÈ ı· ¢¯·ÚÈÛÙËı›Ù ÙÔ
ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Û·˜ ·ÙÌÔÛ›‰ÂÚÔ Ù˘ Braun.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
™ËÌ·ÓÙÈο ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Û›‰ÂÚÔ,
‰È·‚¿ÛÙ fiϘ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘.
º˘Ï¿ÍÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘ Û fiÏË ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Û›‰ÂÚÔ˘.
μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Ù¿ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡
Û·˜ Ú‡̷ÙÔ˜ Â›Ó·È ›‰È· Ì ÙËÓ Ù¿ÛË Ô˘
·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ Û›‰ÂÚÔ.
¶ÚÔÛÔ¯‹: ∂Í·ÈÙ›·˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ·fi‰Ô-
Û˘ ÙÔ˘ ·ÙÌÔÛ›‰ÂÚÔ˘, ·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡
Ú‡̷ÙÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÈÛ¯‡.
¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙËÓ
ÙÔÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ·ÚÔ¯‹˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡
Ú‡̷ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë
ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓË Û‡ÓıÂÙË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË
ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È
˘„ËÏfiÙÂÚË ·fi 0,31 Ohm.
¡· ‚Á¿˙ÂÙ ¿ÓÙ· ÙÔ Û›‰ÂÚÔ ·fi ÙËÓ
Ú›˙· ÚÈÓ ÙÔ ÁÂÌ›ÛÂÙ Ì ÓÂÚfi. ¡·
ÙÚ·‚¿Ù ¿ÓÙ· ÙËÓ Ú›˙·, fi¯È ÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ.
ΔÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È
ÔÙ¤ Û Â·Ê‹ Ì ˙ÂÛÙ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ‹ ÌÂ
ÙËÓ Ͽη ÛȉÂÚÒÌ·ÙÔ˜.
ªË ‚˘ı›˙ÂÙ ÔÙ¤ ÙÔ Û›‰ÂÚÔ Û ÓÂÚfi ‹
¿ÏÏÔ ˘ÁÚfi.
ΔÔ Û›‰ÂÚÔ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È
Ó· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.
ŸÙ·Ó οÓÂÙ ·‡ÛË ÛÙÔ Ûȉ¤ÚˆÌ·, Ó·
ÙÔÔıÂÙ›Ù ÙÔ Û›‰ÂÚÔ fiÚıÈÔ ÛÙË ‚¿ÛË
ÙÔ˘ Î·È ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ‚¿ÛË Â›Ó·È
ÙÔÔıÂÙË̤ÓË Û ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂȂϤÂÙ ¿ÓÙ· ÙÔ Û›‰ÂÚÔ
fiÙ·Ó Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ ÛÙËÓ Ú›˙·.
∞˘Ù‹ Ë Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ·
¯Ú‹ÛË ·fi ·È‰È¿ ‹ ¿ÙÔÌ· Ì ÌÂȈ̤Ó˜
ۈ̷ÙÈΤ˜ ‹ ‰È·ÓÔËÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜,
ÂÎÙfi˜ Î·È ·Ó ÂÈÙËÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ¿ÙÔÌ·
˘‡ı˘Ó· ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. °ÂÓÈο,
Û˘ÓÈÛÙԇ̠ӷ Îڷٿ٠ÙËÓ Û˘Û΢‹
Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿. Δ· ·È‰È¿ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÔÙ‡ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È fiÙÈ
‰ÂÓ ·›˙Ô˘Ó Ì ÙË Û˘Û΢‹.
º˘Ï¿ÍÙ ÙÔ Û›‰ÂÚÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿,
ȉ›ˆ˜ fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘Ú-
Á›· «ÂÓ›Û¯˘Û˘ „ÂηÛÌÔ‡».
Δ· ËÏÂÎÙÚÈο Û›‰ÂÚ· Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ
˘„ËÏ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ì ˙ÂÛÙfi ·ÙÌfi,
Ú¿ÁÌ· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔηϤ-
ÛÂÈ ÂÁη‡Ì·Ù·.
¶ÔÙ¤ ÌË ÛȉÂÚÒÓÂÙÂ Î·È ÌËÓ ˘ÁÚ·›ÓÂÙÂ
Ù· ÚÔ‡¯· ÂÓÒ Ù· ÊÔÚ¿ÙÂ.
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ Û›‰ÂÚÔ ·Ó ¤¯ÂÈ
¤ÛÂÈ, Â¿Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛËÌ¿‰È· ˙ËÌÈ¿˜
‹ ‰È·ÚÚÔ‹. ¡· ÂϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ÊıÔÚ¿.
∂¿Ó Ë Û˘Û΢‹ (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘
ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘) ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ
ÂÏ¿Ùو̷, ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÙ ӷ ÙË ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈ›ÙÂ Î·È ·¢ı˘Óı›Ù Û ¤Ó· ∫¤ÓÙÚÔ
∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ Ù˘ Braun ÁÈ· ÂÈÛ΢‹.
