Braun TexStyle 7 740 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 77 из 86)

Языки: Русский
Страницы:86
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 77 из 86
77
ıÓÎÓ‰ÌÛ Ô‡ÒÍÛ Û ÒÛıÓÏÛ Ï¥Òˆ¥, Û
‚ÂÚË͇θÌÓÏÛ ÔÓÎÓÊÂÌÌ¥ ̇ Ô’flÚˆ¥.
G óˢÂÌÌfl Ú‡ ‰Ó„Îfl‰
ÑÎfl ˜Ë˘ÂÌÌfl Ô¥‰Ó¯‚Ë ÍÓËÒÚÛÈÚÂÒfl
ÏÂڇ΂Ӳ ÏÓ˜‡ÎÍÓ˛. ÑÎfl ˜Ë˘ÂÌÌfl ÌÂ
ÏÓÊ̇ ÍÓËÒÚÛ‚‡ÚËÒfl ‡·‡ÁË‚ÌËÏË
ÒÂ‚ÂÚ͇ÏË, ÓˆÚÓÏ Ú‡ ¥Ì¯ËÏË ı¥Ï¥Í‡-
Ú‡ÏË. ÑÎfl ˜Ë˘ÂÌÌfl Ï’flÍÓ„Ó Ï‡ÚÂ¥‡ÎÛ,
Á flÍÓ„Ó ÁÓ·ÎÂÌÓ Û˜ÍÛ, ÒÎ¥‰
ÍÓËÒÚÛ‚‡ÚËÒfl ÏËθÌÓ˛ ‚Ó‰Ó˛.
ç óˢÂÌÌfl ÔÓÚË̇ÍËÔÌÓ„Ó
Á‡Ú‚ÓÛ
èÓÚË̇ÍËÔÌËÈ Á‡Ú‚Ó, ÓÁÚ‡¯Ó‚‡ÌËÈ
Û ÌËÊÌ¥È ˜‡ÒÚËÌ¥ „ÛÎflÚÓ‡ ÔÓ‰‡˜¥
Ô‡Ë, ÒÎ¥‰ „ÛÎflÌÓ Á‚¥Î¸ÌflÚË ‚¥‰
̇ÍËÔÛ (ÚÓ·ÚÓ ÚÓ‰¥, ÍÓÎË ÔÓ‰‡πÚ¸Òfl
̉ÓÒÚ‡ÚÌfl ͥθͥÒÚ¸ Ô‡Ë). èË ˆ¸ÓÏÛ
·‡Í ‰Îfl ‚Ó‰Ë ÔÓ‚ËÌÂÌ ·ÛÚË ÔÛÒÚËÏ.
Çˉ‡ÎÂÌÌfl „ÛÎflÚÓ‡ ÔÓ‰‡˜¥ Ô‡Ë
‡ÁÓÏ Á ÔÓÚË̇ÍËÔÌËÏ Á‡Ú‚ÓÓÏ
èÓ‚ÂÌ¥Ú¸ „ÛÎflÚÓ ÔÓ‰‡˜¥ Ô‡Ë
Á‡ ˜‡ÒÓ‚Ó˛ ÒÚ¥ÎÍÓ˛, Û Ì‡ÔflÏÍÛ
ÔÓÁ̇˜ÍË «6». èÓ‰Ó‚ÊÛÈÚ ÔÓ‚ÂÚ‡ÚË,
Ì ‰Ë‚Îfl˜ËÒ¸ ̇ ÓÔ¥, ÔÓÍË „ÛÎflÚÓ
ÔÓ‰‡˜¥ Ô‡Ë Ì ԥ‰Ì¥ÏÂÚ¸Òfl. äÓÎË ‚¥Ì
Òڇ̠̇‰ ÔÓÁ̇˜ÍÓ˛
x
, ‚ËÚfl„Ì¥Ú¸ ÈÓ„Ó
‚ÂÚË͇θÌÓ. ç ÚÓ͇ÈÚÂÒfl ÌËÊ̸Ӫ
˜‡ÒÚËÌË ÔÓÚË̇ÍËÔÌÓ„Ó Á‡Ú‚ÓÛ.
