Braun TexStyle 7 740 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 69 из 86)

Языки: Русский
Страницы:86
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 69 из 86
69
ÌÔÚ›Ù ӷ ÛȉÂÚÒÓÂÙ ¢·›ÛıËÙ·
˘Ê¿ÛÌ·Ù· ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Ù˘ ÎfiÎÎÈÓ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜,
¤ÙÛÈ ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ fiϘ
ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ·ÙÌÔ‡ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ
Û›‰ÂÚfi Û·˜.
¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ÁÈ· Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÛÙÚ·Ê›
ÙÔ Ì·ÍÈÏ·Ú¿ÎÈ SoftTouch, ·ÔʇÁÂÙÂ
ÙÔ Ûȉ¤ÚˆÌ· ¿Óˆ ·fi .¯. ÊÂÚÌÔ˘¿Ú,
ÌÂÙ·ÏÏÈο ÎÔ˘ÌÈ¿ ‹ ÛÙÚ·˜ ÂÓÒ ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔț٠ÙÔ ª·Ï·Îfi ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi
ÀÊ·ÛÌ¿ÙˆÓ Soft Textile Protector.
(* °È· Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ Â¿Ó ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ
ÚÔ‡¯Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÛȉÂÚˆı›, ·Ú·Î·-
Ïԇ̠·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙËÓ ÂÙÈΤٷ ÊÚÔÓÙ›-
‰·˜ ÙÔ˘ ÚÔ‡¯Ô˘.)
F
ªÂÙ¿ ÙÔ Ûȉ¤ÚˆÌ·
μÁ¿ÏÙ ÙÔ Û›‰ÂÚÔ ·fi ÙËÓ Ú›˙· ηÈ
ı¤ÛÙÂ ÙÔÓ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ ·ÙÌÔ‡ ÛÙË ı¤ÛË «0».
°È· Ó· ·Ú·Ù›ÓÂÙ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘
Û›‰ÂÚÔ˘, ·‰ÂÈ¿ÛÙ ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô ÓÂÚÔ‡.
º˘Ï¿ÍÙ ÙÔ ÎÚ‡Ô Û›‰ÂÚÔ Û ÛÙÂÁÓfi
̤ÚÔ˜ ¿ÓÙÔÙ ¿Óˆ ÛÙËÓ fiÚıÈ· ‚¿ÛË
ÙÔ˘.
G
™˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Î·ı·ÚÈÛÌfi˜
°È· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi Ù˘ Ͽη˜
ÛȉÂÚÒÌ·ÙÔ˜, Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
·ÙÛ·ÏfiÛ˘ÚÌ·. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÔÙ¤
‰È·‚ÚˆÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi, ͇‰È ‹ ¿ÏϘ ¯ËÌÈΤ˜
Ô˘Û›Â˜. °È· Ó· ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ Ì·Ï·Îfi
˘ÏÈÎfi ÛÙË ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ
Û·Ô˘ÓfiÓÂÚÔ.
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ‚·Ï‚›‰·˜
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi Ù· ¿Ï·Ù·
∏ ‚·Ï‚›‰· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi Ù· ¿Ï·Ù· ÙÔ˘
Ú˘ıÌÈÛÙ‹ ·ÙÌÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê·Ï·ÙÒÓÂ-
Ù·È Ù·ÎÙÈο (.¯. fiÔÙÂ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
·ÙÌÔ‡ Â›Ó·È ·ÓÂ·Ú΋˜). °È’ ·˘Ù‹ ÙË
‰È·‰Èηۛ·, ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô ÓÂÚÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó·
Â›Ó·È ¿‰ÂÈÔ.
∞Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ ·ÙÌÔ‡ Ì ÙË
‚·Ï‚›‰· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi Ù· ¿Ï·Ù·:
°˘Ú›ÛÙÂ ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ ·ÙÌÔ‡ ÚÔ˜ ÙË
ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ ˆ˜ ÙË
Ú‡ıÌÈÛË ·ÙÌÔ‡ «6». ™˘Ó¯›ÛÙ ӷ ÂÚÈ-
ÛÙÚ¤ÊÂÙ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÂÒ˜ fiÙÔ˘ Ô Ú˘ıÌÈÛ-
Ù‹˜ ·ÙÌÔ‡ ÛËΈı›. ŸÙ·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙË
ı¤ÛË
x
, ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔÓ Î¿ıÂÙ· ÚÔ˜ Ù·
¤Íˆ. ªËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘
‚·Ï‚›‰·˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi Ù· ¿Ï·Ù·.
