Braun TexStyle 7 740 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 68 из 86)

Языки: Русский
Страницы:86
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 68 из 86
68
™˘ÓÈÛÙԇ̠ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ̤ÙÚÈ·˜
ÔÛfiÙËÙ·˜ ·ÙÌÔ‡ ÁÈ· fiÏ· Ù· ηÓÔÓÈο
˘Ê¿ÛÌ·Ù·. ªfiÓÔ fiÙ·Ó ÛȉÂÚÒÓÂÙÂ
ÏÈÓ¿ ¯ÔÓÙÚ¿ ‚·Ì‚·ÎÂÚ¿ ‹ ·ÚfiÌÔÈ·
˘Ê¿ÛÌ·Ù·, Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘
̤ÁÈÛÙ˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ ·ÙÌÔ‡.
™ËÌ›ˆÛË: ∫·Ù¿ ÙÔ Ûȉ¤ÚˆÌ·, ÌË
ÛÙÚ¤ÊÂÙ ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ ·ÙÌÔ‡ ¤Ú·Ó ÙˆÓ
ÔÚ›ˆÓ Ù˘ ı¤Û˘ «6».
Vario plus steam
°È· ÂÈϤÔÓ ·ÙÌfi, ȤÛÙ ÙÔÓ Ú˘ıÌÈÛÙ‹
·ÙÌÔ‡ (6) ÙÔ Ôχ ÁÈ· 30 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·.
ΔÔ ÎÔ˘Ì› ÂÈÏÔÁ‹˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ (7)
Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Ù˘
ÎfiÎÎÈÓ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.
Precision shot (∂Ó›Û¯˘ÛË „ÂηÛÌÔ‡)
¶ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË, ȤÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÂÓ›Û¯˘-
Û˘ „ÂηÛÌÔ‡ (4), 3 Ì 4 ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· Ó·
ÙÔ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙÂ. ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
ÂÓ›Û¯˘Û˘ „ÂηÛÌÔ‡ Û ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·
fi¯È ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÙˆÓ 5 ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙˆÓ,
ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË ÂÎÙfiÍ¢Û˘ ·ÙÌÔ‡ ÁÈ·
ÚÔ¸ÁÚ·ÓÛË ÙˆÓ ˘Ê·ÛÌ¿ÙˆÓ. ∏ ÂÓ›Û¯˘-
ÛË „ÂηÛÌÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı›
ηٿ ÙÔ ÛÙÂÁÓfi Ûȉ¤ÚˆÌ·. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿
Ô Ú˘ıÌÈÛÙ‹˜ ·ÙÌÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Ù˘ ÎfiÎÎÈÓ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.
∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓ›Û¯˘Û˘ „ÂηÛÌÔ‡
ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÛÂ
οıÂÙË ı¤ÛË ÁÈ· ‡ÁÚ·ÓÛË ÎÚÂÌ·Ṳ̂ӈÓ
ÚÔ‡¯ˆÓ. ¶ÚÔÛÔ¯‹: ∑ÂÛÙfi˜ ·ÙÌfi˜ ‚Á·›ÓÂÈ
·fi ÙȘ Ô¤˜ «ÂÎÙfiÍ¢Û˘» ·ÙÌÔ‡.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· „ÂηÛÌÔ‡
¶È¤ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› „ÂηÛÌÔ‡ (5).
™ÙÂÁÓfi Ûȉ¤ÚˆÌ·
£¤ÛÙ ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ ·ÙÌÔ‡ (6) ÛÙË ı¤ÛË
«0» (= ‰È·ÎÔ‹ ·ÚÔ¯‹˜ ·ÙÌÔ‡).
D ∞˘ÙfiÌ·ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
(ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ 780 Î·È 770)
O Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÚÔηÏ› ¤Ó·Ó ÂÏ·ÊÚfi
ÍËÚfi ‹¯Ô ηٿ ÙÔ Ûȉ¤ÚˆÌ·. ∞˘Ùfi ›ӷÈ
Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi Î·È ‰ÂÓ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ Â’
Ô˘‰ÂÓ› ÛÊ¿ÏÌ· Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
∏ ʈÙÂÈÓ‹ ¤Ó‰ÂÈÍË ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (9) ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ fiÙ·Ó
ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È Ë ·˘ÙfiÌ·ÙË ‰È·ÎÔ‹
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó ÙÔ Û›‰ÂÚÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
ÛÂ ı¤ÛË:
– ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·, ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ ÛÙËÓ Ͽη
ÛȉÂÚÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 30 ‰Â˘ÙÂ-
ÚfiÏÂÙ· ‹
– οıÂÙ·, ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ ÛÙËÓ fiÚıÈ· ‚¿ÛË
ÙÔ˘, ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 8 ÏÂÙ¿.
°È· Ó· Í·Ó·ı¤ÛÂÙ ÙÔ Û›‰ÂÚÔ ÛÂ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ·ÏÒ˜ ÎÈÓ‹ÛÙÂ ÙÔ. ŸÙ·Ó
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Ë ÊˆÙÂÈÓ‹
¤Ó‰ÂÈÍË ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘Ú-
Á›·˜ («auto-off»), ÙÔ Û›‰ÂÚÔ ¤¯ÂÈ ÙÂı› ÛÂ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
ΔÔ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ Û‚‹ÛÈÌÔ ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı›
ÂÚ›Ô˘ 2 ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘
Û›‰ÂÚÔ˘ ÛÙËÓ Ú›˙·.
¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ˘Ê·ÛÌ¿ÙˆÓ
¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÀÊ·ÛÌ¿ÙˆÓ Textile
Protector
(11)
(ÌfiÓÔ Ì ٷ ÌÔÓ٤Ϸ 780,
770 Î·È 760)
ΔÔ ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÀÊ·ÛÌ¿ÙˆÓ Textile
Protector ÚÔÛٷهÂÈ Ù· ¢·›ÛıËÙ·
˘Ê¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙË ÊıÔÚ¿ ÏfiÁˆ
ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ›Ù ӷ
ÛȉÂÚÒÓÂÙ ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ˘Ê¿ÛÌ·Ù·
¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ ÂӉȿÌÂÛÔ ·Ó›. ªÈ· ÂȉÈ΋
ÂÈÎ¿Ï˘„Ë ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË
ʈÙÂÈÓÒÓ ÎËÏ›‰ˆÓ.
ªÂ ÙÔ ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÀÊ·ÛÌ¿ÙˆÓ Textile
Protector, ÌÔÚ›Ù ӷ ÛȉÂÚÒÓÂÙÂ
¢·›ÛıËÙ· ˘Ê¿ÛÌ·Ù· ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙË
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Ù˘
ÎfiÎÎÈÓ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ¤ÙÛÈ ÌÔÚ›Ù ӷ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ fiϘ ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜
·ÙÌÔ‡ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ Û›‰ÂÚfi Û·˜.
°È· Ó· ÂϤÁÍÂÙ Ò˜ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Ù·
˘Ê¿ÛÌ·Ù¿ Û·˜ ÛÙË ıÂÚÌfiÙËÙ· ÚÔÙÔ‡
·Ú¯›ÛÂÙ ÙÔ Ûȉ¤ÚˆÌ·, Û·˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡ÌÂ
Ó· ÛȉÂÚÒÛÂÙ ÚÒÙ· ¤Ó· ÌÈÎÚfi ̤ÚÔ˜
ÙÔ˘˜, ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ô‰Ë fi„Ë. ¶·ÚfiÏ·
·˘Ù¿, ÁÈ· Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÛÙÚ·Ê› Ë
ÂÈÎ¿Ï˘„Ë, ·ÔʇÁÂÙ ÙÔ Ûȉ¤ÚˆÌ·
¿Óˆ ·fi .¯. ÊÂÚÌÔ˘¿Ú, ÌÂÙ·ÏÏÈο
ÎÔ˘ÌÈ¿ ‹ ÛÙÚ·˜ ÂÓÒ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÙÔ ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÀÊ·ÛÌ¿ÙˆÓ Textile
Protector. ∞ÊÔ‡ ¤¯ÂÙ ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ
¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÀÊ·ÛÌ¿ÙˆÓ Textile
Protector, ÂÚÈ̤ÓÂÙ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘
1 1/2 ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÙ ӷ ÛȉÂÚÒÓÂÙÂ.
ª·Ï·Îfi ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÀÊ·ÛÌ¿ÙˆÓ
Soft Textile Protector
(12)
(ÌfiÓÔ ÌÂ ÙÔ
ÌÔÓÙ¤ÏÔ 780)
ΔÔ ª·Ï·Îfi ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÀÊ·ÛÌ¿ÙˆÓ
Soft Textile Protector ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙË
ıÂÚÌfiÙËÙ· Î·È Ì¤ÁÈÛÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· Ù·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¢·›ÛıËÙ· ˘Ê¿ÛÌ·Ù· ¯¿ÚË
ÛÙÔ ÂȉÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ Ì·ÍÈÏ·Ú¿ÎÈ
SoftTouch. ∞ÎfiÌ· Î·È Ù· ÈÔ Â˘·›ÛıËÙ·
˘Ê¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛȉÂÚˆıÔ‡Ó*
ÚÔÛٷهÔÓÙ·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË ÊıÔÚ¿
ÏfiÁˆ Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÈ ÊˆÙÂÈÓ¤˜
ÎËÏ›‰Â˜ ·ÔʇÁÔÓÙ·È.
Œ¯ÔÓÙ·˜ ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ ª·Ï·Îfi
¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÀÊ·ÛÌ¿ÙˆÓ Soft Textile
Protector, ÌÔÚ›Ù ӷ ÛȉÂÚÒÛÂÙÂ
fiÏ· Ù· ˘Ê¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
ÛȉÂÚˆıÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ ÂӉȿÌÂÛÔ
·Ó›. ΔÔ ª·Ï·Îfi ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi
ÀÊ·ÛÌ¿ÙˆÓ Soft Textile Protector ›ӷÈ
·fiÏ˘Ù· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜
ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÛÙÔ Ûȉ¤ÚˆÌ· .¯.
Ù۷ΛÛÂȘ Û ¢·›ÛıËÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο
ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ¯Ú‹Û˘
οÔÈÔ˘ ·ÓÈÔ‡ ÛȉÂÚÒÌ·ÙÔ˜.
ªÂ ÙÔ ª·Ï·Îfi ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi
ÀÊ·ÛÌ¿ÙˆÓ Soft Textile Protector,
Образец