á‡ÌÛÚ ÔÓÚË̇ÍËÔÌËÈ Á‡Ú‚Ó Û ÓÁ-
˜ËÌ ÓˆÚÛ (Ì ÂÒÂ̈¥˛!) ‡·Ó ÎËÏÓÌÌËÈ
Ò¥Í ˘Ó̇ÈÏÂ̯ ̇ 30 ı‚ËÎËÌ. ô¥ÚÍÓ˛
Ḁ́ϥڸ Á‡Î˯ÍË ÓÒ‡‰Û Ú‡ ÔÓÏËÈÚÂ
Á‡Ú‚Ó Ô¥‰ ÒÚÛÏÂÌÂÏ ‚Ó‰Ë (χÎ.
ç, 1-7).
üÍ ÔÓÒÚ‡‚ËÚË Ì‡ ϥ҈ „ÛÎflÚÓ ÔÓ‰‡˜¥
Ô‡Ë
ëÚ‡‚Îfl˜Ë ̇ ϥ҈ „ÛÎflÚÓ ÔÓ‰‡˜¥
Ô‡Ë, ÛÔ‚̥ڸÒfl, ˘Ó ÓÒÌÓ‚‡ „ÛÎflÚÓ‡
ÔÓ‰‡˜¥ Ô‡Ë flÍ ¥ ‡Ì¥¯Â ̇Ô‡‚ÎÂ̇
̇ ÔÓÁ̇˜ÍÛ
x
(χÎ. ç, 8). ífl„Ì¥Ú¸ ‚ÌËÁ
„ÛÎflÚÓ ÔÓ‰‡˜¥ Ô‡Ë ÔÓÍË ‚¥Ì ÌÂ
ÔÓ‚ÂÌÂÚ¸Òfl ‰Ó ÔÓÁ̇˜ÍË «6», ‰Â
Á‡˘ËÔÌÂÚ¸Òfl.
삇„‡: Ô‡ÒÍÓ˛ Ì ÏÓÊ̇ ÍÓËÒÚÛ‚‡-
ÚËÒfl ·ÂÁ „ÛÎflÚÓ‡ ÔÓ‰‡˜¥ Ô‡Ë.
ß ëËÒÚÂχ ‰Â͇θˆ¥ÌÛ‚‡ÌÌfl
(ÔÓÚË̇ÍËÔ̇ ÒËÒÚÂχ)
ôÓ· Ó˜ËÒÚËÚË Ô‡Ó‚Û Í‡ÏÂÛ ‚¥‰
˜‡ÒÚÓ˜ÓÍ Ì‡ÍËÔÛ, ‰Â͇θˆ¥ÌÛÈÚ ªª, flÍ
ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ Ï‡Î˛ÌÍÛ ÓÁ‰¥ÎÛ ß, (1-8).
é·ÂÂÊÌÓ: ɇfl˜‡ ‚Ó‰‡ Ú‡ Ô‡‡
‚ËıÓ‰ËÚËÏÛÚ¸ Á Ô¥‰Ó¯‚Ë Ô‡ÒÍË, fl͢Ó
„ÛÎflÚÓ ÔÓ‰‡˜¥ Ô‡Ë ÔÓ‚ÂÌÛÚË Á‡
„Ó‰ËÌÌËÍÓ‚Ó˛ ÒÚ¥ÎÍÓ˛ ‰‡Î¥ ÔÓÁ̇˜ÍË
«6».
èÓ˜Â͇ÈÚÂ, ÔÓÍË Ô¥‰Ó¯‚‡ ÓıÓÎÓÌÂ,
ÔÓÚ¥Ï ÔÓ˜ËÒÚ¥Ú¸ ªª, flÍ ÓÔËÒ‡ÌÓ ‚ˢÂ.
èÓÚ¥Ï ÁÌÓ‚Û Ì‡ÔÓ‚Ì¥Ú¸ ·‡Í ‚Ó‰Ó˛,
̇„¥ÈÚ Ô‡ÒÍÛ Ú‡ ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ̇ ÍÌÓÔÍÛ
ÙÛÌ͈¥ª ̇Ô‡‚ÎÂÌËÈ ÒÚÛϥ̸ 4 ‡ÁË,
˘Ó· ÁÏÓ˜ËÚË Ô‡ÒÍÛ ÔÂ‰ Ô‡ÌÌflÏ
(χÎ. ß, 9-13).