μ˘ı›ÛÙ ÙË ‚·Ï‚›‰· Û ͇‰È (fi¯È ·fi-
ÛÙ·ÁÌ· ͢‰ÈÔ‡) ‹ Û ¯˘Ìfi ÏÂÌÔÓÈÔ‡ ÁÈ·
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 30 ÏÂÙ¿. ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ٷ
ηٿÏÔÈ· ‚Ô˘ÚÙÛ›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÍÂχÓÂÙÂ
Ì ÙÚ¯ԇÌÂÓÔ ÓÂÚfi (Û¯. ∏, 1–7).
∂·Ó·ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ ·ÙÌÔ‡:
°È· Ó· Â·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙ‹
·ÙÌÔ‡, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ‚¿ÛË ÙÔ˘
Ú˘ıÌÈÛÙ‹ ·ÙÌÔ‡ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
ÛÙË ı¤ÛË
x
Î·È ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ.
™ËÌ›ˆÛË: ΔÔ Û›‰ÂÚÔ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ¯ˆÚ›˜ ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙ‹
·ÙÌÔ‡.
π
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ·fi Ù· ¿Ï·Ù· /
Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi Ù·
¿Ï·Ù·
°È· Ó· ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô ·ÙÌÔ‡
·fi ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù·, ηı·Ú›ÛÙ ÙÔ ·fi
Ù· ¿Ï·Ù· fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙ· Û¯‹Ì·Ù·
π, 1–8.
¶ÚÔÛÔ¯‹: ŸÙ·Ó ÛÙÚ¤„ÂÙ ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙ‹
·ÙÌÔ‡ ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ· ¤Ú· ·fi ÙË ı¤ÛË
«6», ı· ‚ÁÂÈ ˙ÂÛÙfi ÓÂÚfi Î·È ·ÙÌfi˜ ·fi
ÙËÓ Ͽη ÛȉÂÚÒÌ·ÙÔ˜.
¶ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ ÎÚ˘ÒÛÂÈ Ë Ͽη
ÛȉÂÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ηı·Ú›ÛÙ ÙËÓ
fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
∫·ÙfiÈÓ Í·Ó·ÁÂÌ›ÛÙ ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô Ì ÓÂÚfi,
ıÂÚÌ¿ÓÂÙ ÙÔ Û›‰ÂÚÔ Î·È ȤÛÙ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› ÂÓ›Û¯˘Û˘ „ÂηÛÌÔ‡ 4 ÊÔÚ¤˜ ÁÈ·
Ó· ÍÂχÓÂÙ ÙÔ Û›‰ÂÚÔ ÚÈÓ Ó· ·Ú¯›ÛÂÙÂ
ÙÔ Ûȉ¤ÚˆÌ· (Û¯. π, 9–13).
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ Ô˘Û›Â˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡
·fi ¿Ï·Ù·, ÔÈ Ôԛ˜ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ
ÂÌfiÚÈÔ. ∂Ó‰¤¯ÂÙ·È Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó
ÙÔ Û›‰ÂÚÔ.
O‰ËÁfi˜ Â›Ï˘Û˘ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
¶Úfi‚ÏËÌ·
∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË
∞fi ÙȘ Ô¤˜
·ÙÌÔ‡ ÙÚ¤¯Ô˘Ó
ÛÙ·ÁfiÓ˜
¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ
Ú˘ıÌÈÛÙ‹ ·ÙÌÔ‡ ·ÓÙ›-
ıÂÙ· ·fi ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ
‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡
ÁÈ· Ó· ÂÏ·ÙÙÒÛÂÙÂ ÙÔÓ
·ÙÌfi ‹ ÎÏ›ÛÙ ÙÔÓ.
ŸÙ·Ó Ȥ˙ÂÙ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› ÂÓ›Û¯˘Û˘
„ÂηÛÌÔ‡, Ó· ·Ê‹ÓÂÙÂ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ·
‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·. ∂ÈϤÍÙÂ
˘„ËÏfiÙÂÚË Ú‡ıÌÈÛË
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜.
¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›ٷÈ
ÏÈÁfiÙÂÚÔ˜ ·ÙÌfi˜
‹ Î·È Î·ıfiÏÔ˘
·ÙÌfi˜
∂ϤÁÍÙ ÙÔ Â›‰Ô
ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ∫·ı·Ú›ÛÙÂ
ÙË ‚·Ï‚›‰·
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi Ù·
¿Ï·Ù·.
∞fi ÙȘ Ô¤˜ ÙÔ˘
·ÙÌÔ‡ ‚Á·›ÓÔ˘Ó
ÎfiÎÎÔÈ ·Ï¿ÙˆÓ
∫·ı·Ú›ÛÙ ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô
ÙÔ˘ ·ÙÌÔ‡ ·fi Ù·
¿Ï·Ù·.
ÀfiÎÂÈÙ·È Û ·ÏÏ·Á¤˜ ¯ˆÚ›˜
ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË.
Образец