Braun TexStyle 7 740 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 70 из 86)

Языки: Русский
Страницы:86
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 70 из 86
70
¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÌËÓ ÂÙ¿ÍÂÙ ÙË
Û˘Û΢‹ ÛÙ· ÔÈÎȷο ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·
fiÙ·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯Ú‹ÛÈÌ˘
˙ˆ‹˜ Ù˘. ∏ ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ ÌÔÚ› Ó·
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û ¤Ó· ·fi Ù·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ Braun
‹ ÛÙ· ηٿÏÏËÏ· ÛËÌ›· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ô˘
·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜.
∂ÁÁ‡ËÛË
¶·Ú·¯ˆÚԇ̠‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÂÁÁ‡ËÛË, ÛÙÔ
ÚÔ˚fiÓ, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›·
·ÁÔÚ¿˜.
ª¤Û· ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÁÁ‡ËÛ˘ ηχÙÔ˘ÌÂ,
¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤ˆÛË, ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÏ¿Ùو̷
ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi η΋ ηٷÛ΢‹ ‹ η΋˜
ÔÈfiÙËÙÔ˜ ˘ÏÈÎfi, ›Ù ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·˜ ›ÙÂ
·ÓÙÈηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÔÏfiÎÏËÚË ÙË Û˘Û΢‹
Û‡ÌõˆÓ· Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜.
∞˘Ù‹ Ë ÂÁÁ‡ËÛË ÈÛ¯‡ÂÈ Û fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜
Ô˘ ˆÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Braun.
∏ ÂÁÁ‡ËÛË ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÈ: ηٷÛÙÚÔõ‹ ·fi
η΋ ¯Ú‹ÛË, õ˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ õıÔÚ¿ ‹
ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù· ÏfiÁˆ ·Ì¤ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË.
∏ ÂÁÁ‡ËÛË ·Î˘ÚÒÓÂÙ·È ·Ó ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ
ÂÈÛ΢¤˜ ·fi ÌË ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ ¿ÙÔÌ·
‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÓ‹ÛÈ·
·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Braun.
°È· Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÙ ۤÚßȘ ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô
Ù˘ ÂÁÁ‡ËÛ˘, ·Ú·‰ÒÛÙ ‹ ÛÙ›ÏÙ ÙËÓ
Û˘Û΢‹ Ì ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜ Û ¤Ó·
∂ÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ™¤ÚßȘ Ù˘
Braun: www.service.braun.com.
∫·Ï¤ÛÙ ÛÙÔ 01–9478700 ÁÈ· Ó·
ÏËÚÔõÔÚËı›Ù ÁÈ· ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
∂ÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ™¤ÚßȘ
Ù˘ Braun.
Образец