ç ÍÓËÒÚÛÈÚÂÒfl Á‡ÒÓ·‡ÏË ÔÓÚË
̇ÍËÔÛ, ˘Ó ÔÓ‰‡˛Ú¸Òfl ‚ χ„‡ÁË̇ı.
ÇÓÌË ÏÓÊÛÚ¸ ÔËÁ‚ÂÒÚË ‰Ó Û¯ÍÓ‰-
ÊÂÌÌfl Ô‡ÒÍË.
åÓÊÎË‚¥ ÌÂÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¥ Ú‡
ÒÔÓÒÓ·Ë ªı ÛÒÛÌÂÌÌfl
èÓ·ÎÂχ
ôÓ Ó·ËÚË
á ÓÚ‚Ó¥‚ ‰Îfl
Ô‡Ë ‚Ëڥ͇˛Ú¸
Í‡ÔÎ¥ ‚Ó‰Ë
èÓ‚ÂÌ¥Ú¸ „ÛÎflÚÓ
ÔÓ‰‡˜¥ Ô‡Ë ÔÓÚË
„Ó‰ËÌÌËÍÓ‚Óª ÒÚ¥ÎÍË
˘Ó· ÁÏÂ̯ËÚË
ÔÓ‰‡˜Û Ô‡Ë, ‡·Ó
‚ËÏÍÌ¥Ú¸ ÈÓ„Ó.
ꥉ¯Â ̇ÚËÒ͇ÈÚ ̇
ÍÌÓÔÍÛ ÙÛÌ͈¥ª ̇Ô‡-
‚ÎÂÌËÈ ÒÚÛϥ̸.
ÇËÒÚ‡‚Ú ‚ˢÛ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ.
å‡Î‡ ͥθͥÒÚ¸
Ô‡Ë ‡·Ó ªª ÌÂχπ
ÁÓ‚Ò¥Ï
èÂ‚¥Ú ¥‚Â̸
‚Ó‰Ë ‚ ·‡ÍÛ.
èÓ˜ËÒÚ¥Ú¸
ÔÓÚË̇ÍËÔÌËÈ
Á‡Ú‚Ó.
á ÓÚ‚Ó¥‚ ‰Îfl
Ô‡Ë Á’fl‚Îfl˛Ú¸Òfl
˜‡ÒÚÓ˜ÍË Ì‡ÍËÔÛ
é˜ËÒÚ¥Ú¸ ‚¥‰ ̇ÍËÔÛ
Ô‡Ó‚Û Í‡ÏÂÛ.
ÇËÓ·ÌËÍ Á‡Î˯‡π Á‡ ÒÓ·Ó˛ Ô‡‚Ó Ì‡
‚ÌÂÒÂÌÌfl ÁÏ¥Ì ·ÂÁ ÔÓÔÂ‰̸ӄÓ
ÔÓ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl.
чÌËÈ ‚Ë¥· ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π ‚Ò¥Ï ÌÂÓ·ı¥‰ÌËÏ
π‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËÏ ¥ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÏ Òڇ̉‡Ú‡Ï
·ÂÁÔÂÍË Ú‡ „¥„¥πÌË, Û ÚÓÏÛ ˜ËÒÎ¥ - ‚ËÏÓ„‡Ï
Ñëíì 3135.12-95 (Ééëí 30345.12-96,
ßÖë 335-2-3-93), CISPR 14-1,2000 +A1: 2001
+A2: 2002, Ú‡ ̥҇ڇÌËÏ ÌÓχÏ
ë‡Ìè¥ç 001-96, Ñëç 239-96
ÇË¥· Ì ϥÒÚËÚ¸ ¯Í¥‰ÎË‚Ëı ‰Îfl Á‰ÓÓ‚’fl
˜ӂËÌ
Обладнання відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та електронному
обладнані.
Образец