§¿ıÔ˜ ηٿ ÙËÓ ÂÈÛ΢‹ ‹ ÂÈÛ΢‹
·fi ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù· ηٿÏÏËÏ·
ÚÔÛfiÓÙ·, ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ·Ù˘-
¯‹Ì·Ù· ÛÙÔ ¯Ú‹ÛÙË. OÈ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜
Û˘Û΢¤˜ Ù˘ Braun ÏËÚÔ‡Ó Ù·
ÈÛ¯‡ÔÓÙ· ÚfiÙ˘· ·ÛÊ·Ï›·˜.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
1
O¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙfiÍ¢ÛË ·ÙÌÔ‡
2
O‹ ÙÔ˘ ‰Ô¯Â›Ô˘ ÓÂÚÔ‡
3
∞ÎÚÔʇÛÈÔ „ÂηÛÌÔ‡
4
∫Ô˘Ì› ÂÓ›Û¯˘Û˘ „ÂηÛÌÔ‡ (Precision
shot)
5
∫Ô˘Ì› „ÂηÛÌÔ‡ (spray)
6
ƒ˘ıÌÈÛÙ‹ ·ÙÌÔ‡
7
∫Ô˘Ì› ÂÈÏÔÁ‹˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜
8
ºˆÙÂÈÓ‹ ¤Ó‰ÂÈÍË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜
9
ºˆÙÂÈÓ‹ ¤Ó‰ÂÈÍË ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜
(«auto-off») (ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ
780 Î·È 770)
10
μ¿ÛË
11
¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ˘Ê·ÛÌ¿ÙˆÓ (Textile
Protector) (ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ
780, 770 Î·È 760)
12 ª·Ï·Îfi ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÀÊ·ÛÌ¿ÙˆÓ
(Soft Textile Protector) (ÌfiÓÔ ÌÂ ÙÔ
ÌÔÓÙ¤ÏÔ 780)
B
¶ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË
∞˘Ùfi ÙÔ Û›‰ÂÚÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÓÂÚfi Ù˘
‚Ú‡Û˘. ∞Ó ¤¯ÂÙ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛÎÏËÚfi
ÓÂÚfi ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
50% ÓÂÚfi Ù˘ ‚Ú‡Û˘ Î·È 50% ÓÂÚfi
·ÂÛÙ·Á̤ÓÔ. °ÂÌ›ÛÙ ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô
ÓÂÚÔ‡ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË «max». ªËÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÔÙ¤ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο
·ÂÛÙ·Á̤ÓÔ ÓÂÚfi. ªËÓ ÚÔÛı¤ÙÂÙÂ
Ù›ÔÙ· ÛÙÔ ÓÂÚfi (.¯. ÎfiÏÏ·). ªË
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ Û˘Ì˘Îӈ̤ÓÔ ÓÂÚfi ·fi
ÛÙÂÁÓˆÙ‹ÚÈÔ ÚÔ‡¯ˆÓ.
¶ÚÈÓ ÙÔ ÁÂÌ›ÛÂÙ Ì ÓÂÚfi, ÎÏ›ÛÙ ÙÔÓ
Ú˘ıÌÈÛÙ‹ ·ÙÌÔ‡ («0» = ·ÙÌfi˜ ÎÏÂÈÛÙfi˜).
°‡ÚÂÙ ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÙÔ Û›‰ÂÚÔ (fiˆ˜
Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ μ) Î·È ÁÂÌ›ÛÙ ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô
ÓÂÚÔ‡ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË «max».
ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Û›‰ÂÚÔ Û fiÚıÈ· ı¤ÛË
ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ Î·È Û˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ÛÙËÓ
Ú›˙·.
∂ÈϤÍÙ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Û‡Ìʈӷ ÌÂ
ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÛȉÂÚÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ fiÚıÈ·
‚¿ÛË ÙÔ˘ Û›‰ÂÚÔ˘ ‹ ÛÙËÓ ÂÙÈΤٷ ÙÔ˘
ÚÔ‡¯Ô˘ Û·˜.
∏ ʈÙÂÈÓ‹ ¤Ó‰ÂÈÍË (8) Û‚‹ÓÂÈ fiÙ·Ó Ë
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi
ÛËÌÂ›Ô (ÌÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘ 1 1/2
ÏÂÙ¿).
C
™È‰¤ÚˆÌ·
Vario steam
ªÔÚ›Ù ӷ ·˘Í‹ÛÂÙ ‹ Ó· ÌÂÈÒÛÂÙÂ
ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ·ÙÌÔ‡, ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ
Ú˘ıÌÈÛÙ‹ ·ÙÌÔ‡ (6), Û Îϛ̷η ·fi ÙÔ
«0» ¤ˆ˜ ÙÔ «6».
°È· Ûȉ¤ÚˆÌ· Ì ·ÙÌfi Ô ÂÈÏÔÁ¤·˜ Ù˘
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ (7) Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂı› ÂÓÙfi˜
Ù˘ ÎfiÎÎÈÓ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.
EÏÏËÓÈο
Образец